RAPORT de activitate pentru anul 2009 - IOI

Loading...

AVOCATUL POPORULUI

RAPORT

de activitate pentru anul 2009

Bucureşti 2010

1

Raportul a fost transmis preşedintelui Camerei Deputaţilor şi preşedintelui Senatului pentru a fi discutat în şedinţa Parlamentului, conform art. 60 din Constituţia României

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

2

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

3

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

4 Doamnă preşedintă a Camerei Deputaţilor, Domnule preşedinte al Senatului, Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori,

Raportul pe care îl prezentăm astăzi Camerelor reunite ale Parlamentului României este realizat în îndeplinirea obligaţiei constituţionale şi legale rezultate din prevederile art. 60 din Constituţia României, precum şi ale art. 5 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. El se referă la activitatea desfăşurată în anul 2009. Raportul evidenţiază progresele înregistrate, nu numai din punct de vedere cantitativ, ci şi calitativ. Astfel, în cifre, putem observa că în anul 2009 în comparaţie cu anul 2008, au fost înregistrate 8295 petiţii, cu 3,3% mai multe; dispeceratul telefonic a fost solicitat de 5978 cetăţeni cu un spor de 2%. S-au prezentat în audienţă un număr de 16561 de cetăţeni, activitatea în acest domeniu menţinându-se la un nivel apropiat faţă de cel înregistrat în anul 2008. La acestea s-au adăugat 30 de anchete, 6 recomandări, 1905 puncte de vedere privind excepţiile de neconstituţionalitate,

4 excepţii de

neconstituţionalitate ridicate direct în faţa Curţii Constituţionale. Acest spor de activitate s-a putut realiza în condiţiile existenţei unei scheme incomplete de personal la sediul central. Raportul pe care vi-l prezentăm detaliază şi explică problemele care au stat în atenţia instituţiei, pe domeniile de specializare stabilite de lege. Sunt oferite informaţii complete privind: procedeele şi mijloacele specifice de acţiune la dispoziţia instituţiei; resursele materiale şi bugetare; cooperarea cu instituţiile şi autorităţile internaţionale similare etc. În această şedinţă comună a celor două Camere ale Parlamentului, avem prilejul de a prezenta şi alte explicaţii pertinente care privesc reuşite în Avocatul Poporului.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

activitatea instituţiei

5 ¾ Preocuparea instituţiei Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor persoanelor fizice Preocupării Avocatului Poporului pentru soluţionarea problemelor concrete semnalate în petiţii, i s-au adăugat unele acţiuni întreprinse pentru protejarea drepturilor unor segmente de populaţie, atunci când petiţiile individuale în acelaşi domeniu, erau numeroase. Ne referim aici la rapoartele speciale ale Avocatului Poporului, pe care Parlamentul, cel puţin la nivelul comisiilor parlamentare, ar fi util să le reia în dezbatere. Avem în vedere cu precădere, Rapoartele speciale privind sistemul public de pensii, sistemul de ocrotire a sănătăţii, drepturile copiilor şi tinerilor cu handicap, respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, înaintate Parlamentului şi care conţin propuneri de măsuri şi soluţii judicioase cu privire la probleme juridice dificile. De asemenea, Avocatul Poporului a continuat corespondenţa cu domnul Janusz Kochanowski, Comisarul pentru Protecţia Drepturilor Civile din Republica Polonă în legătură cu evoluţia cazului unui cetăţean român, decedat într-un penitenciar din Polonia. Răspunsurile prompte primite din partea Ombudsmanului polonez, cuprinzând informaţii actuale privind investigaţiile efectuate de autorităţile poloneze în legătură cu circumstanţele în care a decedat cetăţeanul român, au fost de natură să clarifice unele elemente ale acestui caz tragic. În calitatea sa de membru al Reţelei Europene a Ombudsmanilor, Avocatul Poporului a continuat schimbul de corespondenţă şi experienţă cu Ombudsmanii din ţările Uniunii Europene. Aceasta exprimă preocuparea acestor instituţii pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi reprezintă o modalitate eficientă pentru clarificarea cu celeritate a problemelor semnalate. ¾

În acelaşi timp, informăm pe această cale Parlamentul României că

instituţia Avocatul Poporului ar recomanda înfiinţarea unui Ombudsman pentru armată, după modelul existent spre exemplu, în Germania, Olanda, Norvegia, Belgia, Irlanda sau Regatul Unit al Marii Britanii. O asemenea instituţie, creată după modelul celor care deja funcţionează în Europa ar fi de mare utilitate pentru protecţia drepturilor personalului militar.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

6 ¾ Implicarea în controlul de constituţionalitate În acţiunile întreprinse (formularea a 1905 de puncte de vedere privind excepţiile de

neconstituţionalitate

şi

sesizarea

Curţii

Constituţionale

cu

4

excepţii

de

neconstituţionalitate, dintre care, 3 au fost admise), Avocatul Poporului s-a exprimat ca o autoritate autonomă şi independentă şi deplin angajată în realizarea unui comportament constituţional loial. Acţiunile realizate în cadrul controlului de constituţionalitate au fost acţiuni energice, fără îndoială critice la adresa unor acte normative. Amintim aici excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu, act normativ cu un puternic impact social. Cei care au observat atent şi cu bună-credinţă activitatea Avocatului Poporului în acest domeniu pot constata că între Avocatul Poporului şi autorităţile publice care emit acte normative supuse controlului de constituţionalitate nu au existat şi nu există conflicte. Toate autorităţile şi-au îndeplinit obligaţiile constituţionale, Curtea Constituţională şi-a îndeplinit de asemenea, obligaţia constituţională de garant al supremaţiei Constituţiei, iar aceste acţiuni ale Avocatului Poporului au fost rezultatul unor viziuni din planuri diferite. Ca atare, activitatea Avocatului Poporului în acest domeniu a fost o activitate firească într-o societate liberă, organizată într-un stat de drept, dominat de principiile legalităţii, pluralismului şi transparenţei. ¾ În anul 2009, s-a intensificat

comunicarea cu mass-media interesată în

informarea opiniei publice cu privire la rolul şi activitatea instituţiei Avocatul Poporului. Au existat astfel, peste 190 de manifestări la nivelul posturilor de televiziune şi radio, ziarelor centrale şi locale. ¾ În condiţiile limitărilor financiare din anul 2009, Avocatul Poporului a depus eforturi pentru a continua participarea la activităţile Institutului European al Ombudsmanului (EOI). De altfel, cu prilejul Adunării Generale a membrilor EOI, care a avut loc la Florenţa, în 5 octombrie 2009, Avocatul Poporului din România a fost reales membru în Consiliul EOI. Totodată, instituţia Avocatul Poporului a devenit membru al

Reţelei

Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est – CRONSEE care urmăreşte protecţia RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

7 şi promovarea drepturilor copiilor la nivel naţional şi internaţional, prin facilitarea schimbului de experienţă şi răspândirea informaţiilor între membri, prin colaborare şi prin adoptarea şi publicarea unor declaraţii comune referitoare la drepturile copiilor. Sigur, activitatea desfăşurată în anul 2009 nu ar putea fi caracterizată obiectiv, dacă nu am menţiona aici şi unele neîmpliniri. ¾ Nu am reuşit să determinăm unele autorităţi publice, de regulă din structurile primăriilor, autorităţilor publice cu rol în reconstituirea dreptului de proprietate, să fie receptive la solicitările instituţiei Avocatul Poporului şi fără îndoială, la cele ale cetăţenilor. Mijloacele aflate la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului s-au dovedit în acele cazuri ineficiente, în timp ce sprijinul autorităţii ierarhic superioare a fost inexistent. ¾ Eforturile instituţiei Avocatul Poporului pentru trecerea în administrare proprie a imobilului din Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea, în vederea unei eficiente administrări a resurselor bugetare alocate instituţiei şi prin urmare, pentru realizarea unei economii în bugetul public, au rămas fără efecte. Faţă de lipsa de sprijin din partea Guvernului României, considerăm că Parlamentul României ar putea realiza această solicitare a instituţiei Avocatul Poporului. ¾ În plan financiar, în contextul crizei economico-financiare, constrângerile bugetare din anul 2009 au generat dificultăţi în desfăşurarea activităţii instituţiei. Un impact semnificativ l-a avut aplicarea prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar internaţional, când schema de personal a instituţiei Avocatul Poporului, atât la sediul central, cât şi la nivelul birourilor teritoriale a fost descompletată. Efectele acestor măsuri au fost resimţite cu atât mai mult cu cât volumul de activitate a înregistrat progrese, în timp ce ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice era suspendată. Realitatea ne obligă aşadar, să solicităm Parlamentului României, sprijin concret şi eficient pentru soluţionarea unor probleme. Solicitarea noastră se fundamentează pe realitatea că, potrivit Constituţiei, instituţia Avocatul Poporului este subordonată

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

8 Parlamentului României; ea nu face parte din sistemul autorităţilor administrative, iar datorită acestei situaţii constituţionale, Guvernul României şi Ministerul Finanţelor Publice, de regulă, neglijează orice referire concretă şi diferenţiată la instituţia Avocatul Poporului. Aşa se explică de ce măsurile de constrângeri financiare, fireşti de altfel, într-o perioadă de recesiune economică, nu au fost aplicate ţinând cont de specificul instituţiei Avocatul Poporului. Reducerea uniformă a fondurilor a afectat grav activitatea instituţiei Avocatul Poporului, atât pe planul realităţii interne, cât şi pe planul realităţii europene, având în vedere că instituţia face parte din sistemul ombudsmanilor europeni, iar în acest sistem, anumite activităţi se desfăşoară dup reguli proprii, specifice, la care participarea este obligatorie. Mai mult, interdicţia ocupării prin concurs a posturilor devenite vacante, a fost pentru instituţia Avocatul Poporului o veritabilă lovitură, având în vedere numărul redus de personal bugetat pentru această instituţie (99 posturi). O altă problemă care a afectat grav activitatea a fost faptul că exerciţiul bugetar s-a îndepărtat exagerat de mult de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2009. De aceea, sperăm că Parlamentul României va lua toate măsurile ca exerciţiul bugetar pe anul 2010 să respecte întru totul cifrele aprobate prin bugetul de stat pentru instituţia Avocatul Poporului. În încheiere, îmi exprim credinţa că sprijinul Parlamentului României faţă de instituţia Avocatul Poporului va fi mult mai concret şi mai eficient. Totodată, câteva propuneri vizând perfecţionarea activităţii instituţiei pot fi aici evidenţiate. Experienţa acumulată dovedeşte că unele perfecţionări ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului ar fi utile. Ne referim aici la clarificarea statutului personalului propriu, modul de organizare a birourilor teritoriale în sensul că, în funcţie de posibilităţi, Avocatul Poporului să poată stabili sediul birourilor teritoriale în alt judeţ din raza teritorială de competenţă a curţilor de apel. Reiterăm aici necesitatea completării legislaţiei actuale, pentru a înfiinţa un birou teritorial al instituţiei Avocatul Poporului, cu sediul în Slobozia, care să acopere cele cinci judeţe (Călăraşi,

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

9 Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman), aflate în competenţa teritorială a Curţii de Apel Bucureşti. Ca şi în anii trecuţi, instituţia Avocatul Poporului s-ar fi aşteptat să fie consultată de iniţiatorii proiectelor de legi şi ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, astfel cum prevede art. 27 din Legea nr. 35/1997, republicată. Prin această consultare s-ar evita utilizarea mijloacelor de sesizare a Curţii Constituţionale, pentru îndreptarea eventualelor reglementări pe care Avocatul Poporului le consideră neconstituţionale. În cadrul instituţiei Avocatul Poporului îşi desfăşoară activitatea consilieri şi experţi cu o pregătire profesională foarte bună, în măsură să realizeze o expertiză corectă a propunerilor legislative. Raportul cuprinde şi alte propuneri de perfecţionare a cadrului legislativ privitor la drepturile persoanelor fizice şi raporturile acestora cu autorităţile publice. Cu certitudine, prin lectura raportului, cei interesaţi vor putea aprecia în parametri reali activitatea instituţiei Avocatul Poporului desfăşurată anul 2009.

Prof. univ. dr. Ioan Muraru Avocatul Poporului

Bucureşti, ianuarie 2010

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

10 SINTEZA RAPORTULUI INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI PE ANUL 2009

Raportul este structurat în 15 capitole şi 9 anexe.

Capitolul I descrie cadrul juridic de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului. După prezentarea principalelor reglementări în vigoare referitoare la instituţia Avocatul Poporului, se explică succint rolul, atribuţiile şi demersurile efectuate în vederea soluţionării cererilor adresate de petenţii ale căror drepturi au fost încălcate de către autorităţile administraţiei publice. Se remarcă faptul că Avocatul Poporului, în îndeplinirea scopului constituţional, poate face anchete, poate emite recomandări, iar în cazul în care constată cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau grave cazuri de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării, poate prezenta un raport conţinând cele constatate, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz primului-ministru. De asemenea, Avocatul Poporului se poate implica în controlul de constituţionalitate a legilor şi ordonanţelor, realizat de Curtea Constituţională. Capitolul II prezintă structura organizatorică şi schema de personal a instituţiei Avocatul Poporului. Se menţionează că, structura organizatorică a instituţiei Avocatul Poporului este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului şi este aprobată corespunzător etapei de dezvoltare a instituţiei. În instituţia Avocatul Poporului funcţionează patru domenii de specializare: drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale; drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; armată, justiţie, poliţie, penitenciare; proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe. În cadrul instituţiei lucrează consilieri, experţi, referenţi şi alt personal tehnic-administrativ.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

11 Capitolul III prezintă volumul general de activitate al instituţiei Avocatul Poporului. Se evidenţiază activitatea desfăşurată în timpul audienţelor, în soluţionarea petiţiilor, în preluarea apelurilor telefonice la serviciul dispecerat şi obiectul petiţiilor. Totodată, se face o analiză comparativă asupra ponderii petiţiilor în domeniile de specializare şi se prezintă activitatea instituţiei în domeniul controlului constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor, precum şi activitatea desfăşurată pentru informarea cetăţenilor cu privire la apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi pentru mediatizarea rolului instituţiei Avocatul Poporului În cursul anului 2009, instituţia Avocatul Poporului a acordat un număr de 16561 de audienţe, a înregistrat 8295 petiţii şi a recepţionat 5978 apeluri telefonice la serviciul dispecerat. Referitor la activitatea instituţiei Avocatul Poporului în domeniul controlului constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor, în anul 2009 au fost formulate la cererea Curţii Constituţionale 1905 puncte de vedere. De asemenea, Avocatul Poporului a ridicat direct în faţa Curţii Constituţionale 4 excepţii de neconstituţionalitate. Capitolul IV oferă o expunere asupra problemelor care au făcut obiectul petiţiilor adresate instituţiei Avocatul Poporului, referitoare la încălcări ale unor drepturi sau libertăţi cetăţeneşti. Aceasta analiză prezintă anchetele şi recomandările, precum şi o scurtă prezentare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute ca urmare a transpunerii în practică a mijloacelor de intervenţie specifice instituţiei. În anul 2009, instituţia Avocatul Poporului a efectuat un număr de 30 anchete (Anexa nr. 7 - Anchetele efectuate). Anchetele efectuate au vizat în principal, respectarea dreptului de proprietate privată, dreptul de petiţionare, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul la informaţie, dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii, protecţia copiilor şi a tinerilor şi dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la respectarea egalităţii în drepturi, tratatele internaţionale privind drepturile omului, accesul liber la justiţie, precum şi secretul corespondenţei. Totodată, în anul 2009, au fost formulate un număr de 6 Recomandări (Anexa nr. 8 - Recomandări emise de Avocatul Poporului), prin care Avocatul Poporului a sesizat autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţilor actelor sau faptelor administrative. Recomandările emise au privit respectarea dreptului de proprietate privată, respectarea

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

12 dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, respectarea dreptului la un nivel de trai decent şi a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, şi respectarea art. 137 alin. (2) din Constituţie, privind moneda naţională a României. Capitolul V cuprinde o prezentare generală a activităţii desfăşurate de domeniul de specializare drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale. Se analizează petiţiile soluţionate şi se prezintă fişele de caz, considerate semnificative. Spre deosebire de anul 2008, când la acest domeniu au fost repartizate 637 de petiţii, în anul 2009 s-a constatat o creştere a numărului acestora, în sensul că domeniul de specializare drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale a primit spre soluţionare 675 de petiţii. Se evidenţiază demersurile făcute la: Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti în legătură cu cererea de aprobare pentru efectuarea unei proteze dentare în regim de gratuitate; Arhiepiscopia Bucureştilor, referitor la o cerere pentru transcrierea unui act de concesiune; Ministerul Educaţiei şi Inovării cu privire cerere de respingere fără temei a unui eseului depus de un student al unei universităţi; Ministerul Sănătăţii în legătură cu refuzul autorităţilor de a răspunde la solicitarea de aprobare a sumelor necesare efectuării intervenţiei de transplant medular în străinătate, precum şi cu tardivitatea cu care o Direcţie de Sănătate Publică a transmis dosarul Ministerului Sănătăţii în vederea analizării; Primăria unui sector al Municipiului Bucureşti, referitor la neregulile financiare existente la nivelul unei asociaţii de proprietari; Prefectura unui judeţ, referitor la suspendarea organizării unei licitaţii sub pretextul existenţei unui contract de închiriere. De asemenea, au fost sesizate primării, prefecturi, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, Arhivele Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Case Teritoriale de Pensii, care nu şi-au respectat obligaţia de a răspunde solicitărilor petenţilor cu privire la problemele de interes personal şi informaţii de interes public. Totodată, se remarcă 2 sesizări din oficiu a instituţiei Avocatul Poporului cu privire la: - apariţia unor articole în mass-media în care se semnala o posibilă încălcare a prevederilor art. 16 din Constituţia României, privind egalitatea în drepturi (discriminarea

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

13 pe criterii etnice e elevilor de naţionalitate maghiară) prin „Planul de şcolarizare pe anul 2009-2010 al Inspectoratului Şcolar General Mureş”. Rezultatul intervenţiei instituţiei Avocatului Poporului a avut ca rezultat creşterea numărului de clase cu predare în limba maghiară în învăţământul liceal de zi; - emiterea unor norme care cuprindeau posibile discriminări pe criterii de vârstă prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1352 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 742 din 2 noiembrie 2009. Ca urmare a demersurilor întreprinse de instituţia Avocatul Poporului la Ministerul Sănătăţii, a fost emisă o recomandare ministerului în cauză, în sensul luării măsurile legale care se impun privind reexaminarea prevederilor art. I, pct. 2, art. 5 alin. (5) lit. d) din Ordinul nr.1352/2009, în vederea înlăturării caracterului discriminatoriu al acestora. De asemenea, se menţionează o serie de participări la diverse evenimente. Astfel, se reţine participarea la întocmirea primului Raport de ţară privind Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, cartă ratificată prin Legea nr. 282/2007; participarea, la dezbaterea organizată la Centrul Ceh din Bucureşti cu tema „Drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) ca drepturi ale omului”, prilejuită de lansarea în România a publicaţiei „Principiile de la Yogyakarta”; participarea la manifestarea desfăşurată la Palatul Parlamentului cu ocazia Zilei Naţionale a Armânilor, ocazie cu care a fost transmis mesajul instituţiei Avocatul Poporului; participarea la reuniunea de la Ministerului Afacerilor Externe privind întocmirea celui de-al al 5-lea Raport periodic al României la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice. Capitolul VI cuprinde activitatea desfăşurată de domeniul de specializare drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap. Spre deosebire de anul 2008, când la acest domeniu au fost repartizate 1021 de petiţii, în anul 2009 s-a constatat o creştere a numărului acestora, în sensul că domeniul de specializare drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap, a primit spre soluţionare 1107 de petiţii.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

14 În cursul anului 2009, majoritatea intervenţiilor s-au făcut la Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, la Casa de Pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi la Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Handicap. Cele mai frecvente nemulţumiri ale petenţilor referitoare la dreptul la pensie s-au referit: la modul în care casele teritoriale de pensii au procedat la calcularea sau recalcularea pensiilor; neacordarea pensiilor; refuzul caselor de pensii de a da curs solicitărilor formulate în termenul legal; întârzieri în plata drepturilor de pensie stabilite ca urmare a recalculării pensiilor; neluarea în considerare de către casele de pensii a tuturor documentelor depuse de petenţi în vederea recalculării drepturilor de pensie; probleme apărute în legătură cu transferul dosarelor de pensie de la o casă de pensii la alta, la cererea pensionarilor, ca urmare a schimbării domiciliului; comportamentul abuziv al unor angajaţi ai caselor de pensii. O altă categorie de petenţi şi-au exprimat nemulţumirea cu privire la: neîncadrarea corespunzătoare în gradele de handicap; neacordarea drepturilor cuvenite pentru persoanele cu handicap; reevaluarea nejustificată a gradului de handicap şi încadrarea persoanei într-un grad de handicap inferior celui avut anterior; refuzul autorităţilor administraţiei publice locale de a angaja asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav cărora li s-a stabilit dreptul de a beneficia de asistent social; tergiversarea emiterii certificatelor de încadrare într-un grad de handicap; depăşirea termenului de realizare a accesibilităţilor pentru aceste persoane defavorizate; lipsa fondurilor pentru plata asistenţilor personali; refuzul autorităţilor publice competente de a evalua la cerere persoanele cu handicap în vederea schimbării încadrării iniţiale. Un alt aspect al activităţii desfăşurate de acest domeniu de specializare s-a constituit interesul faţă de copii. Astfel, în cursul anului 2009, acest interes s-a concretizat în sprijinul material acordat copiilor cu prilejul celor trei acţiuni desfăşurate la: Şcoala Generală cu clasele I-VIII din comuna Cumpăna, judeţul Constanţa; Şcoala Generală clasele I-VIII din localitatea Strungari, comuna Pianu de Sus, judeţul Alba şi la Şcoala Generală „Ioniţă Sandu Sturza”din comuna Săuceşti, judeţul Bacău. În descrierea acestui capitol se redau câteva dintre cazurile cele mai semnificative, soluţionate în cursul anului 2009.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

15 Capitolul VII cuprinde o expunere a activităţii desfăşurate de domeniul de specializare armată, justiţie, poliţie, penitenciare, cu menţionarea numărului de petiţii soluţionate în acest domeniu precum şi a demersurilor întreprinse în vederea soluţionării acestora. Dacă în anul 2008, la acest domeniu au fost repartizate 1104 de petiţii, în anul 2009 s-a constatat o creştere a numărului acestora, în sensul că domeniul de specializare a primit spre soluţionare 1591 de petiţii. În cursul anului 2009, s-au efectuat intervenţii la: Ministerul Apărării Naţionale respectiv, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor în legătură cu problema salarizării şi impozitării venitului personalului militar trimis în misiune permanentă în străinătate; Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenţei justiţiei; Direcţia Generală Afaceri Consulare din cadrul Ministerului de Externe, cu privire la procedura de redobândire a cetăţeniei române de cetăţenii moldoveni; Direcţia Poliţiei Transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române referitor la un incident petrecut pe Aeroportul „Henri Coandă”; unităţi penitenciare, în legătură cu obţinerea pensiei de invaliditate, tratamentul medical de care beneficiază în penitenciar deţinuţii; autorităţi publice obligate la executarea unor hotărâri judecătoreşti privind dreptul de proprietate. De asemenea, se menţionează sesizarea din oficiu a instituţiei Avocatul Poporului, în urma difuzării emisiunii intitulate „Atunci şi Acum” transmise de Postul TVR, cu privire la decesul unui cetăţean român (Claudiu Crulic) într-un penitenciar din Polonia. În cadrul emisiunii familia celui decedat şi-a exprimat nemulţumirea, atât faţă de rezultatele anchetei realizate de către autorităţile poloneze, cât şi faţă de faptul că Ministerul Afacerilor Externe şi Guvernul României nu au răspuns solicitării adresate de familia Crulic. În urma sesizării din oficiu, Instituţia Avocatul Poporului s-a adresat Ministerului Afacerilor Externe, Primului-ministru şi Comisarului pentru Protecţia Drepturilor Civile din Republica Polonă, domnul dr. Janusz Kochanowski, pentru a obţine informaţii suplimentare necesare stabilirii cauzelor şi circumstanţelor în care a decedat cetăţeanul român Claudiu Crulic. Ministerul Afacerilor Externe şi Comisarul pentru Protecţia Drepturilor Civile din Republica Polonă au comunicat că cercetările efectuate de Procuratura Raională din

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

16 Cracovia, în dosarul ce a vizat legalitatea şi corectitudinea anchetei penale faţă de cetăţeanul român Crulic Claudiu Daniel sunt cuprinse în „Hotărârea cu privire la achitarea investigaţiilor”. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a informat instituţia Avocatul Poporului că misiunile diplomatice române din Italia, ţară în care părinţii cetăţeanului Claudiu Daniel Crulic locuiau, au ţinut legătura cu aceştia pentru diferite clarificări. Comisarul pentru Protecţia Drepturilor Civile din Republica Polonă a înştiinţat instituţia Avocatul Poporului că s-a sesizat din oficiu în ceea ce priveşte decesul cetăţeanului român Claudiu Crulic. Concluziile asupra investigaţiilor efectuate menţionează, pe de o parte că rezultatele investigaţiilor preliminare au demonstrat că medicii au apelat la instanţa competentă pentru executarea pedepsei închisorii pentru a obţine acordul de a efectua teste de diagnosticare împotriva voinţei deţinutului şi au luat măsuri pentru hrănirea artificială a acestuia mult prea târziu. Pe de altă parte, o altă întârziere a fost cauzată de necesitatea de a aştepta ca decizia instanţei să fie aplicabilă. De asemenea, a transmis că Biroul Procurorului Districtual din Cracovia a întocmit rechizitoriu împotriva a trei angajaţi medicali din cadrul Centrului de arest preventiv din Cracovia. În anul 2009, Avocatul Poporului a ridicat excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2009. Urmare a solicitării adresate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţia Avocatul Poporului a analizat şi a reţinut o parte din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Analiza domeniului de specializare armată, justiţie, poliţie, penitenciare cuprinde cele mai semnificative constatări de drept şi de fapt care se regăsesc în fişele de caz prezentate, precum şi cele mai interesante cazuri soluţionate în acest domeniu de activitate.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

17 Capitolul VIII prezintă activitatea desfăşurată în cursul anului 2009 de domeniul de specializare proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe. Dacă în anul 2008 numărul petiţiilor adresate domeniului de activitate menţionat a analizat 1615 cereri, în anul 2009, numărul acestora a crescut, domeniul de specializare proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe primind spre soluţionare 1855 de petiţii. Instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată de petenţi în legătură cu: tergiversarea întocmirii documentaţiei necesare reconstituirii dreptului de proprietate de către comisiile locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; punerea în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate; refuzul de a reconstitui dreptul de proprietate pe vechile amplasamente; nerespectarea, de către autorităţile şi instituţiile publice competente, a termenului instituit de lege pentru soluţionarea notificărilor depuse de persoanele îndreptăţite; tergiversare acordării măsurilor reparatorii prin echivalent, în cazul în care restituirea în natură a imobilului nu era posibilă. De asemenea, petenţii au reclamat: pretinse abuzuri în legătură cu încadrarea în muncă; acordarea drepturilor băneşti şi depăşirea orelor legale de program fără acordarea compensaţiilor cuvenite de către angajatori-persoane juridice; refuzul eliberării cărţilor de muncă după încetarea contractului de muncă; acordarea concediilor legale; probleme legate de atribuirea locuinţelor sociale; acordarea venitului minim garantat; acordarea de ajutoare constând în alimente şi medicamente. Totodată, petenţii au sesizat instituţia Avocatul Poporului în legătură cu modul defectuos de calcul al impozitelor de orice fel percepute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, refuzul nejustificat de înregistrare şi eliberare a unor acte sau tardivitatea eliberării acestora, tergiversarea emiterii deciziilor de impunere şi compensarea unor debite. Pentru problemele ridicate de petenţii s-au făcut intervenţii la primării, prefecturi, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţii, Ministerul Finanţelor Publice. Dat fiind faptul că, prin adresa nr. 2819/21 aprilie 2008, Avocatul Poporului a sesizat, fără rezultat, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului asupra neconcordanţei existente între diverse acte normative cu aceeaşi forţă juridică sau lipsa unor norme de aplicare a unor facilităţi acordate de lege unor categorii sociale sau

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

18 profesionale, în anul 2009 s-a întocmit Raportul special privind respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război. Prin documentaţia întocmită s-a relevat necesitatea modificării şi completării art. 284 alin. (1), alin. (3) şi alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă cu facilităţile fiscale acordate prin legi speciale veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit, ale persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, ale persoanelor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Referitor la lipsa normelor metodologice cerute de prevederile art. 99 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia Avocatul Poporului s-a adresat Primului-ministru al României, semnalând această lacună legislativă, dar nu s-a primit răspuns, până la data întocmirii prezentului raport. Instituţia Avocatul Poporului a dat curs favorabil nemulţumirilor manifestate de petenţi faţă de repartizarea sumelor alocate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de la bugetul de stat, cu titlu de despăgubiri, pe cele trei categorii de beneficiari prevăzuţi de Legea nr. 247/2005, Legea nr. 9/1998, respectiv Legea nr. 290/2003. Astfel, faţă de concluziile anchetei efectuate la A.N.R.P, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 5/2009, prin care s-a solicitat A.N.R.P. să întreprindă demersurile necesare pentru: a) elaborarea metodologiei referitoare la repartizarea sumelor alocate de la bugetul de stat cu titlu de despăgubiri, pe cele trei categorii de beneficiari prevăzuţi de Legea nr. 247/2005, Legea nr. 9/1998, respectiv Legea nr. 290/2003; b) elaborarea metodologiei referitoare la criteriile şi ordinea în baza cărora se acordă despăgubirile beneficiarilor Legii nr. 290/2003. Această recomandare nu a fost respectată până la data întocmirii prezentului raport. În descrierea acestui capitol se redau câteva din cazurile cele mai semnificative soluţionate în cursul anului 2009 în domeniul de specializare proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

19 Capitolul IX cuprinde activitatea celor 14 birouri teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului. În acest sens, este de reţinut că activitatea desfăşurată la aceste birouri constă în soluţionarea petiţiilor prin demersuri întreprinse la autorităţile administraţiei publice locale, acordarea de audienţe şi preluarea apelurilor telefonice prin serviciul dispecerat. În anul 2009, Birourile teritoriale ale Avocatului Poporului au soluţionat 3031 petiţii, au efectuat 9 anchete, au acordat 13164 audienţe şi au înregistrat 3794 apeluri telefonice la serviciul de dispecerat. Birourile teritoriale ale Avocatului Poporului au desfăşurat o amplă activitate de mediatizare prin mijloacele de informare în masă a atribuţiilor instituţiei Avocatul Poporului, iar în scopul soluţionării cu celeritate a problemelor sesizate de cetăţeni instituţiei Avocatul Poporului, acestea au desfăşurat o colaborare permanentă cu autorităţile administraţiei publice. În cursul anului 2009, s-au desfăşurat 305 activităţi informative, iar în scopul unei colaborări permanente cu autorităţile administraţie publice au avut loc o serie de întrevederi cu organele de conducere ale unor instituţii publice în vederea încheierii de protocoale de colaborare. Pe plan internaţional, în perioada 2-5 octombrie 2009, domnul Ioan Gânfălean, consilier coordonator al Biroului Teritorial Alba-Iulia al instituţiei Avocatul Poporului a participat la Adunarea Generală a Institutului European al Ombudsmanului (EOI), care a avut loc la Florenţa – Italia. În scopul garantării calităţii serviciilor oferite petenţilor, în perioada 25-27 iunie 2009, a avut loc la Alba-Iulia a patra instruire a coordonatorilor birourilor teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului, unde au fost dezbătute următoarele teme: Concluzii desprinse în urma efectuării unor controale de fond şi a verificării dosarelor de la birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului; Procedura de adresare la instituţiile ierarhic superioare privind petiţiile pe linie de proprietate; Aspecte privind soluţionarea petiţiilor îndreptate împotriva hotărârilor judecătoreşti; Ultimele măsuri legislative privind protecţia copilului; Implicarea instituţiei Avocatul Poporului în înlăturarea unor prevederi legale discriminatorii; Proceduri şi relaţiile cu autorităţile din domeniu; Măsurile financiare impuse de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 privind rectificarea bugetară pe anul 2009 şi Perspectiva Ombudsmanului pentru armată.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

20 Sunt evidenţiate participările şi prezentările de lucrări în cadrul a numeroase seminarii, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri publice. S-au iniţiat acorduri de colaborare cu anumite universităţi în vederea efectuării de unor stagii de practică ale studenţilor. Menţionăm creşterea numărului de audienţe acordate de birourile teritoriale comparativ cu anii precedenţi (ex. în anul 2004 au fost acordate 2464 audienţe, iar în anul 2009 au fost acordate 13164 audienţe). Capitolul

X

prezintă

activitatea

instituţiei

în

domeniul

controlului

constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor. Dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, prevăd că, în cazul sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor, Curtea Constituţională va solicita şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului. De asemenea, prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, stabilesc că preşedintele Curţii Constituţionale va comunica încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constituţională preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, indicându-le data până la care pot să trimită punctul lor de vedere. În temeiul dispoziţiilor legale menţionate mai sus, Avocatul Poporului a formulat un număr de 1905 puncte de vedere privind excepţiile de neconstituţionalitate. Cauzele în care s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului au pus în discuţie, în principal, posibila contrarietate a unor dispoziţii legale cu: principiul accesului liber la justiţie, inclusiv dreptul la un proces echitabil, principiul egalităţii în drepturi, dreptul de proprietate, principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi etc. Activitatea

instituţiei

Avocatul

Poporului

în

domeniul

controlului

constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor, asigurat în România de către Curtea Constituţională, s-a concretizat

în anul 2009 şi prin ridicarea direct în faţa Curţii

Constituţionale a 4 excepţii de neconstituţionalitate, în temeiul art. 146 lit. d) din

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

21 Constituţie şi art. 13 lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată. În cazul unor excepţii de neconstituţionalitate, s-a observat lipsa unor cerinţe ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicate, cum ar fi neexprimarea opiniei instanţei de judecată şi neindicarea de către autorul excepţiei a prevederilor din Constituţie pretins încălcate prin textul criticat. În unele cazuri, susţinerile autorului excepţiei nu ridicau probleme de constituţionalitate, ci probleme de interpretare şi de aplicare a legii sau de modificare ori completare a unor prevederi legale, a căror soluţionare excedează competenţei Curţii Constituţionale. Totodată, în acest capitol se redau câteva exemple din practica instituţiei Avocatul Poporului în formularea punctelor de vedere, solicitate de către Curtea Constituţională şi s-a precizat obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului în faţa Curţii Constituţionale. Capitolul XI prezintă resursele materiale şi bugetare consumate în anul 2009. În acest sens, se face o prezentare a creditelor bugetare puse la dispoziţie în cursul anului, inclusiv a rectificărilor bugetare aprobate şi a sumelor consumate pe fiecare tip de cheltuială. Pe tot parcursul anului 2009 au fost emise acte normative prin care s-a impus realizarea de economii, şi în special la cheltuielile de personal. Din aceste considerente, la nivelul instituţiei s-a constituit Comisia de studii şi propuneri privind punerea în aplicare a unor eventuale măsuri de constrângeri bugetare dispuse prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului României. Această comisie a analizat execuţia bugetară pe tot parcursul anului 2009 şi a dispus măsuri care au vizat: suspendarea acordării primelor trimestriale, a salariilor de merit, a sporului pentru titlu ştiinţific de doctor pentru persoanele care primesc acest spor şi de la o altă instituţie; suspendarea temporară a acordării sporului pentru condiţii vătămătoare; compensarea orelor suplimentare prestate cu timp liber plătit; vacantarea unui post de referent în urma îndeplinirii condiţiilor de pensionare ale persoanei angajate; reducerea sporurilor pentru complexitatea muncii la 15%; reducerea indemnizaţiilor de conducere la 15%.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

22 Ca urmare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr.329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, în instituţia Avocatul Poporului s-a luat măsura acordării, în lunile noiembrie şi decembrie 2009 a câte 4 zile libere fără plată pentru toţi angajaţii instituţiei. Ca urmare a aplicării acestei măsuri, instituţia s-a încadrat în procentul de reducere a cheltuielilor de personal de 15,5%. Capitolul XII cuprinde informaţii referitoare la audit şi managementul riscurilor. Se poate reţine că misiunile de audit intern aferente anului 2009 s-au efectuat conform Planului anual de audit intern. Pentru situaţii punctuale, se precizează că au fost efectuate şi misiuni de consiliere, care au vizat în principal acordarea de consultanţă referitoare la angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pentru capitolul „Cheltuieli de personal” aferente anului 2009 pe baza bunei gestiuni financiare, dată fiind politica guvernamentală de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de abordare mai prudentă a deficitului bugetar în contextul crizei economice. Auditorul intern monitorizează riscurile instituţiei Avocatul Poporului în mod sistematic prin intermediul Registrului riscurilor, în care sunt identificate riscurile majore care pot afecta eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, respectarea regulilor şi regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare, protejarea bunurilor, sprijinindu-se prevenirea şi descoperirea eventualelor fraude. Se precizează că în anul 2009, instituţia Avocatul Poporului a fost supusă unui audit extern din partea Curţii de Conturi a României, care a finalizat misiunea sa prin certificarea conformităţii contului de execuţie pe anul 2008. A fost exprimată o opinie fără rezerve, ca urmare a faptului că situaţiile financiare au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu legile şi reglementările în vigoare şi oferă o imagine reală şi fidelă sub toate aspectele semnificative. Capitolul XIII se referă la implicarea Avocatului Poporului în manifestări interne şi internaţionale. Instituţia Avocatul Poporului şi-a extins permanent colaborarea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, ceea ce a determinat o creştere semnificativă a imaginii instituţiei, atât în plan intern, cât şi internaţional. Participările instituţiei Avocatul

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

23 Poporului la evenimentele (conferinţe, seminarii şi reuniuni) desfăşurate pe plan extern şi intern au contribuit la mediatizarea instituţiei Avocatul Poporului. Prezenţa activă a reprezentanţilor instituţiei Avocatul Poporului, în plan internaţional, la dezbateri ce au avut ca obiect protejarea şi promovarea drepturilor omului, a fost susţinută şi prin distribuirea unor documente de referinţă, printre care Raportul de activitate al Avocatului Poporului, pe anul 2008, a Buletinului Informativ al Avocatului Poporului, şi a diverselor lucrări de specialitate întocmite de consilieri şi experţi. Se reţine participarea la seminarul din zilele de 4 şi 5 octombrie 2009, care a avut loc în Italia, Florenţa, în cadrul căruia s-au desfăşurat Consiliul Institutului European al Ombudsmanului (EOI) şi Adunarea Generală a EOI.

La seminar au participat

reprezentanţi ai instituţiilor ombudsman naţionale şi regionale din Austria, Belgia, Cipru, Germania, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia, Slovenia, Ucraina, Rusia s.a.. Din partea instituţiei Avocatul Poporului au participat prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, Simina Gagu şi Ioan Gânfălean consilieri. În Consiliul EOI a fost ales şi Avocatul Poporului, prof. univ. dr. Ioan Muraru. Menţionăm câteva dintre evenimentele la care reprezentanţii instituţiei Avocatul Poporului au participat: Conferinţa internaţională a Ombudsmanilor pentru forţele armate, Berlin – Germania; Conferinţa Reţelei Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de SudEst (CRONSEE), Dubrovnik – Croaţia, organizată de Ombudsmanul pentru Copii din Republica Croată şi Organizaţia Salvaţi Copiii din Norvegia, ocazie cu care s-a semnat un Memorandum de colaborare; Întrunirea tematică a Reţelei Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est – CRONSEE, desfăşurată Zagreb – Croaţia; a Patra Sesiune de Formare a Centrului de Formare şi Schimb de Experienţă în Domeniul Medierii din Rabat, Rabat – Maroc, organizată de Asociaţia Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni (AOMF) şi de instituţia Diwan Al Madhalim (Ombudsmanul din Maroc), cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei; Conferinţa internaţională „Ombudsmanul şi dialogul cultural într-o societate în schimbare”, organizată de Institutul European al Ombudsmanului (EOI) şi Centrul Naţional pentru Drepturile Omului din Egipt, Cairo – Egipt.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

24 De asemenea, având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană şi dobândirea calităţii de stat membru, Ombudsmanul European a elaborat Raportul de activitate pe anul 2008 şi în limba română, împreună cu o serie de postere şi cărţi poştale. Sunt reţinute şi cele 12 scrisori prin care anumiţi petenţi care s-au adresat Ombudsmanului European pentru soluţionarea unor cereri, care au fost îndrumaţi să se adreseze spre o competentă soluţionare a problemelor, instituţiei Avocatul Poporului din România. În contextul raporturilor de colaborare cu alte instituţii, se menţionează cea cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti - Programul ELSA şi Institutul Naţional al Magistraturii în cadrul căreia 17 studenţi şi 17 auditori de justiţie au desfăşurat stagii de practică, la instituţia Avocatul Poporului. La încheierea fiecărui stagiu de practică, studenţii au completat fişe de evaluare a acestui program, care cuprind întrebări şi sugestii referitoare la desfăşurarea stagiului de practică. În acelaşi context, în data de 5 mai 2009, Avocatul Poporului, a avut o întâlnire cu un grup de 30 de studenţi la drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în cadrul căreia au fost prezentate aspecte privind modul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, atribuţiile, raporturile de colaborare cu autoritatea judecătorească, Curtea Constituţională din România, Parlamentul şi executivul. Capitolul XIV rezumă activitatea de ansamblu asupra proceselor judiciare, prin expunerea numărului de cauze juridice în care instituţia Avocatul Poporului a fost parte în anul 2009. Totodată, se scot în evidenţă problemele care au stat la baza naşterii acestor litigii, precum şi importanţa rămânerii instituţiei Avocatul Poporului în sfera instituţiilor de mediere, dialog şi nu a instituţiilor cu putere coercitivă. Capitolul XV cuprinde informaţii referitoare la Mediatizare, Buletin, Radio, Actualitatea Românească. Principalele mijloace de mediatizare a instituţiei Avocatul Poporului au constat în participarea la diverse emisiuni de radio şi televiziune, presa scrisă, Buletinul informativ trimestrial, comunicatele de presă şi site-ul instituţiei, care oferă informaţii de interes public. De remarcat este faptul că Avocatul Poporului şi-a intensificat eforturile pentru o cât mai bună cunoaştere de către cetăţeni, atât a rolului conferit prin Constituţie şi prin legea de organizare şi funcţionare, dar şi a instrumentelor prin care instituţia Avocatul RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

25 Poporului poate interveni cu promptitudine şi profesionalism în sprijinul cetăţenilor. Sunt evidenţiate cele mai importante intervenţii ale Avocatului Poporului în mass-media în legătură cu problemele ridicate de petenţi. Totodată, se remarcă şi o mai mare implicare a birourilor teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului în relaţiile cu televiziunea, radioul şi presa, cele mai importante mijloace de transmitere a informaţiilor către cetăţenii. De asemenea, se reţin şi acţiunile de acordare de ajutoare sociale, care au fost organizate de domeniul drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap şi care au fost dezvoltate pe larg la descrierea activităţii desfăşurate de acest domeniu. Raportul instituţiei Avocatul Poporului se încheie prin prezentarea a 9 anexe care tratează în ordine: volumul general de activitate, statistica petiţiilor înregistrate în raport cu drepturile şi libertăţile încălcate, statistica petiţiilor pe judeţe, statistica petiţiilor primite din străinătate, activitatea birourilor teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului, statistica punctelor de vedere exprimate de instituţia Avocatul Poporului cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate, anchetele efectuate, recomandările emise de Avocatul Poporului şi grafice privind indicatorii înregistraţi în activitatea instituţiei Avocatul Poporului. Din conţinutul raportului se constată o evoluţie favorabilă a activităţii instituţiei Avocatul Poporului în cursul anului 2009. Activitatea instituţiei Avocatul Poporului s-a îmbunătăţit semnificativ din punct vedere calitativ şi cantitativ, faţă de anii precedenţii, aspect care se datorează, într-o mare măsură, creşterii încrederii persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi au fost încălcate de autorităţile publice în instituţia Avocatului Poporului.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

26 CAPITOLUL I. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI

Avocatul Poporului, denumirea constituţională sub care s-a organizat şi funcţionează în România clasicul ombudsman de tip vest european, s-a impus ca o dimensiune a democraţiei constituţionale cu rolul de a apăra drepturile şi libertăţile persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile administraţiei publice. Reglementări privind Avocatul Poporului se regăsesc în: - Constituţia României, art. 58-60, art. 65 alin. 2), art. 146 lit. a) şi lit. d), republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003; - Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, modificată şi completată prin Legea nr. 383/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 28 decembrie 2007; - Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 8 iulie 2004, completat prin Hotărârea nr.6/2007 a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 445 din data de 29 iunie 2007; - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 170/1999 pentru aprobarea afilierii instituţiei Avocatul Poporului la Asociaţia Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 30 noiembrie 1999; - Legea nr. 206/1998 pentru aprobarea afilierii instituţiei Avocatul Poporului la Institutul Internaţional al Ombudsmanului şi la Institutul European al Ombudsmanului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 23 noiembrie 1998. Avocatul Poporului este numit în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru o durată de 5 ani. Pe durata mandatului său, nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

27 Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului numesc adjuncţii Avocatului Poporului, specializaţi pe domeniile de activitate stabilite prin Legea nr. 35/1997, republicată, asigurându-se astfel, o eficacitate sporită a activităţii instituţiei, în deplină concordanţă cu reglementările din alte ţări unde este organizat şi funcţionează ombudsmanul. Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile fie din oficiu, fie la cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor, în limitele stabilite de lege. Constituţia obligă autorităţile publice să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale. Avocatul Poporului răspunde numai în faţa Parlamentului, având obligaţia de a prezenta acestuia rapoarte. În aceste rapoarte, Avocatul Poporului poate face şi recomandări privind legislaţia sau luarea unor măsuri pentru ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. Trăsăturile juridice particulare ale Avocatului Poporului sunt date de prevederile legale care detaliază dispoziţiile constituţionale. Astfel, Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică; nu se substituie autorităţilor publice, nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, iar activitatea sa are caracter public; are buget propriu care face parte integrantă din bugetul de stat; Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu răspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le îndeplinesc, cu respectarea legii, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege. Pentru realizarea rolului său constituţional şi legal, Avocatul Poporului, primeşte, examinează şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase. Petiţiile adresate Avocatului Poporului trebuie formulate în scris şi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, prin telefon, fax, sau direct prin audienţe, care reprezintă principalul mijloc de dialog cu cetăţenii. Petiţionarul trebuie să dovedească refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal cererea. Petiţiile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

28 Avocatul Poporului, pentru soluţionarea problemelor cu care este sesizat, are dreptul de a solicita autorităţii administraţiei publice în cauză, luarea măsurilor ce se cuvin pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, precum şi de a sesiza autorităţile publice ierarhic superioare în legătură cu lipsa de reacţie a celor somaţi să dispună măsurile necesare. De asemenea, Avocatul Poporului poate face anchete sau poate formula recomandări. Astfel, Avocatul Poporului are dreptul să facă anchete proprii, să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării petiţiei. De asemenea, în exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări, care nu pot fi supuse nici controlului parlamentar şi nici controlului judecătoresc. Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţii actelor sau faptelor administrative. Competenţa Avocatului Poporului în soluţionarea unor petiţii care privesc autoritatea judecătorească se concretizează în posibilitatea sa legală de a se adresa, după caz, ministrului justiţiei, Ministerului Public sau preşedintelui instanţei de judecată, care sunt obligaţi să comunice măsurile luate. Este o modalitate legală prin care Avocatul Poporului poate interveni în situaţiile de birocraţie generate de neaplicarea art. 21 alin. (3) din Constituţie, care a valorificat prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale privind dreptul părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. În cazul în care, cu prilejul cercetărilor întreprinse, Avocatul Poporului constată lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării, va prezenta un raport conţinând cele constatate, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau după caz, primului-ministru. De

asemenea,

Avocatul

Poporului

se

poate

implica

în

controlul

de

constituţionalitate a legilor şi ordonanţelor, realizat de către Curtea Constituţională. Astfel, Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor adoptate de Parlament, înaintea promulgării acestora de către

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

29 Preşedintele României; poate ridica în faţa Curţii Constituţionale, excepţii de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele în vigoare; formulează, la solicitarea Curţii Constituţionale, puncte de vedere la excepţiile de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor, care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Vocaţia instituţiei Avocatul Poporului este aceea de a fi în serviciul cetăţeanului, de a-l ajuta să-şi cunoască drepturile şi îndatoririle faţă de instituţiile statului. Înfiinţarea unui asemenea mecanism extra-jurisdicţional de apărare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice contribuie la umanizarea relaţiilor dintre individ şi organismele statale.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

30 CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI SCHEMA DE PERSONAL

Structura organizatorică a instituţiei Avocatul Poporului este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei. Structura organizatorică a instituţiei reflectă domeniile de specializare, astfel cum sunt stabilite prin lege, şi anume: a) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi şi minorităţi naţionale; b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; c) armată, justiţie, poliţie, penitenciare; d) proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe. Instituţia este condusă de Avocatul Poporului, asistat de 4 adjuncţi specializaţi pe cele patru domenii de activitate, care au calitatea de secretar de stat. Secretarul general coordonează activitatea economică şi administrativă a instituţiei. În cadrul instituţiei funcţionează Consiliul Consultativ, care este compus din Avocatul Poporului, adjuncţii şi consilierii săi, secretarul general, precum şi alte persoane desemnate de Avocatul Poporului. Consiliul se întruneşte o dată pe lună sau, ori de câte ori se consideră necesar. Consiliul Consultativ se convoacă de Avocatul Poporului. În teritoriu, activitatea se desfăşoară prin cele 14 birouri teritoriale, organizate pe criteriul geografic al Curţilor de Apel.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

31 Instituţia Avocatul Poporului şi-a desfăşurat activitatea în anul 2009 cu o schemă de personal ce cuprindea un număr de 100 de posturi (99 de posturi finanţate) repartizate la centru şi în teritoriu. În cursul anului 2009, au fost patru posturi vacante; un post de expert la domeniul de activitate ,,Drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap”, un post de expert la domeniul de activitate ,,Armată, justiţie, poliţie, penitenciare”, un post de şef de cabinet şi un post de referent la ,,Serviciul economic şi administrativ”. Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, s-au vacantat încă cinci posturi; un post de expert la domeniul ,,Drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale”, un post de consilier la domeniul ,, Drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap”, un post de consilier la domeniul ,,Armată, justiţie, poliţie, penitenciare”, un post de expert la ,,Serviciul economic şi administrativ” şi un post de consilier la Biroul Teritorial Ploieşti. Aceste posturi vacante nu au putut fi ocupate prin concurs, deoarece la timpul respectiv legislaţia nu a permis acest lucru. Personalul instituţiei, format din 27 consilieri, 47 experţi, 8 referenţi şi 11 angajaţi ca personal tehnico-administrativ, este asimilat personalului din structurile de specialitate ale Parlamentului. În scopul perfecţionării pregătirii profesionale a personalului de specialitate din cadrul instituţiei, a fost organizată întâlnirea anuală cu experţii de la birourile teritoriale, care a avut loc în perioada 25 - 27 iunie la Alba Iulia. Totodată, în cursul anului 2009, consilierii şi experţii din cadrul instituţiei au participat la diverse seminarii şi dezbateri publice atât pe plan intern, cât şi extern, referitoare la problematica protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

32

CAPITOLUL III. VOLUMUL GENERAL DE ACTIVITATE

a) Activitatea desfăşurată în timpul audienţelor În anul 2009, la sediul central şi la birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului au fost acordate un număr de 16561 audienţe, în cadrul cărora au fost invocate încălcări ale drepturilor persoanelor fizice (Anexa nr. 1). b) Activitatea de soluţionare a petiţiilor În cursul anului 2009, la sediul central şi la birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului au fost înregistrate un număr de 8295 petiţii (Anexa nr. 1). c) Activitatea de preluare a apelurilor telefonice înregistrate prin dispecerat Persoanele fizice care s-au adresat telefonic instituţiei Avocatul Poporului, au fost în special cele aflate la mari distanţe, precum şi cele cu dificultăţi de deplasare. La dispeceratul instituţiei, au fost recepţionate 2184 apeluri telefonice. La birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului s-au înregistrat 3794 apeluri telefonice. În total, au fost înregistrate 5978 apeluri telefonice (Anexa nr. 1). d) Obiectul petiţiilor adresate Avocatului Poporului Petiţiile adresate instituţiei Avocatului Poporului au avut ca obiect încălcări ale unor drepturi sau libertăţi cetăţeneşti, precum şi abuzuri ale autorităţilor publice. Analiza lor a fost efectuată în raport cu drepturile şi libertăţile încălcate, în contextul domeniilor de specializare ale activităţii instituţiei Avocatul Poporului (Anexa nr. 2). e) Analiza comparativă asupra ponderii petiţiilor în domeniile de specializare Din numărul total al petiţiilor adresate instituţiei, 1855 de petiţii se referă la proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe. În domeniul referitor la armată, justiţie, poliţie şi penitenciare, s-au înregistrat 1591 petiţii. În domeniul privind drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap s-au înregistrat 1107 petiţii. În domeniul drepturilor omului, egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, cultelor religioase şi minorităţilor naţionale s-au înregistrat 675 petiţii, în timp ce 36 de

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

33 petiţii au revenit Secretarului General al instituţiei, consilierilor Avocatului Poporului şi compartimentului Relaţii cu alte instituţii sau persoane şi protocol. Au fost înregistrate 3031 petiţii la birourile teritoriale. f) Activitatea instituţiei Avocatul Poporului în domeniul controlului constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor În cursul anului 2009 au fost formulate, la cererea Curţii Constituţionale, 1905 puncte de vedere cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor. Totodată, Avocatul Poporului a ridicat direct în faţa Curţii Constituţionale 4 excepţii de neconstituţionalitate, care au avut ca obiect: •

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor

acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2009; admisă prin Decizia nr. 82/2009; •

Art. 5, art. 6, art. 7 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007, admisă prin Decizia nr. 859/2009; •

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea

continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2009; admisă prin Decizia nr. 1555/2009; •

Art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru

modificarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2009, respinsă prin Decizia nr. 1644/2009.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

34 g) Activitatea desfăşurată pentru informarea cetăţenilor cu privire la apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi pentru mediatizarea rolului instituţiei Avocatul Poporului Televiziunea şi radioul public Posturile Antena 3, Antena 1, TVR1, OTV, Radio România Actualităţi, PRO TV lau avut ca invitat, pe prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, care a dialogat cu realizatorii

emisiunilor,

pe

diverse

teme,

dintre

care

amintim:

excepţia

de

neconstituţionalitate ridicată în legătură cu O.U.G. nr. 230/2008, pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu, tematica biblia şi justiţia şi Procesul lui Iisus, recomandările Avocatului Poporului şi modul cum sunt acestea respectate în România, măsurile preconizate de către factorii guvernamentali de decizie în vederea înlăturării efectelor crizei economico – financiare . De asemenea, au fost acordate interviuri postului de radio Vocea speranţei, TV Speranţa, postului de radio Europa FM, postului de televiziune VER 2, cât şi locale Radio Radical FM Bacău, Postul de televiziune CNS Roman, TV Bacău , Realitatea TV, Postul local de televiziune RTT Braşov, Posturile TV Neptun şi Favorit, Radio Constanţa Radio Oltenia Craiova, Postul RTV Galaţi – Brăila , Postul TVR Iaşi, postul local de televiziune VTV Curtea de Argeş. Posturile TV Antena 1 Piteşti şi Alpha Tv, Prahova TV, Radio Târgu-Mureş, Posturile TV Timişoara 89 şi Analog TV . Presa scrisă Presa scrisă, dintre care amintim, Flacăra lui Adrian Păunescu, Ziarul Unirea au publicat interviuri cu prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, referitor la excepţia de neconstituţionalitate ridicată în legătură cu O.U.G. nr. 230/2008 şi aspecte legate de activitatea instituţiei Avocatul Poporului. Totodată, au fost primite solicitări la nivel central Gândul, Jurnalul Naţional, Cotidianul , Ziua, „Actualitatea Românească – Ziarul românilor de pretutindeni”, cât şi local: ziarul Informaţia de Alba, Ziarul de Roman, cotidienele Cuvântul Nou, Transilvania Expres, ziarul Replica de Constanţa, Observator, Obiectiv de Tulcea, cotidienele

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

35 Panoramic Mehedinţean, Gorjanul, ziarele Monitorul de Galaţi, Realitatea, Ziarul de Iaşi, Ziarul Crişana, Orizont Economic Argeşean, 24 de minute, Argeşul , Ghidul locatarului, Monitorul de Prahova, Adevărul de seară, Ziarul Ploieşti, Ziarul Adevărul, cotidienele Evenimentul de Botoşani, Monitorul de Botoşani, Evenimentul regional al Moldovei, Punctul, City News Mureş şi Metropol, Ziarul Renaşterea Bănăţeană . Trimestrial, precum şi cu alte ocazii, au fost difuzate către agenţiile de presă şi publicate pe site-ul oficial al instituţiei Avocatul Poporului, comunicate de presă. Buletinul informativ trimestrial privind activitatea instituţiei, ce a fost difuzat gratuit persoanelor fizice, dar şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a fost elaborat printr-un efort financiar propriu şi prin strădania doamnei consilier al Avocatului Poporului Claudia Sora. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, instituţia Avocatul Poporului, prin intermediul birourilor teritoriale, a încheiat protocoale de colaborare cu autorităţile administraţiei publice, şi, de asemenea, cu universităţi din ţară, în vederea desfăşurării activităţii de practică a studenţilor în cadrul instituţiei Avocatul Poporului. Totodată, pentru a veni în sprijinul copiilor care se confruntă cu probleme speciale, din fondul pus la dispoziţia Avocatului Poporului au fost acordate ajutoare sociale, acţiuni organizate de domeniul drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

36 CAPITOLUL IV. ANCHETE ŞI RECOMANDĂRI, MIJLOACELE DE INTERVENŢIE SPECIFICE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI

Legea nr. 35/1997, republicată, pune la dispoziţia Avocatului Poporului ca mijloace de intervenţie specifice, prin intermediul cărora sunt examinate şi soluţionate cererile cu care acesta este sesizat, anchetele şi recomandările. Anchetele constituie sursele perceperii celor mai concrete informaţii ce pot fi valorificate pentru soluţionarea petiţiilor. Cu ocazia anchetelor, Avocatul Poporului are dreptul să ceară autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, precum şi oricăror servicii publice aflate sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării cererii. În urma anchetelor întreprinse, în situaţia în care constată încălcări ale drepturilor sau libertăţilor cetăţeneşti ale petiţionarului, Avocatul Poporului poate: a) fie să solicite în scris autorităţii administraţiei publice care a încălcat drepturile petiţionarului să reformeze sau să revoce actul administrativ şi să repare pagubele produse, precum şi să repună persoana lezată în situaţia anterioară; b) fie să sesizeze autorităţile publice ierarhic superioare în legătură cu lipsa de reacţie a celor somaţi să dispună măsurile necesare; c) fie să emită recomandări adresate autorităţii administraţiei publice, care a încălcat drepturile sau a emis actul ilegal. Recomandările sunt actele prin care Avocatul Poporului sesizează autorităţile administraţiei publice, în cazul în care constată o încălcare gravă a drepturilor petiţionarului sau ilegalitatea actului administrativ. ANCHETE În anul 2009, instituţia Avocatul Poporului a efectuat un număr de 30 anchete (Anexa nr. 7- Anchetele efectuate), dintre care: ● 3 anchete referitoare la respectarea dreptului de proprietate privată la Primăria comunei Finta, judeţul Dâmboviţa, la Primăria oraşului Turda, judeţul Cluj şi la Primăria comunei Poseşti, judeţul Prahova;

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

37 ● 1 anchetă referitoare la respectarea dreptului de proprietate privată şi a dreptului la informaţie la Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov; ● 10 anchete referitoare la respectarea dreptului de proprietate şi a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică la: Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (3); Primăria Municipiului Bucureşti-Direcţia Juridic, contencios şi legislaţie (2); Primăria comunei Mărgău, judeţul Cluj; Primăria comunei Cotmeana, judeţul Argeş; Primăria comunei Vedea, judeţul Argeş; Primăria comunei Roşia, judeţul Sibiu; Primăria Municipiului Bucureşti; ● 1 anchetă referitoare la respectarea dreptului de proprietate privată, dreptului de petiţionare şi dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică la Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia juridic, contencios şi legislaţie; ● 3 anchete referitoare la respectarea dreptului de proprietate şi a dreptului de petiţionare la Primăria Municipiului Bucureşti (2) şi la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor; ● 2 anchete referitoare la respectarea dreptului de petiţionare şi a dreptului la un nivelul de trai decent la Casa Locală Pensii Sector 6 şi la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti; ● 1 anchetă referitoare la respectarea dreptului la un nivel de trai decent, dreptului de petiţionare şi a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică la Casa Locală de Pensii Sector 1; ● 1 anchetă referitoare la respectarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică şi nivelul de trai la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti; ● 1 anchetă referitoare la respectarea dreptului la informaţie şi a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti; ● 1 anchetă referitoare la respectarea dreptului la muncă şi protecţia socială a muncii la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; ● 1 anchetă referitoare la protecţia copiilor şi a tinerilor şi dreptul la ocrotirea sănătăţii la Centrul de Plasament nr. 8 “Speranţa” – Huedin;

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

38 ● 2 anchete referitoare la respectarea dreptului de petiţionare la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi la Casa Locală de Pensii Sector 6; ● 1 anchetă referitoare la respectarea egalităţii în drepturi, tratatele internaţionale privind drepturile omului şi accesul liber la justiţie la Direcţia Relaţii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; ● 1 anchetă referitoare la respectarea dreptului de petiţionare şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; ● 1 anchetă referitoare la respectarea dreptului la informaţie, dreptului la ocrotirea sănătăţii, dreptului de petiţionare, secretului corespondenţei şi a nivelului de trai decent la Penitenciarul Craiova. RECOMANDĂRI În anul 2009 au fost formulate un număr de 6 Recomandări (Anexa nr. 8Recomandări emise de Avocatul Poporului), prin care Avocatul Poporului a sesizat autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţilor actelor sau faptelor administrative: ● 2 Recomandări privind respectarea dreptului de proprietate privată, adresate Primarului comunei Afumaţi, judeţul Ilfov şi Primarului comunei Roşia, judeţul Sibiu; ● 2 Recomandări privind respectarea dreptului de proprietate privată şi a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, adresate Primarului comunei Cotmeana, judeţul Argeş şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor; ● 1 Recomandare privind respectarea dreptului la un nivel de trai decent şi a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, adresată Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti; ● 1 Recomandare privind respectarea art. 137 alin. (2) din Constituţie, privind moneda naţională a României, adresată Ministrului Finanţelor Publice.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

39 CAPITOLUL V. DOMENIUL DREPTURILE OMULUI, EGALITATE DE ŞANSE ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI, CULTE RELIGIOASE ŞI MINORITĂŢI NAŢIONALE

Sfera de competenţă a domeniului drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale este vastă, aceasta cuprinzând un număr mare din drepturile şi libertăţile prevăzute în Constituţia României. Astfel, activitatea în acest domeniu a constat în clarificarea celor semnalate în cererile primite de la petenţi, precum şi în efectuarea de anchete. De asemenea, nu se pot omite, atunci când facem referire la protecţia drepturilor omului în general, colaborările pe care domeniul le-a avut în anul 2009 cu diverse autorităţi, întâlnirile cu reprezentanţii unor O.N.G.-uri, participarea la seminarii pe această temă, articolele publicate în presa naţională şi internaţională. În anul 2009, domeniului drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale i-au fost repartizate spre analiză şi soluţionare un număr de 675 petiţii ceea ce reprezintă 8% din totalul de 8295 petiţii înregistrate la instituţia Avocatul Poporului. Pentru 83 din petiţiile repartizate domeniului au fost făcute demersuri la autorităţile publice în vederea soluţionării problemelor semnalate de petenţi, iar pentru un număr de 592 dintre acestea problemele semnalate au fost clarificate la nivelul domeniului, nefiind necesară intervenţia la autorităţi. Întrucât într-un număr de cazuri petiţiile au vizat aspecte ce nu făceau obiectul de activitate al instituţiei (cca.: 5%), petenţii au fost îndrumaţi către instituţiile abilitate de lege să soluţioneze problemele lor, fiindu-le indicată calea legală ce o aveau de urmat. Aspectele semnalate în petiţiile repartizate domeniului s-au referit cu precădere la încălcări ale egalităţii în drepturi, ale dreptului de petiţionare, ale dreptului la informaţie corelat cu încălcări ale dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică şi în mai mică măsură la încălcări ale celorlalte drepturi şi libertăţi fundamentale. În situaţiile în care autorităţile publice nu au răspuns solicitărilor sau răspunsurile primite nu au clarificat problemele petiţionarilor, au fost efectuate 2 anchete la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti şi la Autoritatea Naţională

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

40 pentru Restituirea Proprietăţilor, care s-au încheiat cu clarificarea aspectelor semnalate de petiţionari. De asemenea, departamentul a propus şi soluţionat 2 sesizări din oficiu privind: - apariţia unor articole în mass-media în care se semnala o posibilă discriminare pe criterii etnice a elevilor de naţionalitate maghiară prin Planul de şcolarizare pe anul 2009-2010 al Inspectoratului Şcolar General Mureş, demersul instituţiei Avocatul Poporului având ca rezultat creşterea numărului de clase cu predare în limba maghiară din învăţământul liceal de zi; - reexaminarea dispoziţiilor art. I, pct. 2, art. 5 alin. (5) lit. d) din Ordinul nr.1352/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 742 din 2 noiembrie 2009, în vederea înlăturării caracterului discriminatoriu al acestora. Cu privire la participarea la manifestări şi grupuri de lucru specifice domeniului de activitate drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale menţionăm: - participarea la întocmirea primului raport de ţară privind Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, cartă ratificată prin Legea nr. 282/2007; - participarea, la dezbaterea organizată la Centrul Ceh din Bucureşti cu tema „Drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) ca drepturi ale omului”, prilejuită de lansarea în România a publicaţiei „Principiile de la Yogyakarta”; - participarea la manifestarea desfăşurată la Palatul Parlamentului cu ocazia Zilei Naţionale a Armânilor, din 23 mai 2009 ocazie cu care a fost transmis mesajul instituţiei Avocatul Poporului; - participarea la reuniunea de la Ministerului Afacerilor Externe din 10 iunie 2009 privind întocmirea celui de-al al 5-lea Raport periodic al României la Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

41 I.

DREPTURILE OMULUI

Prin cererile din această categorie, persoanele fizice au semnalat încălcări ale următoarelor drepturi şi libertăţi fundamentale: unitatea poporului şi egalitatea în drepturi (art. 4 şi 16); dreptul cetăţenilor străini şi apatrizi (art.18); dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 22); viaţa intimă, familială şi privată (art. 26); libertatea conştiinţei (art. 29); libertatea de exprimare (art. 30); dreptul la informaţie (art. 31); dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34); dreptul la mediu sănătos (art. 35), dreptul de vot (art. 36); dreptul de a fi ales (art. 37); dreptul de a fi ales în Parlamentul European ( art. 38); dreptul de petiţionare (art. 51); dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 52). Dintre petiţiile repartizate acestui domeniu în care au fost semnalate încălcări ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale, se evidenţiază petiţiile privind dreptul de petiţionare, în număr de 281 şi cele cu privire la încălcarea dreptul la informaţie, acestea fiind în număr de 212, împreună reprezentând peste 73% din petiţiile soluţionate de colectivul domeniului. Pe locul următor, în număr de 56, reprezentând 8% din numărul petiţiilor soluţionate, se situează cele prin care s-au sesizat încălcări ale drepturilor de către autorităţile şi instituţiile publice care se referă la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, prevăzut de art. 52 din Constituţia României. Faptul că şi în anul 2009 sesizările persoanelor fizice au vizat într-un procent destul de mare posibile încălcări ale dreptului la informaţie, ale dreptului de petiţionare, precum şi ale dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, demonstrează că există cazuri în care, în instituţiile administraţiei publice locale şi centrale, funcţionarii publici sunt nesiguri pe ei, iar capacitatea managerială de implementare a responsabilităţilor descentralizate nu este consolidată. Cu toate că s-au înregistrat reale progrese, încă este nevoie de eforturi considerabile pentru ameliorarea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni. În ceea ce priveşte petiţiile având ca obiect o posibilă încălcare a egalităţii în drepturi a cetăţenilor (art. 4 şi art. 16), acestea au fost în număr de 34, reprezentând 5% din

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

42 numărul total al petiţiilor repartizate domeniului. Ca şi în anul trecut, numărul acestora a fost relativ redus, influenţat fiind de creşterea adresabilităţii cetăţenilor faţă de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, ca autoritate de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar şi garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte. În cele ce urmează, va fi prezentată o analiză a cererilor soluţionate, în ordinea drepturilor încălcate:

a) egalitatea în drepturi (art. 4 şi art. 16 din Constituţie) Cele 34 de petiţii având ca obiect o posibilă încălcare a egalităţii în drepturi a cetăţenilor au vizat: pretinse încălcări ale capitolului IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor cadru cu Uniunea Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi precum şi unele prevederi din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, decizii emise de casele de pensii, prevederi ale regulamentelor interne ale şcolilor şi, nu de puţine ori, s-a cerut sesizarea directă a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor legilor. Problematica discriminării, rareori invocată de petenţi, din motivele mai sus prezentate, a fost totuşi prezentă şi în acest an, în special după lansarea iniţiativelor legislative guvernamentale privind legea salarizării unice şi a legii sistemului unitar de pensii şi mai apoi, după intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009 şi a Legii nr. 330/2009. De asemenea, deşi nu se încadrează strict în prevederile art. 16 din Constituţie, întrucât cei în cauză nu au cetăţenie română, dar se bucură de un regim special, o serie de cetăţeni din Republica Moldova s-au adresat instituţiei noastre, într-un număr semnificativ mai mare decât în anul 2008, sesizând că sunt discriminaţi prin modul în care le sunt rezolvate cererile privind acordarea cetăţeniei române, în special prin modul apreciat ca discriminatoriu prin care este limitat numărul de cereri ce pot fi depuse anual la Secţia consulară a Ambasadei României în Republica Moldova. Apreciem că prin desele demersuri făcute la Direcţia Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

43 Cetăţeneşti, la Ministerul Afacerilor Externe şi la Guvern, şi instituţia noastră a contribuit la urgentarea promovării Legii nr. 354 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991. Reprezentative pentru activitatea domeniului cu privire la încălcarea prevederilor art. 16 din Constituţie sunt cazurile pe care le vom prezenta în continuare. FIŞE DE CAZ Dosar nr.6916/2009. Instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată de Moldovan (nume fictiv) născut în Republica Moldova, că a depus la Comisia pentru Probleme de Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti un dosar în vederea redobândirii cetăţeniei române, şi, întrucât nu a primit un răspuns într-un termen rezonabil, a depus şi o cerere de urgentare a formalităţilor de redobândire a cetăţeniei. Urmare la acest demers Comisia a solicitat unele completări la dosar, pe care petentul le-a depus în data de 26 august 2008, dată de la care nu a mai primit nici un răspuns. Faţă de cele solicitate de petent, în temeiul art. 4 din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia Avocatul Poporului s-a adresat Direcţiei Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti solicitând luarea măsurilor legale care se impuneau. Urmare a demersului întreprins, prin adresa înregistrată la instituţia Avocatul Poporului sub nr. 7986/2009, Direcţia Cetăţenie ne-a informat că în prezent dosarul petentului a fost înaintat Comisiei pentru Probleme de Cetăţenie în vederea analizării şi avizării corespunzătoare şi că a fost programat pentru soluţionare în şedinţa din data de 2 octombrie 2009. Dosar nr. 11048/2009. Din examinarea dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1352 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 742 din 2 noiembrie 2009, s-a constatat că acesta conţine unele norme care creează discriminări pe criterii de

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

44 vârstă. Astfel, ordinul stabileşte o prioritizare pe puncte pentru solicitările de finanţare a tratamentelor unor categorii de bolnavi în străinătate, în cazul în care fondurile stabilite lunar cu această destinaţie sunt depăşite. Potrivit acestui ordin, vârsta pacientului reprezintă un criteriu de bază în fundamentarea propunerii de aprobare a tratamentului în străinătate. Drept urmare, dacă un bolnav are vârsta de peste 60 de ani, are puţine şanse de a se trata în străinătate, în măsura în care fondurile stabilite lunar cu această destinaţie sunt depăşite. Sub acest aspect, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1352/2009 aduce atingere reglementărilor privind combaterea discriminării, prevăzute de art. 4 alin. (2) şi art. 16 din Constituţia României, art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de principalele tratate şi convenţii internaţionale la care România este parte. Faţă de aspectele menţionate, în temeiul art. art. 14 alin. (1) şi art. 23 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a transmis o adresă ministrului interimar al sănătăţii, solicitând reexaminarea dispoziţiilor art. I, pct. 2, art. 5 alin. (5) lit. d) din Ordinul nr.1352/2009, în vederea înlăturării caracterului discriminatoriu al acestora. Prin adresa nr. A.V. 1742 din 10 decembrie 2009 şi înregistrată la instituţia Avocatului Poporului sub. nr. 11.773 din 11 decembrie 2009, instituţia Avocatul Poporului a primit un răspuns din care rezulta faptul că, prevederile art. I, pct. 2, art. 5 alin. (5) lit. d) din Ordinul nr.1352/2009 sunt apreciate ca fiind legale. În sinteză, se motiva faptul că, întrucât fondurile publice sunt limitate, bolnavii pot beneficia de servicii medicale numai în limita acestora, situaţie care a impus stabilirea unor criterii de prioritate. De asemenea, se mai preciza faptul că şi în Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004, modificat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1352/2009 era menţionat acest criteriu . Întrucât Ordinul nr.1352/2009 stabileşte (la pct. 2, art. 5 alin. 5) pentru aprobarea finanţării tratamentului în străinătate, patru criterii de prioritate, iar la alin. (6) ale aceluiaşi alineat două criterii suplimentare, instituţia Avocatul Poporului a apreciat că se pot elimina prevederile literei d) de la alin.(5): “vârsta pacientului”, fără a afecta pe fond motivele care

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

45 au determinat elaborarea şi aprobarea noului act normativ, înlăturându-se astfel şi posibilitatea calificării acestora ca fiind discriminatoriu. Existenţa unei prevederi asemănătoare şi într-un ordin anterior al ministrului sănătăţii nu poate justifica menţinerea caracterului discriminatoriu al prevederii. De asemenea, art. 53 din Constituţie privind exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi şi prevederile art. 15 din Anexa 1 la Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie, cu modificările ulterioare, privind: “Derogare în caz de stare de urgenţă“, stabilesc condiţiile în care se poate restrânge exerciţiul unor drepturi sau libertăţi, condiţii care nu sunt întrunite în cazul care face obiectul prezentului dosar. Având în vedere considerentele mai sus prezentate, Avocatul Poporului a emis o recomandare adresată ministrului Sănătăţii, în sensul de a se lua măsurile legale care se impun privind reexaminarea prevederilor art. I, pct. 2, art. 5 alin. (5) lit. d) din Ordinul nr.1352/2009, în vederea înlăturării caracterului discriminatoriu al acestora.

b) dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 22 din Constituţie) Numărul petiţiilor repartizate domeniului drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale, în care au fost semnalate pretinse încălcări ale art. 22 din Constituţie a fost în număr de 2. În ceea ce priveşte conţinutul lor, acesta a relevat aspecte privind conflicte private, între petiţionari şi terţe persoane (membrii familiei, rude, vecini), iar pentru soluţionarea acestora, instituţia Avocatul Poporului a informat asupra competenţelor care îi sunt stabilite de legea de organizare şi a îndrumat petiţionarii cu privire la demersurile legale pe care le aveau de întreprins.

c) dreptul la viaţă intimă, familială şi privată (art. 26 din Constituţie) Lezarea acestui drept a constituit obiectul a 2 petiţii ce au revenit spre soluţionare domeniului.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

46 Petiţiile s-au referit la reclamaţiile repetate ale cetăţenilor privind lezarea, de către terţe persoane a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, a dreptului la viaţă intimă şi privată, soluţionarea lor constând în indicarea căilor legale pe care petiţionarii le aveau de urmat. d) libertatea de exprimare (art. 30 din Constituţie) În cursul anului 2009 domeniului i-au fost repartizate un număr de 4 petiţii privind o posibilă încălcare a libertăţii de exprimare. Conţinutul acestora a relevat faptul că unii cetăţeni interpretează în mod voit sau din necunoaştere unele prevederi legale, ca de exemplu, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, apreciindu-le eronat ca aducând atingere prevederilor art. 30. De asemenea, în răspunsurile noastre am subliniat necesitatea respectării obligaţiilor corelative ce rezultă din prevederile art. 30 alin. (6) din Constituţie, referitor la faptul că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea şi viaţa particulară a unei persoane.

e) dreptul la informaţie (art. 31 din Constituţie) Petiţiile având drept obiect dreptul la informaţie au fost în număr de 212 ceea ce reprezintă un procent de 31% din totalul petiţiilor repartizate domeniului. Deşi cantitativ acest tip de petiţii au fost numeroase, ca şi în anii precedenţi, nu toţi petenţii au făcut dovada că s-au adresat autorităţilor reclamate. Din cauza acestui fapt, instituţia Avocatul Poporului nu a putut să-i sprijine direct, pentru soluţionarea petiţiilor depuse, dar a indicat petenţilor procedurile legale ce trebuie urmate. Principalele aspecte sesizate în aceste petiţii s-au referit la solicitarea de informaţii cu privire la: activitatea şi resursele unor instituţii ce derulează fonduri europene; modalitatea de desfăşurare a unor licitaţii; informaţii privind instituţiile cărora le pot fi semnalate cazuri de corupţie din România; prevederi legale privind atribuirea locurilor de

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

47 parcare; normele europene privind liniştea cetăţeanului; prevederi legale privind iluminatul public şi atribuţiile ce revin autorităţilor publice în aplicarea Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; informaţii privind adoptarea Legii nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului; prevederi ale Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi demersurile ce trebuie întreprinse la autorităţile publice; demersurile necesare în vederea obţinerii calităţii de veteran de război, în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; înfiinţarea Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului; atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; prevederi ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; activitatea, adresa şi programul audienţelor acordate la sediul central al instituţiei Avocatul Poporului sau la birourile teritoriale, precum şi condiţiile în care instituţia acordă ajutor financiar. Examinarea acestor petiţii evidenţiază faptul că există unele autorităţi şi instituţii publice care nu-şi respectă obligaţia constituţională de a da solicitanţilor informaţiile cerute, la termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Instituţia Avocatul Poporului a acţionat prompt, sesizând primăriile, prefecturile, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, Arhivele Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, casele teritoriale de pensii, care nu şi-au respectat obligaţia de a răspunde solicitărilor petenţilor cu privire la treburile publice şi problemele de interes personal. În frecvente situaţii, cererile petenţilor au fost transmise spre competentă soluţionare altor autorităţi care aveau în competenţă soluţionarea problemelor sesizate de aceştia. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 3465/2009. Printr-o cerere adresată instituţiei Avocatul Poporului, Cristina (nume fictiv) ne-a sesizat cu privire la refuzul Primarului Municipiului Caransebeş de a-i transmite copia contractului de asistenţă juridică pe care acesta l-a încheiat cu un cabinet de avocatură în scopul de a-l reprezenta în procesul pe care îl are cu petenta, RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

48 dreptul pretins încălcat fiind dreptul la informaţie şi dreptul de petiţionare, prevăzute de art. 31 din Constituţia României. Faţă de cele sesizate de petentă, în temeiul art. 59 alin. (2) din Constituţia României, coroborat cu art. 4 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, la data de 21 aprilie 2009, am solicitat informaţii Primăriei Municipiului Caransebeş, având în vedere că petenta îşi întemeia cererea pe prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Ca rezultat al demersurilor întreprinse, la data de 27 mai 2009, autoritatea sesizată a transmis instituţiei noastre răspunsul întemeiat pe prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, în sensul că, în conformitate cu prevederile acestei legi, clauza privind onorariul avocatului nu poate fi adusă la cunoştinţa terţilor decât cu acordul părţilor. Răspunsul transmis petentei a fost completat cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, făcându-se precizările necesare pentru o informare corectă asupra problemei: cuantumul onorariului respectiv va putea fi cunoscut în urma aprobării cheltuielilor de judecată de către instanţa de judecată. Totodată, o copie a răspunsului primăriei a fost trimisă petentei. Dosar nr. 7462 /2009. Prin cererea adresată instituţiei Avocatul Poporului, Popescu (nume fictiv) a reclamat faptul că s-a adresat cu o petiţie Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, solicitând deciziile motivate ale instituţiei de la înfiinţare şi până în prezent (în vederea întocmirii unui studiu comandat de Uniunea Europeană), dar a primit un răspuns pe care l-a apreciat ca fiind neconcludent. Faţă de cele solicitate de petent, în temeiul art. 4 din Legea nr. 35/1997, ne-am adresat Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Urmare a demersului întreprins la această autoritate, prin adresa înregistrată la instituţia Avocatul Poporului sub nr. 8465 din 9 septembrie 2009, ni s-a transmis un răspuns din care a rezultat faptul că, urmare şi a intervenţiei noastre, instituţia mai sus precizată a afişat pe site (în Buletinul oficial) datele solicitate de petent.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

49 f) dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34 din Constituţie) Numărul petiţiilor repartizate domeniului în anul 2009 având ca obiect dreptul la ocrotirea sănătăţii a fost de 10. Petiţiile s-au referit la: drepturile persoanelor beneficiare ale prevederilor unor legi speciale (Legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată), acordarea medicamentelor compensate, unele drepturi pretins încălcate privind persoanele cu handicap, cazuri de nerespectare a programelor naţionale de sănătate, greutăţi în finanţarea tratamentelor sau a intervenţiilor medicale în străinătate. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 362/2009. Baciu, (nume fictiv) printr-o cerere adresată instituţiei Avocatul Poporului ne-a sesizat în legătură cu o posibilă încălcare de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi a dreptului de petiţionare, prevăzute de art. 34 şi art. 51 din Constituţia României. Petiţionarul s-a adresat Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti solicitând aprobarea pentru efectuarea unei proteze dentare în regim de gratuitate. Deşi era beneficiar al prevederilor Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi aspectul a fost adus la cunoştinţa Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ştefan Mincu, Policlinica Centrală M.Ap.N. - Secţia Stomatologie, până la data la care s-a adresat

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

50 instituţiei noastre, petiţionarul nu a primit un răspuns scris la solicitarea făcută, iar executarea lucrării a fost amânată. Ca urmare, în temeiul art. 59 alin. (2) din Constituţia României, coroborat cu art. 4 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, instituţia Avocatul Poporului a solicitat Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti analizarea situaţiei şi întreprinderea măsurilor legale pentru soluţionarea cererii. Răspunsul comunicat instituţiei noastre a fost nu numai prompt ci şi detaliat, demonstrând că analizarea situaţiei semnalate a fost făcută cu multă seriozitate, rezolvarea cererii în cauză fiind programată la o dată certă din luna aprilie a acestui an. Răspunsul a fost transmis petiţionarului. Dosar nr. 5082/2009. Printr-o cerere adresată instituţiei Avocatul Poporului, Ortansa (nume fictiv) a sesizat o posibilă încălcare de către Ministerul Sănătăţii a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi a dreptului de petiţionare, prevăzute de art. 34 şi art. 51 din Constituţia României. Petiţionara ne-a semnalat refuzul autorităţilor de a răspunde la solicitarea de aprobare a sumelor necesare efectuării intervenţiei de transplant medular în străinătate pentru fiica sa, sesizând în acelaşi timp şi tardivitatea cu care Direcţia de Sănătate Publică Botoşani a transmis dosarul Ministerului Sănătăţii, în vederea analizării. Ca urmare, în temeiul art. 59 alin. (2) din Constituţia României, coroborat cu art. 4 din Legea nr. 35/1997, republicată, instituţia Avocatul Poporului a solicitat Ministerului Sănătăţii analizarea situaţiei şi întreprinderea măsurilor legale. În răspunsul comunicat instituţiei Avocatul Poporului s-a precizat că au fost cerute puncte de vedere Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani şi Direcţiei Generale de Sănătate Publică Asistenţă Medicală şi Programe din cadrul Ministerului Sănătăţii. Prin răspunsul final am fost informaţi că dosarul în cauză a fost soluţionat favorabil petiţionarei, fiind emisă Hotărârea Guvernului nr. 927 din 19 august 2009 prin care au fost aprobate fondurile necesare transplantului. O copie a răspunsului primit a fost trimisă petiţionarei, însoţită de un exemplar al hotărârii respective.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

51 g) dreptul la mediu sănătos (art. 35 din Constituţie) Petiţiile repartizate domeniului drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale care au vizat încălcarea dreptului la un mediu sănătos prevăzut de art. 35 din Constituţie au fost în număr de 5. Numărul mic de petiţii din această categorie se poate explica şi prin faptul că instituţiile competente în soluţionarea unor astfel de cazuri, în primul rând Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase din cadrul Ministerului Mediului au fost mult mai vizibile datorită mijloacelor de intervenţie şi de sancţionare pe care legea le pune la dispoziţie, astfel că persoanele au avut posibilitatea să se adreseze direct acestor instituţii. Aspectele sesizate în petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului s-au referit, în special, la respectarea dispoziţiilor legale privind asigurarea unui mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic: impactul negativ rezultat din amplasamentul unei staţii de transfer deşeuri pe raza unei localităţi, încălcarea normelor privind nivelul de zgomot ambiental etc. FIŞĂ DE CAZ Dosar nr. 10690/2009. Printr-o cerere adresată instituţiei Avocatul Poporului, Albu (nume fictiv) ne-a adus la cunoştinţă faptul că, în blocul în care locuieşte, sub apartamentul său, a fost deschis un cabinet stomatologic care, datorită faptului că la amenajare nu a fost izolat fonic corespunzător, prin zgomotul produs afectează atât sănătatea sa, cât şi a propriului copil, bolnav cu handicap de gradul I. Petentul a afirmat că acest cabinet stomatologic nu ar avea toate avizele şi dotările necesare pentru a funcţiona legal (respectiv avizul comitetului executiv de bloc şi acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical şi alte avize de specialitate) şi nici nu ar respecta normele igienico-sanitare. Petentul a mai reclamat faptul că, s-a adresat Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani, dar acesta ar fi refuzat să se implice în rezolvarea acestui caz. Urmare a demersului la Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, aceasta ne-a transmis un răspuns din care rezultă faptul că-l va sprijini pe petent să rezolve situaţia.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

52 h) dreptul de vot (art. 36 din Constituţie) În anul 2009, instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată cu un număr de 8 petiţii care au vizat dreptul de vot, acestea fiind, de regulă, repartizate spre soluţionare numai domeniului drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale. Faţă de anul precedent, petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului, care au vizat încălcarea dreptului de vot, au cunoscut o creştere firească, anul 2009 fiind de asemenea un an electoral şi în care s-a desfăşurat şi un referendum. În principal, problemele ridicate s-au referit la: prevederile legale privind desfăşurarea campaniei electorale, nemulţumiri legate de unele prevederi ale legii electorale privind condiţionarea dreptului de vot de existenţa unui act de identitate valabil (neexpirat ca termen de valabilitate) etc. În toate cazurile, petenţilor li s-au precizat atât reglementările legale în vigoare, cât şi mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru îmbunătăţirea cadrului legal în domeniu. FIŞĂ DE CAZ Dosar nr. 5549/2009. Petru (nume fictiv) preşedintele unei asociaţiei non-profit cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, ne-a transmis o sesizare în care ne solicita punctul de vedere cu privire la respectarea de către România a prevederilor Directivei 93/109/CE din 6 decembrie 1993 de stabilire a modalităţilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii rezidenţi într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi, directivă transpusă de România prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Petentul, care prezenta ca argument un pliant editat de Ministerul Afacerilor Externe şi de Autoritatea Electorală Permanentă, sugerea că pliantul ar fi trebuit să conţină şi informaţii privind modalitatea în care un cetăţean român ar fi putut cere radierea sa de pe listele de vot dintr-un alt stat membru UE, pentru a avea posibilitatea votării candidaţilor din ţară.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

53 Urmare a demersurilor făcute la Ministerul Afacerilor Externe şi la Autoritatea Electorală Permanentă, i-am transmis petentului informaţiile necesare, respectiv obligaţia autorităţii din statul gazdă de radiere, care trebuie să se facă însă conform condiţiilor şi termenelor prevăzute în actul normativ de transpunere a Directivei 93/109/CE din statul gazdă şi, totodată, să solicite autorităţii în drept comunicarea acestui fapt părţii române. Petentului i s-a indicat şi cărei autorităţi din statul gazdă trebuia să se adreseze.

j) dreptul de petiţionare (art. 51 din Constituţie) Având în vedere faptul că dreptul de petiţionare face parte din categoria drepturilor garanţii, reprezentând în acest an numărul cel mai mare de petiţii: 281, încălcarea sa este asociată în majoritatea cazurilor, cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi, spre exemplu, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, garantat de art. 52 din Constituţia României, dreptul de proprietate privată, garantat de art. 44 din Constituţie, dreptul la un nivel de trai decent, prevăzut de art. 47 din Constituţie, dreptul la informaţie, prevăzut de art. 31 din Legea fundamentală. Astfel, persoanele fizice au adus la cunoştinţa Avocatului Poporului că s-au adresat unor autorităţi publice prin cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal (cum ar fi: soluţionarea unor aspecte privind pensiile; proprietatea; acordarea ajutorului social; acordarea de lămuriri cu privire la stadiul de soluţionare al notificărilor depuse de persoanele îndreptăţite, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 194522 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare sau stadiul de soluţionare a dosarelor privind compensaţiile acordate conform Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată; preschimbarea certificatelor de revoluţionari şi acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, redobândirea cetăţeniei române şi clarificarea cetăţeniei române), dar au întâmpinat greutăţi din partea autorităţilor

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

54 publice sesizate, cu privire la comunicarea stadiului de soluţionare în care se află dosarul depus, precum şi la data şi forma în care petenţii pot primi ceea ce legea le oferă. De asemenea, au fost semnalate situaţii în care unele autorităţi au refuzat să înregistreze petiţiile. În alte situaţii, deşi petiţia era înregistrată, autorităţile publice sesizate fie nu au transmis petentului răspunsul în termenul prevăzut de lege, fie au tergiversat soluţionarea aspectelor semnalate. Instituţia Avocatul Poporului, prin domeniul drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale a intervenit de fiecare dată cu promptitudine în sprijinul petenţilor şi solicitărilor acestora, adresându-se la toate nivelele prevăzute de lege, în vederea primirii răspunsului solicitat. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 8133/2009. Tavi (nume fictiv) s-a adresat printr-o cerere instituţiei Avocatul Poporului prin care sesiza o posibilă încălcare, de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a dreptului de petiţionare, prevăzut de art. 51 din Constituţia României. Petentul susţinea şi proba că s-a adresat Primăriei Sectorului 3, dar până la data la care s-a adresat instituţiei Avocatul Poporului nu a primit răspuns. Deoarece termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, expirase de mult timp, în conformitate cu prevederile art. 59 din Constituţia României şi cu art. 4 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, neam adresat Primarului Sectorului 3 cu solicitarea de a se analiza cauzele care au condus la o asemenea situaţie şi a se lua măsurile legale ce se impun, informând, totodată, Avocatului Poporului asupra acestora. Urmare a acestui demers, în data de 26 iunie 2009, am primit răspunsul autorităţii publice sesizate din care rezultă că s-a răspuns petiţiei, iar problema petentului a fost soluţionată. Dosar nr. 10070/2009. Galan (nume fictiv) student la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Municipiul Suceava, ne-a sesizat în legătură cu o posibilă încălcare, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a dreptului de petiţionare, prevăzut de art. 51

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

55 din Constituţia României. Petentul s-a adresat la data de 10 septembrie 2009, Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării reclamând respingerea fără temei a eseului depus. Întrucât până la data la care a sesizat instituţia Avocatul Poporului, petentul nu a primit un răspuns, am solicitat precizări acestui minister, în temeiul art. 59 alin. (2) din Constituţia României, coroborat cu art. 4 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată. Ca urmare, la data de 6 noiembrie 2009, autoritatea sesizată a transmis instituţiei noastre răspunsul cu precizările necesare pentru o informare corectă asupra aspectelor care îl interesau pe petent. O copie a răspunsului a fost trimisă acestuia.

k) dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 52 din Constituţie) În anul 2009, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică a fost invocat într-un număr mare de petiţii repartizate domeniului, aspectul putând fi apreciat ca un aspect negativ privind realizarea reformei administraţiei publice. Deşi cantitativ acest tip de petiţii au fost relativ numeroase (56), ca şi în anii precedenţi, nu toţi petenţii s-au adresat mai întâi sau nu au făcut dovada că s-au adresat autorităţilor reclamate. Din cauza acestui fapt instituţia Avocatul Poporului nu a putut să-i sprijine direct, pentru soluţionarea petiţiilor depuse, dar a indicat petenţilor procedurile legale ce trebuie urmate. O bună parte dintre petenţi au fost vătămaţi în drepturile lor de către instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice prin refuzul sau întârzierea răspunsului la diferite petiţii, care au zădărnicit intrarea în drepturi la termenul prevăzut de lege sau în condiţiile acesteia. De aceea, de cele mai multe ori încălcarea dreptului persoanei vătămate s-a realizat corelativ cu încălcarea dreptului de petiţionare. Mai reprezentative pentru problematica prezentată sunt cazurile pe care le prezentăm în continuare. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 1292/2009. Printr-o cerere adresată instituţiei Avocatul Poporului, Tatiana (nume fictiv) ne-a sesizat în legătură cu o posibilă încălcare de către Primăria

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

56 Sectorului 1 a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică şi a dreptului de petiţionare, prevăzute de art. 52 din Constituţia României. Petiţionara ne-a semnalat refuzul autorităţilor de a răspunde la solicitarea de a fi verificate neregulile financiare existente la nivelul asociaţiei de proprietari din blocul în care locuieşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, invocând pierderi materiale pentru locatarii întregului condominiu. Faţă de cele sesizate de petentă, pentru a veni în sprijinul său şi în vederea formării unei păreri pertinente cu privire la situaţia de fapt, în temeiul art. 59 alin. (2) din Constituţia României, coroborat cu art. 4 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, la data de 17 februarie 2009, am solicitat informaţii Primăriei Sectorului 1. Ca rezultat al demersurilor întreprinse, la data de 26 martie 2009, autoritatea sesizată a transmis instituţiei noastre copia răspunsului transmis petiţionarei sub nr. BRS 149/19.02.2009 prin care aceasta este informată că cererea sa a fost transmisă spre competentă soluţionare Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1. Ulterior, prin adresa nr. 1485/2009, înregistrată la instituţia Avocatul Poporului sub nr. 3415 din 1. 04. 2009, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 ne-a comunicat că, în vederea verificării aspectelor semnalate, a fost programată o întâlnire cu asociaţia de proprietari şi petiţionara în cauză la sfârşitul lunii aprilie, urmând ca situaţia să fie clarificată. În cel mai scurt timp petiţionara a fost informată cu privire la acest aspect, fiindu-i trimisă şi o copie a adresei Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

57 II. EGALITATE DE ŞANSE ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI, CULTE RELIGIOASE ŞI MINORITĂŢI NAŢIONALE

În anul 2009, domeniului drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale nu i-au revenit spre soluţionare petiţii privind egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei şi nu au fost semnalate aspecte privind libertatea conştiinţei sau privind libertatea de organizare a cultelor religioase. Considerăm că lipsa unor petiţii în domeniile egalitate de şanse între bărbaţi şi femei şi culte religioase se explică prin existenţa la nivel statal a unor autorităţi publice cu atribuţii în aceste domenii. Menţionăm astfel, că în domeniul egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, la nivel statal funcţionează mai multe autorităţi publice şi structuri organizatorice, dintre care amintim: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; Comisia pentru egalitate de şanse pentru bărbaţi şi femei a Camerei Deputaţilor; Comisia pentru egalitate de şanse a Senatului; Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; Comisia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; Consiliul Economic şi Social, prin Comisia pentru egalitatea de şanse şi tratament. De asemenea, în domeniul cultelor religioase, la nivel statal este organizat şi funcţionează Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, iar în cadrul Parlamentului, funcţionează Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului. În ceea ce priveşte sesizările privind drepturile minorităţilor naţionale, aspectul cel mai relevant este cel menţionat anterior cu privire la apariţia unor articole în mass-media în care se semnala o posibilă discriminare pe criterii etnice a elevilor de naţionalitate maghiară prin Planul de şcolarizare pe anul 2009-2010 al Inspectoratului Şcolar General Mureş şi care a declanşat sesizarea din oficiu a instituţiei Avocatul Poporului. În acelaşi context, menţionăm că fără a deţine o evidenţă numerică a petenţilor pe minorităţi naţionale, ci doar pe drepturi încălcate, dintre persoanele fizice care s-au adresat instituţiei Avocatul Poporului sesizând pretinse încălcări ale prevederilor art. 16 din Constituţia României, pe primul loc se situează cele de etnie romă. Obiectul petiţiilor RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

58 formulate de către aceştia s-a referit în esenţă la: pretinsa indiferenţă, tăcere sau ostilitate a autorităţilor faţă de problemele lor, la pretinse încălcări ale dreptului la viaţă şi integritate fizică şi psihică, a dreptului la viaţă intimă şi privată, a dreptul de proprietate privată, a dreptului de asociere. Majoritatea cererilor au fost clarificate, pentru restul indicându-se procedurile de urmat sau instituţiile competente, oferindu-se îndrumări şi explicaţii. Pe aspecte privind minorităţile din ţara noastră, instituţia a fost sesizată şi de către Uniunea Democrată a Bulgarilor care a semnalat o pretinsă discriminare a etnicilor pe care îi reprezintă, în raport cu membrii Uniunii Democrate a Bulgarilor din Banat, în ceea ce priveşte prezentarea istoriei lor în manualul destinat profesorilor de istorie intitulat Istoria Minorităţilor din România, editat la Editura Didactică şi Pedagogică, asupra căruia Asociaţia „DIVERS” 2000 are toate drepturile rezervate. Cu privire la cele semnalate, s-a comunicat faptul că, deoarece în situaţia dată nu se constată implicarea unei instituţii a administraţiei publice, întocmirea materialelor fiind încredinţată organizaţiilor minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament, problema se poate soluţiona în urma unor demersuri pe lângă editori pentru publicarea unei anexe. De altfel, Asociaţia „DIVERS” 2000, a menţionat pe coperta lucrării că nu îşi asumă responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate. Având în vedere aspectele menţionate mai sus, pentru a cunoaşte care sunt problemele cu care se confruntă minorităţile naţionale din ţara noastră şi a stabili cu ce poate veni în ajutorul acestora, instituţia noastră a continuat demersurile în vederea stabilirii unor parteneriate între instituţia Avocatul Poporului şi organizaţiile diferitelor minorităţi naţionale. Dacă în anul 2008 s-a procedat la comunicarea unor scrisori de intenţie fiecărei minorităţi naţionale reprezentate în Parlament, prin care li s-a adus la cunoştinţă intenţia instituţiei de a realiza o mai bună cunoaştere reciprocă şi de a colabora cu respectivele organizaţii, în anul 2009 s-a procedat la comunicarea unor scrisori de intenţie şi altor organizaţii cunoscute şi nereprezentate în Parlament. Apreciem totuşi că numărul mic al petiţiilor formulate de minorităţile naţionale se explică şi prin existenţa la nivel statal a autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu. Concret, avem în vedere: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Agenţia Naţională pentru Romi; Centrul Naţional de Cultură al Romilor; Departamentul pentru

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

59 Relaţii Interetnice; Consiliul Minorităţilor Naţionale; Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor; Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

60 CAPITOLUL VI. DOMENIUL DREPTURILE COPILULUI, ALE FAMILIEI, TINERILOR, PENSIONARILOR, PERSOANELOR CU HANDICAP

În anul 2009, domeniul Drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap a primit 1107 petiţii, ceea ce reprezintă o pondere de 20,2% din numărul total de petiţii primite de instituţia Avocatul Poporului. Dintre aceste plângeri, 17,6% au fost clarificate ca urmare a intervenţiei instituţiei Avocatul Poporului. Dintre plângerile clarificate, un procent de 70,7% au fost soluţionate în favoarea petenţilor, 20% din petiţii nu au putut fi soluţionate în favoarea petenţilor, iar restul se află în curs de soluţionare. Faptul că unele petiţii nu au fost soluţionate în favoarea petenţilor nu reprezintă un rezultat negativ pentru petiţionar, care beneficiază cel puţin de o explicaţie completă din partea instituţiei sau a organismului implicat în legătură cu ceea ce s-a solicitat.

I. DREPTURILE COPIILOR

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a instituit un nou cadru legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului. Implementarea acestei legislaţii a permis crearea unui sistem modern european de protecţie a drepturilor copilului armonizat cu tratatele internaţionale la care România este parte, cu Convenţia din 20 noiembrie 1989 cu privire la drepturile copilului, republicată, şi cu Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Principalele aspecte reţinute din cele 53 petiţii adresate domeniului drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap, au vizat solicitarea de informaţii privind încredinţarea copilului unuia dintre părinţi, drepturile şi obligaţiile părinţilor divorţaţi faţă de copiii minori rezultaţi din căsătorie, plata ori majorarea pensiei de întreţinere, drepturile şi obligaţiile tutorelui faţă de copilul minor avut în îngrijire, posibilităţile legale de acordarea a unor forme de ajutor pentru creşterea copilului, precum şi nemulţumirile unuia dintre părinţi faţă de conţinutul unor hotărâri judecătoreşti prin care

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

61 minorul era încredinţat celuilalt părinte, acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cazul sarcinilor multiple, accesul la sănătate, decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii ce nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, situaţia copiilor români din străinătate, neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 1608/2009. Maria (nume fictiv) a solicitat sprijinul instituţiei Avocatul Poporului pentru fiul său minor, în vârstă de 9 ani, care suferă de boala Pompe, inclusă în Programul Naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare, pentru realocarea de fonduri necesare asigurării tratamentului cronic al acestei boli rare. Petenta arată în petiţia sa că fiul său a beneficiat de tratament de substituţie enzimatică cu medicamentul Myozyme prin Programul ICAP, până în septembrie 2008, după care tratamentul a fost asigurat prin Programul Naţional de Boli Rare, din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, dar numai până în luna februarie 2009. De asemenea, mama copilului susţine că, în lipsa realocării fondurilor pentru anul 2009, accesul copilului său la sănătate şi la îngrijiri medicale adecvate este îngrădit, fiindui pusă sănătatea în pericol. Având în vedere gravitatea cazului sesizat, am cerut instituţiilor publice responsabile cu alocarea fondurilor necesare tratamentului copilului, respectiv Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să ne comunice, în regim de urgenţă, măsurile luate pentru finanţarea tratamentului copilului în cauză. În urma demersului întreprins, Ministerului Sănătăţii prin Direcţia Generală de Sănătate Publică, Asistenţă Medicală şi Programe, ne-a informat că ordonatorul principal de credite a aprobat alocarea şi finanţarea direcţiei de sănătate publică teritorială, cu suma de 157 mii lei, care va fi alocată integral spitalului judeţean de urgenţă în scopul de a fi utilizată pentru tratamentul fiului petentei. Dosar nr. 4005/2009. Comisarul Parlamentar pentru Drepturile Civile din Ungaria a înştiinţat Avocatul Poporului din România cu privire la situaţia unui număr de aproximativ 40 de minori, părăsiţi de părinţii naturali, aflaţi pe teritoriul Ungariei, despre care se presupune că ar fi cetăţeni români. Potrivit informaţiilor transmise, copiii români

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

62 erau în evidenţa autorităţilor ungare şi beneficiau de protecţie specială, sub forma plasamentului familial. Ombudsmanul Ungariei ne-a informat că autorităţile maghiare au încercat să clarifice situaţia acelor copii, dar nu au reuşit să obţină un răspuns lămuritor din partea autorităţilor române. În contextul prezentat, copiii nu puteau beneficia de o măsură de protecţie „permanentă”, incluzând şi adopţia, existând posibilitatea de a fi aduşi oricând în România. Instituţia Avocatul Poporului s-a adresat Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, au avut loc întâlnirea reprezentanţilor instituţiei Avocatul Poporului cu preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. În urma demersurilor întreprinse, instituţiile publice sesizate au răspuns instituţiei Avocatul Poporului, furnizând informaţii despre situaţia copiilor vizaţi de intervenţia Ombudsmanului Ungariei şi punctul lor de vedere asupra acesteia. La rândul său, instituţia Avocatul Poporului l-a informat pe Comisarul Parlamentar pentru Drepturile Civile din Ungaria că, potrivit celor comunicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, această autoritate a fost sesizată de autorităţile ungare, prin intermediul misiunii diplomatice a României de la Budapesta, cu 28 de cazuri de copii români aflaţi pe teritoriul Ungariei, neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal. Toate cazurile comunicate au fost instrumentate, potrivit legislaţiei române în materie şi în acord cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, la care România este parte. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi serviciile teritoriale de specialitate şi-au concentrat eforturile pentru reintegrarea în propriile familii a copiilor reveniţi în ţară, iar când acest lucru nu a fost posibil, s-a luat măsura de protecţie cea mai potrivită fiecărui caz în parte, prioritar fiind plasamentul într-o familie. Au fost şi cazuri în care copiii au rămas în plasamentul familiilor din Ungaria, atunci când părinţii acestora şiau stabilit reşedinţa în Ungaria ori au dobândit cetăţenia maghiară, fiind astfel aplicabilă procedura autorităţilor ungare.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

63 Majoritatea cazurilor au fost rezolvate fără dificultăţi, iar disfuncţionalităţile care au apărut în unele situaţii au fost determinate de insuficienţa informaţiilor privitoare la copii şi la părinţii acestora. Conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului a subliniat că semnalarea cazurilor conduce la demararea procedurilor legale în vederea clarificării lor. Pentru identificarea copiilor este, însă, necesară comunicarea de către partea ungară a documentelor relevante care să permită identificarea copiilor şi confirmarea cetăţeniei române a acestora. În scopul îmbunătăţirii activităţii de clarificare a situaţiei categoriei de copii în discuţie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului a solicitat Ambasadei României la Budapesta reevaluarea situaţiei minorilor pentru care au fost înaintate anterior cererile şi documentele necesare repatrierii. Ambasada României la Budapesta ne-a informat că procedura de repatriere este adesea dificil de realizat, din cauza unor impedimente la identificarea şi revenirea copiilor în România. Ministerul Afacerilor Externe ne-a mai informat că Ambasada României şi Consulatele Generale din Republica Ungară au organizat repatrierea unui număr de copii şi se află în curs de definitivare procedura în cazul unui alt minor. Răspunzând şi comunicărilor primite din partea diverselor autorităţi ungare competente, Ambasada României va continua procedurile de repatriere în conformitate cu legislaţiei române în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Un alt aspect al activităţii desfăşurate de domeniul de specializare cu privire la copii, care subliniază interesul manifestat faţă de aceştia, a constat în sprijinul material acordat copiilor cu prilejul celor trei acţiuni desfăşurate la: Şcoala Generală cu clasele IVIII din comuna Cumpăna, judeţul Constanţa; Şcoala Generală clasele I-VIII din localitatea Strungari, comuna Pianu de Sus, judeţul Alba şi la Şcoala Generală „Ioniţă Sandu Sturza”din comuna Săuceşti, judeţul Bacău. Astfel: * În data de 31 iulie 2009, a avut loc la Şcoala Generală cu clasele I-VIII din comuna Cumpăna, judeţul Constanţa, acţiunea de acordare de ajutoare sociale din fondul pus la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului, potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 35/1997, republicată.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

64 Cu acel prilej, au fost acordate unui număr de 50 de elevi, băieţi şi fete, clasele IVIII, ajutoare sociale constând în bunuri de uz personal (îmbrăcăminte şi încălţăminte), rechizite şi dulciuri. * În data de 15 octombrie 2009, instituţia Avocatul Poporului a acordat ajutoare sociale copiilor de la Şcoala Generală clasele I-VIII Strungari, din comuna Pianu de Sus, judeţul Alba. Delegaţia a fost condusă de prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului. Ajutoarele acordate celor 25 de copii de la şcoala mai sus menţionată au constat în bunuri de uz personal (îmbrăcăminte, încălţăminte, produse pentru igienă personală), rechizite şi dulciuri. * În data de 12 noiembrie 2009, a avut loc acţiunea de acordare de ajutoare sociale la Şcoala Generală „Ioniţă Sandu Sturza”din comuna Săuceşti, judeţul Bacău. Ajutoarele acordate unui număr de 71 de elevi, băieţi şi fete, au constat în bunuri de uz personal, rechizite şi dulciuri.

II.

DREPTURILE FAMILIEI

În cele 37 petiţii primite la domeniul drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap, cu privire la protecţia drepturilor familiei, petenţii au solicitat informaţii cu privire la: obligaţia părinţilor de a contribui la întreţinerea minorului şi dreptul la pensie de urmaş, pe tot timpul vieţii, al soţului supravieţuitor, instituirea tutelei şi a curatelei, exercitarea drepturilor părinteşti, regimul juridic al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. De asemenea, petenţii au manifestat nemulţumiri faţă de conţinutul unor hotărâri judecătoreşti prin care minorul era încredinţat celuilalt părinte sau unei alte persoane, refuzul autorităţilor statale române de a acorda viza solicitată unuia dintre soţi, aflat în străinătate, în vederea reîntregirii familiei, dificultăţile întâmpinate în obţinerea unei locuinţe sociale şi faţă de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 referitoare la acordarea unei singure indemnizaţii pentru naştere, indiferent de numărul copiilor rezultaţi din naştere.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

65 FIŞE DE CAZ Dosar nr. 339/2009. Irina (nume fictiv) a solicitat sprijinul instituţiei Avocatul Poporului în vederea soluţionării situaţiei locative dificile a familiei sale (formată din petentă, soţul acesteia, persoană cu handicap şi doi copii). În petiţie se precizează, fără a se dovedi prin documente, că, deşi, are dosar pentru locuinţă socială la Primăria Sectorului 2 de peste 12 ani şi locuieşte deja într-un apartament care face parte din fondul de locuinţe sociale, petenta nu a putut îndeplini formalităţile legale pentru a obţine acea locuinţă. Petenta susţinea că este culpa autorităţii publice locale, respectiv a Primăriei Sectorului 2, pentru crearea situaţiei reclamate. Petenta a fost informată că potrivit dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap, la obţinerea unei locuinţe, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia.” Aşadar, textul de lege face referire la introducerea obligatorie a unui criteriu de prioritate pentru închirierea la nivelurile inferioare a locuinţelor din fondul locativ public, pentru persoanele cu handicap şi nu la acordarea cu prioritate a locuinţelor sociale persoanelor cu handicap. De asemenea, petenta a fost informată că la soluţionarea problemei sale trebuie avute în vedere şi dispoziţiile art. 43 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

66 victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite." În consecinţă, petentei i-au fost solicitate informaţii suplimentare şi documente în vederea unei intervenţii din partea instituţiei Avocatul Poporului în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă. Petiţie nr. 1500/2009. Grigore (nume fictiv) a solicitat instituţiei Avocatul Poporului informaţii referitoare la posibilitatea transmiterii dreptului de proprietate pe calea moştenirii legale şi temeiul juridic al acesteia, în contextul legilor privind reconstituirea dreptului de proprietate. Petentului i-a fost făcut cunoscut faptul că potrivit art. 4 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile legii menţionate beneficiază şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice îndreptăţite. De asemenea, succesibilii care, după data de 6 martie 1945, nu au acceptat moştenirea sunt repuşi de drept în termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul legii menţionate.

III.

DREPTURILE TINERILOR

Cele 14 petiţii adresate de tineri, domeniului drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap au vizat, în special, nemulţumiri faţă de condiţiile în care trăiesc în instituţiile de ocrotire socială, neacordarea în termenul stabilit de senatul universităţii a burselor de studiu, neacordarea unei locuinţe sociale, refuzul de a RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

67 aproba transferul, la cerere, la un alt centru de plasament, încălcarea dreptului la muncă şi a dreptului de proprietate, dreptul la pensie de urmaş. De asemenea, tinerii ne-au solicitat informaţii despre procedura care trebuie urmată în vederea obţinerii ajutorului de şomaj şi informaţii cu privire la cetăţenie.

IV.

DREPTURILE PENSIONARILOR

Cele 823 petiţii cu privire la pensie adresate domeniului drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap, au privit atât nemulţumiri ale pensionarilor din sistemul public de pensii, cât şi nemulţumiri ale pensionarilor din alte sisteme, precum: armată, justiţie, poliţie, aviatorilor etc. Cu privire la sistemul public de pensii, petenţii au manifestat nemulţumiri faţă de : - modul în care unele case teritoriale de pensii au procedat la calcularea sau recalcularea pensiilor sau cu privire la faptul că pensiile nu le-au fost recalculate; - imposibilitatea de a obţine adeverinţe care să ateste cuantumul salariilor şi al sporurilor cu caracter permanent necesare la recalcularea pensiilor potrivit dispoziţiilor OUG 4/2005; - punctajul rezultat în urma recalculării pensiilor; - depăşirea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la data la care trebuia făcută recalcularea pensiilor, întârzieri în soluţionarea cererilor de revizuire a pensiei recalculate ori de stabilire a drepturilor de pensie sau de trecere de la un tip de pensie la altul şi chiar lipsa de răspuns la unele petiţii; - refuzul caselor de pensii (în special casele locale de pensii ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti) de a da curs solicitărilor formulate, în termenul legal; - recunoaşterea stagiului de cotizare efectuat în România în vederea obţinerii unei pensii într-un alt stat european; - dificultăţi în obţinerea în România a unei pensii internaţionale sau europene; RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

68 - punctajul rezultat în urma recalculării pensiilor; - întârzieri în plata noilor drepturi de pensie stabilite ca urmare a recalculării; - refuzul caselor de pensii de a pune în executare hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au stabilit drepturi de pensie; - greşelile şi omisiunile făcute de casele de pensii la stabilirea drepturilor la pensie; - neluarea în considerare de către casele de pensii a tuturor documentelor depuse de petenţi în vederea recalculării pensiilor; - dificultăţile întâmpinate la recalcularea pensiilor ca urmare a efectuării unor stagii de cotizare ulterior datei la care au ieşit la pensie pentru limită de vârstă; - problemele apărute în legătură cu transferul dosarelor de pensie de la o casă de pensii la alta, la cererea pensionarilor, ca urmare a schimbării domiciliului; - neindexarea pensiilor de către casele de pensii în conformitate cu dispoziţiile legale; - comportamentul abuziv al unor angajaţi ai caselor de pensii în raporturile cu pensionarii; - modul de stabilire a cuantumului pensiei persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale/ deosebite de muncă; - suspendarea nelegală a plăţii pensiilor; - neprimirea de la reprezentanţii caselor de pensii a unor clarificări cu privire la modul de recalculare a pensiei, actuala metodologie fiind complicată şi laborioasă, ceea ce face, practic, foarte dificilă verificarea corectitudinii recalculării pensiei de către pensionari; - salariile luate în calcul la recalcularea pensiilor, în perioadele pentru care veniturile realizate nu au fost înscrise în carnetul de muncă şi nu pot fi dovedite prin adeverinţă; - dovedirea drepturilor salariale obţinute şi a sumelor reţinute şi virate la fondul de pensii şi asigurări sociale, în perioadele lucrate cu contract guvernamental în străinătate;

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

69 - obligarea, prin dispoziţie legală, a pensionarului la reconstituirea dosarului de pensie, atunci când acesta nu se mai regăseşte, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1550/2004, potrivit cărora prezentarea actelor doveditoare necesare reconstituirii documentaţiei de pensii intră în sarcina pensionarului în cauză; - încălcarea principiului contributivităţii la stabilirea drepturilor de pensie prin neluarea în calcul a tuturor veniturilor salariale pentru care s-au datorat şi plătit contribuţiile de asigurări sociale, etc.; - nemodificarea cuantumului multor pensii în urma recalculării, întrucât punctajul determinat potrivit noii legislaţii a fost mai mic decât cel determinat anterior. Astfel, mulţi pensionari nu au beneficiat nici de indexările pensiilor acordate ulterior de către Guvern; - condiţionarea emiterii unei adeverinţei ce atestă calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, necesare pentru a beneficia de indemnizaţia acordată potrivit Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, de plata unei sume de bani. De asemenea, mai mulţi petenţi au solicitat Avocatului Poporului fie ridicarea unei obiecţii de neconstituţionalitate, ori a unei excepţii de neconstituţionalitate cu privire la capitolul IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar internaţional. Cu privire la actul normativ susmenţionat se cuvine să facem precizarea că, trecând peste nemulţumirile pe care le-a determinat în rândul pensionarilor, acesta a creat şi o serie de confuzii. Astfel, mai mulţi pensionari, profesori universitari consultanţi, ne-au solicitat informaţii cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor capitolul IV din Legea nr. 329/2009 în cazul lor, întrucât, dispoziţiile legale susmenţionate au fost interpretate şi aplicate diferit de conducerea universităţilor în care îşi desfăşurau activitatea. Faţă de problemele reclamate de pensionari, am efectuat demersuri, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la casele teritoriale de pensii, la Casa Naţională de Pensii

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

70 şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi au fost efectuate anchete la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, la Casa de Pensii Sector 6 Bucureşti. De asemenea, a fost emisă o Recomandare adresată Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 9309/2008. Prin mai multe cereri înregistrate la instituţia Avocatul Poporului petenţii au solicitat sprijinul Avocatului Poporului în vederea recalculării pensiilor prin luarea în considerare a tuturor veniturilor realizate în timpul activităţii profesionale, pentru care au fost plătite contribuţii de asigurări sociale conform prevederilor legale în vigoare. Pentru clarificarea situaţiei, în temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 35/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am sesizat situaţia susmenţionată Secretarului General al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Prin adresa înregistrată la instituţia Avocatul Poporului, Secretarul General al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale ne-a comunicat faptul că a prezentat situaţia susmenţionată atât Ministerului Justiţiei cât şi Consiliului Superior al Magistraturii în vederea identificării unor demersuri instituţionale care să soluţioneze problemele cu care se confruntă pensionarii. Dosar nr. 9753/2009. Cornelia (nume fictiv) s-a adresat instituţiei Avocatul Poporului reclamând lipsa răspunsului Casei Judeţene Pensii Gorj, la cererea sa trimisă prin poştă, la data de 25 august 2009, recomandat, cu confirmare de primire. Faţă de conţinutul petiţiei şi de actele ataşate, am apreciat oportun să sesizăm conducerea Casei Judeţene Pensii Gorj. În urma demersului la Casa Judeţeană de Pensii Gorj, am primit din partea acestei instituţii publice adresa înregistrată la instituţia Avocatul Poporului sub nr.10189 din 23 octombrie 2009, prin care s-au dat explicaţii privind problema sesizată de petentă. Dosar nr. 4776/2009. Ioan (nume fictiv) s-a adresat instituţiei Avocatul Poporului reclamând faptul că nu au fost valorificate la recalcularea pensiei sale, adeverinţele pe care

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

71 le-a depus în anul 2006, refăcute ulterior şi depuse şi în anul 2007 şi anul 2008 la casa de pensii. Rezultatul demersurilor făcute de instituţia Avocatul Poporului au fost aduse la cunoştinţa petentului, fiindu-i comunicate şi documentele primite de la casa de pensii în cauză. De asemenea, petentului i s-a făcut cunoscut că, în situaţia în care va avea nelămuriri cu privire la situaţia expusă de casa de pensii sau dacă nu va primi pensia în cuantumul majorat, poate reveni la instituţia Avocatul Poporului cu o nouă petiţie în sensul celor menţionate. Dosar nr. 3589/2009. Maria (nume fictiv) s-a adresat instituţiei Avocatul Poporului dovedind faptul că s-a adresat Casei Locale de Pensii Sector 6, cu cererea trimisă prin poştă, recomandat, cu confirmare de primire, la data de 18 februarie 2009, solicitând acordarea pensiei de serviciu, conform prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarilor publici parlamentari, cu modificările şi completările ulterioare, solicitare la care a susţinut că nu a primit răspuns. Instituţia Avocatul Poporului a întreprins un demers la casa locală în cauză, la data de 15 aprilie 2009. Aceasta a răspuns prin adresa înregistrată la instituţia Avocatul Poporului în data de 25 mai 2009, potrivit căreia, prin decizia din 26 martie 2009, cererea privind acordarea pensiei de serviciu a petentei a fost soluţionată favorabil. Dosar nr. 6285/2009. George (nume fictiv) reclama neacordarea indemnizaţiei lunare, de care beneficia în baza Decretului-Lege nr. 118/1990, în cuantumul majorat prin OUG nr. 59/2008, respectiv, 200 lei pentru fiecare an de detenţie. Deşi majorarea s-a aplicat de la 1 iulie 2008, petentul primea, în continuare, indemnizaţia nemajorată. De asemenea, petentul era nemulţumit că nu i s-a răspuns la primele două petiţii adresate casei de pensii (din 21 noiembrie 2008 şi din 23 martie 2009) Cererea petentului a fost soluţionată favorabil, casa de pensii emiţând decizia de majorare a indemnizaţiei, iar diferenţa de bani în cuantum de 13.041 lei urmând să fie acordată petentului în luna iulie 2009.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

72 V. DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP

Prin cele 139 petiţii, referitoare la dreptul persoanelor cu handicap, care au fost adresate domeniului drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap, petenţii au expus nemulţumiri cu privire la: neîncadrarea corespunzătoare în gradele de handicap, neacordarea drepturilor cuvenite pentru persoanele cu handicap, reevaluarea nejustificată a gradului de handicap şi încadrarea persoanei într-un grad de handicap inferior celui avut anterior, refuzul autorităţilor administraţiei publice locale de a angaja asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav cărora li s-a stabilit dreptul de a beneficia de asistent social, tergiversarea emiterii certificatelor de încadrare într-un grad de handicap, depăşirea termenului de realizare a accesibilităţilor pentru aceste persoane defavorizate, lipsa fondurilor pentru plata asistenţilor personali, refuzul autorităţilor publice competente de a evalua la cerere persoanele cu handicap în vederea schimbării încadrării iniţiale. Totodată, s-a solicitat completarea dispoziţiilor legale în vigoare, cu prevederi potrivit cărora, în cadrul procesului de învăţământ, unităţile de învăţământ superior, public şi privat, sunt obligate să asigure cursuri pentru studenţii cu handicap în formatul solicitat în scris de către aceştia şi înfiinţarea la nivel naţional a unei instituţii specializate în consilierea psiho-sociologică, îndrumarea şi reconversia profesională a persoanelor care îşi pierd vederea. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 1279/2009. Mihai (nume fictiv) a sesizat instituţia Avocatul Poporului, considerându-se vătămat de decizia de încadrare în grad de handicap, emisă în data de 13 ianuarie 2009, de Comisia Superioară de Evaluarea Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, prin care a fost soluţionată contestaţia la certificatul din 31 octombrie 2008, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi a Sectorului 6. În sprijinul cererii sale, petentul a depus un set de acte medicale care atestă problemele sale grave de sănătate. Având în vedere diagnosticul rezultat din examinarea actelor medicale depuse de petent, am solicitat Comisiei Superioare de Evaluarea Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi reevaluarea situaţiei petentului şi comunicarea rezultatului acesteia, cerând, RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

73 totodată, explicaţii detaliate cu privire la soluţia dată la contestaţia petentului, respectiv, considerentele pentru care acesta a fost încadrat în gradul de handicap accentuat, iar nu grav. Urmare a demersului instituţiei noastre, Comisia Superioară de Evaluarea Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi arată că, în contextul elementelor noi cu privire la starea de sănătate a petentului, dovedite cu acte medicale, s-a sesizat din oficiu şi a emis decizia de încadrare în grad de handicap grav, nerevizuibil. Astfel, situaţia petentului a fost rezolvată favorabil. Dosar nr. 2309/2009. Florin (nume fictiv), persoană cu dizabilităţi, a sesizat instituţiei Avocatul Poporului faptul că a solicitat Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap unele explicaţii cu privire la neplata de către această instituţiei publică a dobânzii subvenţionate pentru creditul al cărui titular este şi pe care l-a contractat în vederea achiziţionării unui autoturism. Petentul susţinea că prin neplata dobânzilor subvenţionate, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap nu a respectat contractul de creditare pe care l-au încheiat fapt pentru care a fost penalizat de către unitatea bancară creditoare. Urmare a demersurilor făcute de instituţia Avocatul Poporului, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap ne-a informat că a efectuat plata dobânzilor subvenţionate în contul petentului.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

74 CAPITOLUL VII. DOMENIUL ARMATĂ, JUSTIŢIE, POLIŢIE, PENITENCIARE

În anul 2009, în domeniul de activitate armată, justiţie, poliţie, penitenciare au fost înregistrate un număr de 1591 petiţii, reprezentând 30,2% din totalul de 5264 petiţii înregistrate la instituţia Avocatul Poporului. Procentul petiţiilor înregistrate la domeniul armată, justiţie, poliţie, penitenciare, în privinţa cărora Avocatul Poporului a întreprins demersuri, a fost de 3%.

I.

ARMATĂ

În domeniul armată, în anul 2009, instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată cu un număr de 9 petiţii, având ca obiect: nemulţumirea unor cadre militare faţă de: vârsta de pensionare, în condiţiile în care acestea nu beneficiază de măsuri de protecţie socială; salarizarea şi impozitarea venitului personalului militar trimis în misiune permanentă în străinătate; acordarea unor titluri militare. Referitor la vârsta de pensionare a cadrelor militare şi având în vedere dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia cetăţenii au dreptul la pensie şi la alte forme de asigurări sociale şi măsuri de protecţie socială, în condiţiile stabilite de lege, petiţionarii au fost informaţi că legiuitorul are libertatea de a stabili drepturile de asigurări sociale cuvenite cetăţenilor, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, modul de calcul a lor, în raport cu posibilităţile create prin resursele financiare disponibile, respectiv de a le modifica în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare ale statului. FIŞE DE CAZ Dosar nr.

1893/2009. Andrei (nume fictiv) a solicitat instituţiei Avocatul

Poporului punctul de vedere referitor la problema salarizării şi impozitării venitului personalului militar trimis în misiune permanentă în străinătate, căruia i-ar fi aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

75 şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, dispoziţii care nu se regăsesc însă şi în conţinutul Codului Fiscal. Astfel, petentul menţiona că la primirea fişei fiscale a constatat că: la pct. V. „Calculul impozitului pe venituri din salarii” nu era trecut decât venitul obţinut în lei pe perioada şederii în ţară şi impozitul aferent; că nu erau trecute veniturile lunare în valută şi impozitele aferente, cu toate că semnase şi un stat de salariu în valută, ceea ce afecta contribuţia lunară pentru asigurări sociale, şomaj, fondul de pensii. În acest context, petentul s-a adresat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Serviciului de Impozite Directe - Cetăţeni rezidenţi care i-a comunicat că, personalul militar nu este scutit de impozit (art. 55 alin. (4) lit. (m) din Codul fiscal) şi că aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 de către Ministerul Apărării Naţionale nu este în conformitate cu prevederile Codului fiscal. La solicitarea adresată de instituţia Avocatul Poporului, Direcţia Financiar Contabilă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale ne-a transmis că problematica invocată de petent a fost supusă analizei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Urmare a demersului întreprins de instituţia Avocatul Poporului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ne-a informat că, potrivit prevederilor art. 42 lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt neimpozabile „veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare”. Potrivit punctului de vedere transmis instituţiei Avocatul Poporului de către Direcţia Generală Legislaţie Impozite Directe din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ”personalul militar din cadrul structurilor de reprezentare în străinătate nu face parte din categoria personalului diplomatic şi consular al României”. În conformitate cu dispoziţiile art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

76 forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Având în vedere cele menţionate mai sus, se aprecia că, veniturile realizate de personalul militar trimis în misiune permanentă în străinătate sunt supuse impunerii potrivit prevederilor Capitolului III - Venituri din salarii, din Titlu III al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora, realizate de personalul militar trimis în misiune permanentă în străinătate, unitatea trimiţătoare are obligaţia să reţină şi să vireze impozitul în cuantumul şi la termenele prevăzute de Codul fiscal şi să completeze formularul 210 ”Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii”. Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii se completează de către angajatorii/plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază, sau în afara funcţiei de bază, conform legii, pe baza sumelor cuprinse în ştatele de salarii sau a altor documente prevăzute de lege, aferente perioadei impozabile şi plătite angajaţilor. Dosar nr. 8644/2009. Daniela (nume fictiv) a sesizat instituţia Avocatul Poporului în privinţa demersului întreprins la Ministerul Apărării Naţionale, prin care a solicitat acordarea pentru soţul său (decedat) a Ordinului Meritul Militar clasa a 2-a, demers la care nu a primit răspuns. Faţă de cele sesizate, Avocatul Poporului a considerat oportun să sesizeze Ministerul Apărării Naţionale, care a comunicat că problematica expusă a fost prezentată ministrului apărării naţionale, acesta dispunând analizarea şi soluţionarea ei de către structura militară competentă în domeniu. Petentei i-a fost comunicat răspunsul la petiţia formulată, potrivit căruia, din analiza documentelor transmise rezulta faptul că Ministerul Apărării Naţionale a întreprins demersurile necesare în vederea acordării Semnului Onorific „În Serviciul Patriei”, pentru 20 de ani de activitate armată, soţului petentei, veteran de război, decedat. Propunerile Ministerului Apărării Naţionale s-au bazat pe dispoziţiile Legii nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar” pensionarilor militari, veterani de război, cu modificările aduse prin art. 87 alin. (3) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României. Prin urmare, deoarece refuzul Administraţiei Prezidenţiale - Cancelaria Ordinelor de a acorda semnul onorific în cauză

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

77 nu s-a datorat unei anumite atitudini a Ministerului Apărării Naţionale, pentru a obţine lămuriri suplimentare în acest sens, Ministerul Apărării Naţionale menţiona că petenta putea să întreprindă personal demersuri pe lângă Administraţia Prezidenţială - Cancelaria Ordinelor.

II.

JUSTIŢIE

Referitor la dispoziţiile art. 21 din Constituţie, privind accesul liber la justiţie şi a art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în anul 2009, în cadrul domeniului armată, justiţie, poliţie, penitenciare s-au înregistrat un număr de 1459 petiţii, reprezentând un procent de 27,70% din totalul de 5264 petiţii înregistrate la instituţia Avocatul Poporului, iar un număr de 443 petiţii au avut ca obiect activitatea instanţelor judecătoreşti. Petiţiile au avut ca obiect nemulţumiri ale petenţilor faţă de: modul de soluţionare de către instanţele de judecată a dosarelor civile sau penale şi lipsa comunicării hotărârilor pronunţate; cuantumul pedepselor pronunţate; tergiversarea soluţionării urmăririi penale; neinformarea persoanelor interesate de către organele de urmărire penală, asupra stadiului soluţionării plângerilor formulate; modul de administrare a probelor de către instanţele de judecată şi organele de urmărire penală; activitatea judecătorilor şi procurorilor; imposibilitatea punerii în executare a unor titluri executorii care stabilesc obligaţii în sarcina instituţiilor publice; modul de efectuare a actelor de executare de către executorii judecătoreşti. O serie de petiţii referitoare la justiţie au fost analizate în contextul art. 31 din Constituţie, astfel că petenţilor li s-au comunicat informaţii în legătură cu: autoritatea română competentă pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului; procedura sesizării Curţii Europene a Drepturilor Omului; procedura recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti pronunţate într-un stat membru al Uniunii Europene; autoritatea competentă în domeniul plăţii despăgubirilor cuvenite în calitate de creditori ai Fondului Naţional de Investiţii; procedura asistenţei judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială; cadrul legal de reglementare a obligaţiei plăţii pensiei de întreţinere până la împlinirea vârstei de 25 de ani. RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

78 Dintre petiţiile adresate domeniului, 663 de petiţii au avut ca obiect litigii de drept privat, a căror competenţă de soluţionare revenea exclusiv autorităţii judecătoreşti. Referitor la acestea, petiţionarilor li s-au adus la cunoştinţă prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consultaţiile juridice şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti revine avocaţilor înscrişi în barou, şi după caz, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, cu modificările şi completările ulterioare. În domeniul justiţie, o serie de petiţii au avut ca obiect probleme aflate în competenţa de soluţionare a: a) Ministerului Public - 123 petiţii; b) Consiliului Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei - 6 petiţii şi c) Ministerului Justiţiei - 7 petiţii.

a) Ministerul Public Dosar nr. 147/2009. Ilie (nume fictiv) a sesizat Biroul Teritorial Alba-Iulia al instituţiei Avocatul Poporului în legătură cu tergiversarea comunicării soluţiei într-un dosar penal de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia. În urma demersului întreprins de Biroul Teritorial Alba-Iulia al instituţiei Avocatul Poporului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia a comunicat că în dosarul în cauză s-a comunicat rezoluţia, pe adresa indicată de petent, însă corespondenţa a fost restituită Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba-Iulia. Faţă de această situaţia, parchetul a comunicat din nou soluţia petentului, pe noua adresă indicată în sesizarea petentului.

b) Consiliului Superior al Magistraturii Dosar nr. 5319/5411/2009. Matei (nume fictiv) a sesizat instituţia Avocatul Poporului, în contextul art. 21 alin. (3) din Constituţie, în privinţa demersurilor întreprinse în legătură cu litigiul având ca obiect imobilul pe care, deşi îl deţinea în baza unui contract de închiriere, obţinut în urma unei licitaţii, fusese restituit în natură proprietarilor. În acest sens, petentul îşi exprima nemulţumirea în legătură cu: RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

79 - modul de soluţionare de către instanţele de judecată a proceselor referitoare la: acordarea unui drept de retenţie, pentru investiţiile făcute la imobilul restituit; obligarea la plata unei chirii; plata unor despăgubiri pentru lipsirea de folosinţă a spaţiului locativ de către actualii proprietari; - respingerea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a cererilor prin care a fost solicitată strămutarea dosarelor civile şi penale, având ca obiect litigiul privind imobilul în cauză; - soluţiile de neîncepere a urmăririi penale dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj în privinţa tuturor plângerilor penale formulate faţă de infracţiunile săvârşite în legătură cu imobilul în cauză. Faţă de cele expuse, instituţia Avocatul Poporului a considerat oportun să transmită cererea formulată de petent spre competentă soluţionare Consiliului Superior al Magistraturii.

c) Ministerul Justiţiei FIŞE DE CAZ Dosar nr. 9054/2009. Gina şi Ion (nume fictive) cetăţeni din Republica Moldova, de naţionalitate română, şi-au exprimat nemulţumirea faţă de procedura de durată a soluţionării cererii de acordare a cetăţeniei de către Direcţia Cetăţenie a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. În acest sens, petenţii solicitau, pe de o parte respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) din Constituţie, iar pe de altă parte ca Avocatul Poporului să recomande, în temeiul art. 60 din Constituţie, în raportul anual pe care îl va prezenta Parlamentului, modificări legislative în sensul respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor moldoveni de naţionalitatea română care doresc redobândirea cetăţeniei române, respectiv ca înregistrarea cererilor acestora să se facă într-un termen rezonabil de maxim 6 luni de zile. Totodată, din cererea şi actele anexate de petenţi rezulta că: aceştia au solicitat Direcţiei Relaţii Consulare - Ministerul Afacerilor Externe, să înainteze cererea formulată Secţiei Consulare a Ambasadei României din Chişinău şi să-i pună în vedere „primirea RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

80 actelor necesare redobândirii cetăţeniei române în termen 30 de zile de la momentul formulării cererii”; Direcţia Relaţii Consulare - Ministerul Afacerilor Externe a comunicat că Ambasada României la Chişinău depune eforturi constante pentru procesarea solicitărilor de programări formulate în ultimii ani, referindu-se la numărul mare de solicitări şi la spaţiile limitate de care dispune ambasada pentru desfăşurarea activităţii cu publicul, dar şi la faptul că efectuarea de programări este o necesitate obiectivă, având în vedere numărul impresionant de cereri; în momentul în care cererile petenţilor vor intra în faza de procesare, ambasada va trimite invitaţia petenţilor pentru ca aceştia să se poată prezenta în vederea depunerii documentelor. Faţă de cele sesizate, deoarece din conţinutul petiţiei formulate nu rezulta în mod clar, dacă petenţii au formulat o cerere de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române sau una de intenţie şi având în vedere că Direcţia Relaţii Consulare, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, răspunde de activitatea pe care o desfăşoară misiunile diplomatice (secţiile consulare) şi ţine legătura cu Ministerul Justiţiei (implicat în procedura de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române), a fost efectuată o anchetă la Direcţia Relaţii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Din ancheta efectuată a rezultat: o creştere a numărului de cereri privind acordarea cetăţeniei în anul 2006 (peste 300 de mii), faţă de anii anteriori intrării României în Uniunea European şi în anul acesta, după evenimentele din 9 aprilie petrecute în Republica Moldova, faţă de capacitatea redusă de procesare a cererilor, motivată de lipsa de personal; în ceea ce priveşte procedura de lucru a Ambasadei Române de la Chişinău, s-a precizat că dat fiind volumul foarte mare de lucru, în anul 2006 s-a instituit un sistem de ordine, astfel că persoanele interesate trimit în prealabil o scrisoare (cerere) de intenţie, care poate fi depusă şi prin poştă cu confirmare de primire, iar ulterior, sunt invitate în ordinea cronologică a datei poştei, să se prezinte la secţia consulară unde are loc verificarea existenţei documentelor cerute de lege, dosarul urmând să fie ulterior trimis în ţară, la Ministerul Justiţiei, pentru a se analiza cererea de redobândire a cetăţeniei; petenţii din Republica Moldova nu au depus vreo cerere de redobândire a cetăţeniei române şi nici vreo scrisoare de intenţie la autorităţile competente; petenţii s-au adresat Direcţiei Relaţii Consulare cu două cereri, la care li s-a transmis răspuns; în privinţa cererilor de

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

81 redobândire a cetăţeniei, Ambasada Română de la Chişinău procesează aproximativ 250 de cereri pe săptămână (1000 de cereri pe lună), iar la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti erau depuse peste 24 000 de dosare care urmau să fie analizate; datorită volumului mare de solicitări, începând de anul viitor, în Republica Moldova vor mai funcţiona încă două consulate (Cahul şi Bălţi) pentru populaţia din sudul şi nordul ţării. Deoarece în urma anchetei efectuate la Direcţia Generală Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a rezultat că petenţilor nu li s-a încălcat vreun drept fundamental, un eventual demers al instituţiei Avocatul Poporului în sensul solicitat de petenţi nu s-a justificat. Pe cale de consecinţă, petenţii au fost îndrumaţi să se adreseze autorităţilor prevăzute de art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Ministerului Justiţiei, Direcţia cetăţenie sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare competente după domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor. Dosar nr. 7753/2009. Ana (nume fictiv) reprezentând interesele membrilor Asociaţiei Profesionale a Mediatorilor din România, a solicitat instituţiei Avocatul Poporului să efectueze demersuri pentru validarea cu celeritate, de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, a membrilor Consiliului de Mediere aleşi prin votul mediatorilor în cadrul Conferinţei Naţionale, organizată de către Consiliul de Mediere. Astfel, am fost informaţi că membrii asociaţiei au adresat Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti două solicitări în acest sens, la care însă nu au primit răspuns. Petenta a precizat că, prin lipsa unui răspuns la aceste sesizări, „indiferent de modul pozitiv sau negativ”, era afectat dreptul fiecărui membru al asociaţiei la exercitarea profesiei de mediator, activitatea Consiliului de Mediere fiind blocată. Faţă de aspectele prezentate de petentă, instituţia Avocatul Poporului s-a adresat Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, care nu a răspuns la sesizarea transmisă, însă petenta ne-a informat că, la data de 13 octombrie 2009, ministrul justiţiei a emis Ordinul nr. 2772/C privind validarea membrilor Consiliului de mediere.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

82 ►În contextul art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie, Avocatul Poporului a fost sesizat într-un număr de 97 petiţii în legătură cu refuzul sau tergiversarea de către unele autorităţi ale administraţiei publice a punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti, definitive şi irevocabile, aspect ce a relevat existenţa unor disfuncţionalităţi ale mecanismului creat pentru realizarea etapei finale a actului de justiţie-executarea. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 1350/2009. George (nume fictiv) a sesizat instituţia Avocatul Poporului în legătură cu nepunerea în executare de către Comisia locală de fond funciar Călăraşi a unei hotărâri judecătoreşti privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 0,24 ha, ce a aparţinut tatălui său. Urmare a demersului întreprins de instituţia Avocatul Poporului, Primăria Municipiului Călăraşi ne-a comunicat că, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi a fost validată Anexa nr. 23 a Legii nr. 247/2005, iar tatăl petentului figura cu o suprafaţă de 0,24 ha. Documentaţia a fost trimisă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi, care a întocmit documentele necesare pentru Protocolul de preluare a terenului în cauză de la Agenţia Domeniilor Statului, însă nu au fost încheiate formele pentru definitivarea protocolului. În plus, Primăria Municipiului Călăraşi nu a intrat în posesia terenului de la Agenţia Domeniilor Statului pentru a putea întocmi fişele de punere în posesie. Agenţia Domeniilor Statului a comunicat instituţiei Avocatul Poporului că, pentru suprafaţa de 4,10 ha teren, aflată în portofoliul Agenţiei şi în administrarea SC Agromixt SA Călăraşi, s-a încheiat Protocolul de predare-preluare între Agenţia Domeniilor Statului şi Primăria Municipiului Călăraşi. Primăria Municipiului Călăraşi a semnat protocolul mai sus menţionat, urmând a se realiza punerea în posesie a petentului, în calitate de moştenitor al tatălui său. Dosar nr. 5997/2009. Mariana (nume fictiv) a sesizat instituţia Avocatul Poporului în legătură cu demersurile rămase fără rezultat, întreprinse de aceasta şi de fratele său la Primăria Municipiului Galaţi în vederea emiterii unei noi dispoziţii, în conformitate cu hotărârea judecătorească pronunţată. Din actele anexate de petentă rezulta că aceasta a trimis Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor actele referitoare la punerea în RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

83 executare a hotărârii judecătoreşti a Tribunalului Galaţi - Secţia civilă, însă nu a primit răspuns. Urmare a demersurilor întreprinse de instituţia Avocatul Poporului, Primăria Municipiul Galaţi ne-a comunicat că a înaintat hotărârea judecătorească pronunţată Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în vederea punerii în executare. De asemenea, Direcţia pentru coordonarea aplicării Legii nr. 10/2001 din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor ne-a comunicat răspunsul transmis petentei, potrivit căruia în urma analizării dosarului în cadrul Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor s-a constatat că prin hotărârea judecătorească, Tribunalul Galaţi a stabilit cuantumul despăgubirilor în temeiul Legii nr. 10/2001. În şedinţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a fost aprobată emiterea deciziei în cuantumul stabilit de instanţă, care va fi valorificată în condiţiile Titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. ► Un număr de 120 petiţii adresate domeniului de activitate armată, justiţie, poliţie, penitenciare a avut ca obiect invocarea de către petenţi a neconstituţionalităţii unor prevederi legale, dintre care amintim: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local; art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar; art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

84 modificările şi completările ulterioare; art. 6 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare ş.a.

III.

POLIŢIE

În anul 2009, domeniul armată, justiţie, poliţie, penitenciare a înregistrat un număr de 58 petiţii privind activitatea organelor de poliţie, care s-au referit la: lipsa de informare a petenţilor asupra modului de soluţionare a plângerilor formulate; plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor; tergiversarea cercetării penale; condiţiile de recrutare a candidaţilor în vederea participării la concursul pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Cât priveşte plângerile referitoare la activitatea poliţiei ca organ de cercetare penală, petenţii au fost informaţi în legătură cu prevederile art. 275 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală, potrivit cărora „Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime. Plângerea se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală şi se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penală”. Cât priveşte nemulţumirea faţă de condiţiile de recrutare a candidaţilor pentru participarea la concursul pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, care a făcut obiectul unei cereri adresate instituţiei Avocatul Poporului, petentului i s-a comunicat faptul că, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", aceasta este instituţie publică de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional al studiilor universitare, iar prevederile actelor normative incidente la nivel naţional învăţământului superior sunt aplicabile şi studiilor universitare organizate în Academie. Totodată, în conformitate cu art. 32 alin. (6) din Constituţia României şi art. 13 din Legea nr. 84/1995 a învăţământului, republicată, autonomia universitară este garantată. Potrivit art. 92 alin. (3) lit. b) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

85 ulterioare, autonomia universitară se realizează şi prin programarea, organizarea, desfăşurarea şi perfecţionarea procesului de învăţământ; organizarea admiterii candidaţilor la studii şi definirea criteriilor de evaluare a performanţelor academice şi profesionale ale studenţilor (cerere nr. 4280/2009) FIŞE DE CAZ Dosar nr. 130/2009. Diana (nume fictiv) ne-a sesizat în privinţa incidentelor în care a fost implicată fiica sa, în vârstă de 17 ani, pe Aeroportul Henri Coandă (Otopeni). Petenta menţiona că: în cadrul Aeroportului Henri Coandă, după trecerea de filtrul de securitate şi după recuperarea obiectelor personale, fiica sa a observat lipsa telefonului mobil, şi deşi a înştiinţat însoţitorul şi membrii echipei de control despre pierderea telefonului mobil, nu a fost luată nici o măsură pentru recuperarea acestuia, astfel încât minora a plecat fără telefonul mobil, fiind în imposibilitate de a-şi contacta părinţii sau altă persoană; în privinţa celor expuse a sesizat Poliţia de Frontieră a Aeroportului Henri Coandă, Poliţia Transporturi a Aeroportului Henri Coandă, fără a primit răspunsuri, ci doar informaţii care nu lămureau aspectele reclamate. În urma demersurilor întreprinse, instituţiei Avocatul Poporului i s-au adus la cunoştinţă următoarele: - Direcţia Poliţiei Transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, ne-a transmis că, din verificările efectuate s-a stabilit că, telefonul a fost luat din zona de control de siguranţă pasageri pentru îmbarcare de către X, persoană care nu a predat părţii vătămate sau autorităţilor bunul în termenul prevăzut de lege. Faţă de persoana menţionată s-a dispus începerea urmăririi penală pentru săvârşirea infracţiunii de „însuşirea bunului găsit”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 216 din Codul penal, începerea urmăririi penale fiind confirmată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. Prejudiciul creat a fost recuperat în totalitate, iar prin declaraţia petentei, aceasta a menţionat că nu se mai constituie parte civilă în procesul penal. - Serviciul Român de Informaţii – Secretariatul General ne-a comunicat că aspectele sesizate de petentă s-au constituit şi în subiectul unei plângeri adresată anterior de către aceasta conducerii Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti. Verificările în rândul cadrelor proprii, derulate încă de la producere incidentului, au RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

86 evidenţiat o parte din aspectele menţionate de petentă, respectiv pătrunderea în filtru a fiicei petentei şi supunerea sa controlului de securitate, şi, totodată, neimplicarea cadrelor proprii în producerea evenimentului. Cercetările întreprinse au relevat faptul că situaţia declanşată prin dispariţia telefonului mobil s-a aflat în atenţia Poliţiei Transporturi Aeriene din cadrul Aeroportului „Henri Coandă” Bucureşti, autorul însuşirii bunului menţionat fiind identificat în persoana unui pasager care a trecut prin filtrul de control imediat după fiica petentei, „asupra acestuia urmând a fi întreprinse cele legale”. Dosar nr. 168/2009. Adrian (nume fictiv) a sesizat Biroul Teritorial Constanţa al instituţiei Avocatul Poporului în legătură cu faptul că a solicitat Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa informaţii despre dosarul său de înscriere pentru Academia de Poliţie Bucureşti, pentru care a depus două cereri, ultima cerere fiind opţiunea finală de înscriere pentru specializarea drept, ordine publică şi siguranţă, cerere care însă nu a fost ataşată dosarului de înscriere, fapt constatat de petent la Bucureşti, în ziua susţinerii examenului. Petentul susţinea că din cauza acestei erori nu a intrat pe lista candidaţilor admişi ai specializării pentru care optase şi că nu primise răspuns la cererea adresată Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa prin care solicitase să-i fie comunicate motivele pentru care cererea sa nu a ajuns la dosarul de înscriere. Urmare a demersului întreprins de Biroul Teritorial Constanţa, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa ne-a comunicat că a soluţionat favorabil cererea petentului, prin cercetarea disciplinară a celor implicaţi.

IV.

PENITENCIARE

În anul 2009, în domeniul armată, justiţie, poliţie, penitenciare au fost înregistrate un număr de 65 petiţii, formulate de persoanele private de libertate, care s-au referit la: transferarea la alte penitenciare; nemulţumiri faţă de schimbarea regimului de detenţie; nemulţumiri faţă de modul de soluţionare a cererilor de întrerupere a executării pedepsei pe motive medicale şi liberarea condiţionată pe motive medicale; prestaţiile sociale de care pot beneficia persoanele cu handicap aflate în detenţie; dreptul la hrană corespunzătoare

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

87 religiei; participarea la activităţi socio-educative, la activităţi culturale şi religioase; dreptul la asistenţă medicală; dreptul la corespondenţă; folosirea la muncă a persoanelor private de libertate; dreptul la un nivel de trai decent. Administraţia Naţională a Penitenciarelor a solicitat instituţiei Avocatul Poporului punctul de vedere referitor la propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, astfel că în urma examinării acestora am reţinut ca fiind pertinente următoarele propuneri: ► Art. 6 alin. (2) din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006, privind desemnarea de către preşedintele curţii de apel a unuia sau mai multor judecători delegaţi pentru executarea pedepselor privative de liberate, cu acordul scris al acestora, precum şi a grefierilor, în vederea exercitării atribuţiilor judiciare ale acestora. Modificarea propusă este în concordanţă cu: art. 57 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “În cazul în care o judecătorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate funcţiona normal din cauza absenţei temporare a unor judecători, existenţei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, preşedintele curţii de apel, la propunerea preşedintelui respectivei instanţe din circumscripţia acelei curţi de apel, poate delega judecători de la alte instanţe din circumscripţia menţionată, cu acordul scris al acestora”; art. 10 alin. (1) lit. j) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căruia preşedintele curţii de apel „deleagă, cu acordul lor, judecătorii de la judecătoriile, tribunalele sau tribunalele specializate din circumscripţia curţii de apel, în condiţiile legii”. Cât priveşte desemnarea grefierilor, apreciem că propunerea este justificată, având în vedere atribuţiile judiciare ale judecătorilor delegaţi pentru executarea pedepselor privative de libertate, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 275/2006. În plus, art. 10 alin. (1) lit. n) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prevede că preşedintele curţii de apel numeşte personalul auxiliar de specialitate al curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, aprobă transferul, delegarea, detaşarea pentru această categorie de personal, în condiţiile legii.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

88 ► art. 25 alin. (5) şi (6), art. 26 alin. (7), art. 38 alin. (6), art. 74 alin. (5) din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006, referitoare la comunicarea încheierii judecătorului delegat (privind: plângerea împotriva stabilirii, menţinerii sau schimbării regimului de executare a pedepselor privative de libertate de către Comisia pentru stabilirea, schimbarea, individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate; plângerea împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor persoanelor private de liberate luate de administraţia penitenciarului; plângerea împotriva hotărârii comisiei de disciplină), şi către administraţia penitenciarului, astfel încât aceasta să aibă posibilitatea de a introduce contestaţie împotriva încheierii. Apreciem ca fiind justificată propunerea menţionată, deoarece, în prezent numai persoana privată de libertate poate contesta încheierea judecătorului delegat, or în temeiul art. 21 din Constituţie şi administraţia penitenciarului trebuie să beneficieze de posibilitatea de a contesta o astfel de încheiere, dacă o consideră neîntemeiată. ► art. 34 alin. (2) din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006, referitor la asigurarea gratuită de către administraţia penitenciarului a ţinutei civile numai pentru deţinuţii care nu dispun de ţinută civilă personală şi nici de mijloace financiare. Propunerea de modificare menţionată este justificată pentru situaţia în care, deţinutul dispune de mijloace financiare în contul personal, pe care le utilizează în alte scopuri decât pentru procurarea ţinutei civile personale. ► art. 42 alin. (1²) din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006, potrivit căruia sunt considerate persoane fără mijloace băneşti persoanele care nu au sau nu au avut în ultimele 60 de zile sume de bani disponibile în contul personal. Propunerile de modificare sunt justificate pentru că stabilesc un criteriu pentru aprecierea sintagmei „fără mijloace băneşti personale”. ► art. 65 alin. (11) din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006, referitor la obligativitatea persoanelor condamnate de a frecventa învăţământul de 8 clase. Prevederile legale menţionate sunt justificate, având în vedere art. 32 alin. (1) din Constituţia României, potrivit căruia dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, dar cu respectarea art. 6 din Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare, potrivit căruia învăţământul general obligatoriu este de 8 clase, iar frecventarea obligatorie a învăţământului de 8 clase încetează la vârsta de 16 ani.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

89 ► art. 65 alin. (4) şi art. 651 din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006 face diferenţierea între instruirea şcolară şi formarea profesională, faţă de cursurile de învăţământ universitar. Apreciem că textul legal propus ar trebui să definească noţiunea de instruire şcolară, pentru a evita confuziile apărute prin asimilarea instruirii şcolare cu participarea la cursurile de învăţământ universitar, nu doar din perspectiva suportării cheltuielilor ocazionate de participarea la cursuri. ► art. 69 alin. (6) din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006, care deduce din durata executării pedepsei, timpul în care persoana condamnată s-a aflat în stare de libertate după termenul stabilit pentru prezentarea din permisiunea de ieşirea din penitenciar. Propunerea de modificare este justificată, întrucât executarea pedepsei este întreruptă în timpul în care deţinutul nu se prezintă la penitenciar la expirarea permisiunii de a ieşi din penitenciar. ► art. 741 şi art. 742 din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006, prin care sunt reglementate ca infracţiuni sustragerea de la executarea pedepselor (neprezentarea cu reacredinţă a persoanelor condamnate din permisiuni, părăsirea fără autorizaţie a locului de muncă de către deţinuţii care prestează muncă în regim deschis şi semideschis, nerespectarea termenului de prezentare din amânarea sau întreruperea executării pedepsei) şi introducerea de bunuri şi obiecte interzise în penitenciar. Menţionăm că art. 269 Cod penal reglementează în termeni generali infracţiunea de evadare, respectiv evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere. ► art. 76 alin. (1) lit. e) din propunerile de modificare a Legii nr. 275/2006, prin care se acordă 30 de zile executate pentru absolvirea unui an şcolar, anterior fiind suficientă absolvirea unui semestru. De asemenea, se consideră 30 de zile ca fiind executate, pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesională, anterior acordându-se doar 15 zile executate. Propunerea este justificată pentru a se asigura finalitatea actului de pregătire şcolară şi profesională, în condiţiile în care, spre exemplu, după parcurgerea unui semestru, deţinutul poate renunţa la finalizarea cursurilor.

FIŞE DE CAZ Dosar nr. 4172/2009. Costel (nume fictiv) deţinut în Penitenciarul Giurgiu, a sesizat instituţia Avocatul Poporului în legătură cu faptul că i-a fost suspendată plata pensiei de invaliditate începând cu luna septembrie 2008, pe motiv că nu a fost prezentat la RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

90 revizuirea medicală periodică, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. Urmare a demersului întreprins de instituţia Avocatul Poporului, Penitenciarul Giurgiu ne-a informat că petentul se afla în evidenţa cabinetului medical al penitenciarului din data când a fost transferat de la Penitenciarul Rahova. În vederea obţinerii pensiei de invaliditate a fost necesară întocmirea unor referate care se obţin prin internarea într-un Penitenciar - Spital, motiv pentru care petentul a fost internat la Spitalul - Penitenciar Jilava, iar ulterior a fost prezentat Comisiei de Expertiză a Capacităţii de Muncă Giurgiu. Dosar nr. 2547/2009. Ilie (nume fictiv), deţinut în Penitenciarul Giurgiu, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de tratamentul medical de care beneficia în penitenciar. În acest context, menţionând afecţiunile de care suferea, petentul susţinea că medicul şef din cadrul penitenciarului nu respecta recomandările medicale emise de medicii din cadrul Ministerului Sănătăţii, recomandări cuprinse în dosarul medical. Totodată, în cererea formulată petentul susţinea că: nu primeşte tratament medical; sondele medicale nu erau aduse de cadre medicale, ci de agenţii penitenciarului, care distribuiau şi tratamentul medical deţinuţilor bolnavi; era cazat la o secţie cu profil infirmerie, unde nu existau medic sau asistente. De asemenea, deţinutul a precizat că a fost transferat din Penitenciarul Rahova în Penitenciarul Giurgiu şi că nu a fost prezentat la cabinetul medical, deşi a solicitat de mai multe ori. Urmare a demersului întreprins de instituţia Avocatul Poporului, Penitenciarul Giurgiu ne-a comunicat că, deţinutul se afla înregistrat în evidenţa cabinetului medical al penitenciarului, cu mai multe afecţiuni, datorită cărora a fost cazat la infirmerie pentru a se afla sub supraveghere medicală permanentă. La data sosirii în Penitenciarul Giurgiu, i s-a asigurat regim alimentar de protecţie gastrică, având prescris tratament medicamentos cronic conform fişei medicale. Potrivit informaţiilor transmise de Penitenciarul Giurgiu, la data sosirii în acest penitenciar, deţinutul nu avea documentele medicale întocmite în vederea obţinerii aprobării în continuare pentru lunile martie-aprilie-mai 2009 a sondelor urinare recomandate de medicul specialist, fapt pentru care s-au întocmit şi s-au trimis către CASA OPSNAJ - Bucureşti, actele necesare în vederea obţinerii aprobării necesare

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

91 achiziţionării sondelor urinare. Pentru a i se asigura în continuare sondele urinare de care avea nevoie, în baza colaborării cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Serviciul Urgenţe Primire au fost acordate sub formă de împrumut sondele urinare care îi erau necesare. Din data de 24 aprilie 2009, au fost achiziţionate în urma aprobării obţinute de la CASA OPSNAJ sondele urinare, returnând serviciului UPU Giurgiu, sondele împrumutate. În continuare, Penitenciarul Giurgiu menţiona că, petentul se putea prezenta la cabinetul medical de la infirmerie şi la solicitarea sa, însă anterior a refuzat tratamentul cronic, pe care îl lua de ani de zile, sub pretextul că nu avea prospectul la medicaţie. La solicitarea medicului şef de a-l primi în audienţă şi de a discuta cu acesta, deţinutul a refuzat. Totodată, se preciza că, activitatea medicală a cabinetului de medicină generală/de familie a Penitenciarului Giurgiu se derula conform Ordinului nr. 1361/C-1016/2007 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, emis de ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii publice. Dosar nr. 7422/2009. Costin (nume fictiv) a sesizat instituţia Avocatul Poporului în legătură cu o posibilă încălcare de către Penitenciarul Giurgiu a dispoziţiilor constituţionale, privitoare la accesul liber la justiţie, dreptul la apărare, secretul corespondenţei, respectiv înfăptuirea justiţiei. Petentul ne-a sesizat că şefa Biroului evidenţă din cadrul Penitenciarului Giurgiu ia refuzat copierea actelor necesare în vederea exercitării dreptului la apărare în cadrul dosarelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului. Totodată, petentul a semnalat faptul că Biroul evidenţă din cadrul Penitenciarului Giurgiu nu a transmis instanţei competente recursul pe care l-a formulat împotriva sentinţei civile pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti. Urmare a demersului întreprins de instituţia Avocatul Poporului, Penitenciarul Giurgiu ne-a informat că cererile petentului adresate compartimentului evidenţă au fost rezolvate cu celeritate, respectându-se dispoziţiile Deciziei nr. 499/2007 a Directorului General al Administraţiei Penitenciarelor. Totodată, în cuprinsul adresei primite de la Penitenciarul Giurgiu, se aprecia că petentul avea posibilitatea de a solicita copierea documentelor din dosarul personal aflat în penitenciar, nu şi a altor documente pe care

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

92 acesta le deţine şi care nu făceau parte integrantă din dosarul individual de deţinere. Prin soluţionarea cererilor petentului, în strictă conformitate cu prevederile legale care reglementează activitatea de obţinere a copiilor documentelor din dosarul individual, se aprecia că nu au fost încălcate dispoziţiile art. 44 şi art. 46 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, întrucât conţinutul acestor articole de lege nu consacră o obligaţie generală a administraţiei penitenciarului de a aproba cererile de fotocopiere a oricăror înscrisuri care se află în posesia persoanelor private de libertate. În privinţa susţinerii petentului în legătură cu refuzul lucrătorilor din cadrul biroului de evidenţă de a înainta recurs la Curtea de Apel Bucureşti, ni s-a comunicat faptul că, în urma verificării dosarului individual, a rezultat că acest aspect nu s-a confirmat. În scopul înfăptuirii în bune condiţii a activităţii jurisdicţionale, biroul evidenţă, în conformitate cu prevederile art. 3854 alin. (1), raportat la art. 367 alin. (2) din Codul de procedură penală, a înaintat acest recurs instanţei judecătoreşti competente. Dosar nr. 4014/2009. Felix (nume fictiv) deţinut în Penitenciarul Bucureşti Jilava, a sesizat instituţia Avocatul Poporului exprimându-şi nemulţumirea faţă de următoarele aspecte: respingerea cererilor prin care a solicitat să fie folosit la muncă şi a cererilor prin care a solicitat „participarea la toate activităţile socio-educative, la activităţile culturale, la desfăşurarea

activităţilor religioase”; nerespectarea dreptului la asistenţă medicală. Totodată, petentul menţiona că, deşi îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de vizită intimă cu soţia sa, cererea formulată în acest sens nu i-a fost aprobată, or o cerere similară i-a fost aprobată în anii anteriori, iar situaţia sa juridică era aceeaşi, neexistând nici o modificare. Urmare a demersurilor întreprinse de instituţia Avocatul Poporului, Penitenciarul Bucureşti-Jilava şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor ne-au comunicat următoarele: a) folosirea la muncă. Iniţial, deţinutul a fost selecţionat la muncă, pentru a presta activităţi lucrative la Penitenciarul Bucureşti-Jilava, ca planton cameră de deţinere şi a obţinut prin activitatea prestată, zile de câştig. În perioada următoare: a fost transferat pentru afaceri judiciare la alte penitenciare sau a fost prezentat în faţa comisiei de individualizare, dar nu a solicitat să fie selecţionat la activităţi lucrative; a fost prezentat în faţa comisiei de selecţionare la activităţi lucrative şi a fost repartizat la punctul de lucru

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

93 Curăţenie Secţii Deţinere, iar apoi a fost retras de la muncă din motive operative; a fost prezentat în faţa comisiei de selecţionare la activităţi lucrative, dar nu a fost selecţionat, deoarece în punctele de lucru din interiorul locului de deţinere nu mai existau solicitări. b) participarea la activităţile socio-educative, la activităţile culturale, la desfăşurarea activităţilor religioase. Deţinutul a participat la cinci programe de educaţie şi intervenţie specifică (educaţie pentru sănătate-educator, deprinderi sociale-educator, deprinderi sociale-asistent social, antidrog-psiholog, Hobby revista secţiei-educator) şi a fost concurent în diverse competiţii sportive, la care a obţinut rezultate foarte bune, iar pentru receptivitatea manifestată faţă de mesajul educativ a fost recompensat de mai multe ori. Deţinutul nu a solicitat în scris participarea la activităţile religioase, ci a solicitat verbal numai de două ori participarea la activităţi moral religioase ortodoxe şi de fiecare dată preotul a răspuns afirmativ solicitărilor sale. Participarea la aceste activităţi se realizează în baza unei planificări stabilite de preotul unităţii, „raportat la numărul mare de solicitări şi spaţiul limitat al capelei”. În incinta Penitenciarului Bucureşti-Jilava se află amenajată şi funcţionează o capelă ortodoxă, cu o capacitate de maximum 20 de persoane, unde îşi desfăşoară activitatea preotul angajat al penitenciarului pe baza unui orar. Preotul ortodox organizează săptămânal slujbe religioase la care persoanele private de libertate pot participa la cerere, precum şi activităţi de consiliere individuală. Cu ocazia Marilor Sărbători Religioase sunt desfăşurate slujbe religioase la care persoanele private îşi pot exprima opţiunea de participare, solicitările fiind centralizate într-un tabel aprobat de administraţia penitenciarului. Oferta de programe şi activităţi de educaţie şi asistenţă psihosocială existentă la nivelul Penitenciarului Bucureşti-Jilava i-a fost adusă la cunoştinţă în mai multe rânduri petentului, solicitările deţinutului de participare la activităţile ce au corespuns cadrului legal aflat în vigoare, fiind aprobate de administraţia penitenciarului. c) dreptul la asistenţă medicală. Deţinutului i s-a respectat dreptul la asistenţă medicală, astfel că a fost consultat de 7 ori în cursul anului 2009. d) vizita intimă. Deţinutul s-a adresat administraţiei penitenciarului cu mai multe cereri prin care a solicitat vizită intimă. Cererea de acordare a vizitei intime din anul 2007 RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

94 i-a fost aprobată deţinutului de directorul unităţii, ca urmare a prezentării în mod eronat şi incomplet a situaţiei sale juridice de către funcţionarul responsabil desemnat din cadrul personalului penitenciarului. Astfel, cererea a fost aprobată fără îndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 44 alin. (1) lit. b din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006, deţinutul fiind judecat în alte cauze penale aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. După verificarea avizelor care au susţinut aprobarea de vizită intimă, conducerea unităţii a sesizat în scris Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea cercetării faptei săvârşite de funcţionarul în cauză. Deţinutul s-a căsătorit în penitenciar în anul 2009, iar cererea pentru acordarea vizitei intime i-a fost aprobată de directorul unităţii. Dosar nr. 2844/3236/2009. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, cu privire la decesul cetăţeanului român Claudiu Crulic, într-un penitenciar din Polonia, având în vedere că, în cadrul emisiunii transmise de Postul TVR1, intitulată „Atunci şi Acum”, familia Crulic şi-a exprimat profunda nemulţumire, atât faţă de rezultatele anchetei realizate de către autorităţile poloneze, cât şi faţă de faptul că Ministerul Afacerilor Externe şi Guvernul României nu au răspuns solicitării adresate de familia Crulic. Instituţia Avocatul Poporului s-a adresat, în urma sesizării din oficiu, Ministerului Afacerilor Externe, Primului-ministru şi Comisarului pentru Protecţia Drepturilor Civile din Republica Polonă, domnul dr. Janusz Kochanowski, pentru a obţine informaţii suplimentare necesare stabilirii cauzelor şi circumstanţelor în care a decedat cetăţeanul român Claudiu Crulic. Ulterior sesizării din oficiu a Avocatului Poporului, tatăl numitului Claudiu Crulic a sesizat instituţia Avocatul Poporului menţionând că fiul său a fost reţinut, fiind suspectat pentru furtul unui portofel cu acte şi carduri bancare. În semn de protest pentru măsura dispusă împotriva sa, la data de 10 septembrie 2007, numitul Claudiu Crulic a intrat în greva foamei, formă de protest pe care a adus-o la cunoştinţă Directorului Arestului de Investigaţie din Kraków şi Parchetului Sectorului Kraków-Śródmieście. Judecătoria Kraków-Śródmieście a dispus arestarea temporară a numitului Claudiu Crulic, iar la data de 17 ianuarie 2008, judecătoria a desfiinţat măsura arestării temporare, ca urmare a

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

95 agravării stării sănătăţii acuzatului. La data de 18 ianuarie 2008, numitul Claudiu Crulic a decedat, ca urmare a grevei foamei. Conform actelor anexate cererii petentului, Secretariatul General al Guvernului a comunicat petentului că memoriul său a fost transmis, spre competentă soluţionare, Ministerului Afacerilor Externe, urmând să primească informaţii privind soluţia adoptată. Direcţia Generală Afaceri Consulare - Ministerul Afacerilor Externe l-a informat pe petent că, în privinţa decesului fiului său, au fost demarate două anchete: - dosarul Procuraturii Regionale din Tarnow, ce viza legalitatea şi corectitudinea investigaţiei şi a urmăririi penale desfăşurate de Procuratura Raională din Cracovia, împotriva cetăţeanului român Crulic Claudiu Daniel; - dosarul în care Procuratura din Cracovia investiga pe toţi posibilii suspecţi de vinovăţie, în formă de intenţie sau culpă, în cazul decesului numitului Claudiu Crulic. Răspunsurile primite de instituţia Avocatul Poporului din partea Ministerului Afacerilor Externe şi a Comisarului pentru Protecţia Drepturilor Civile din Republica Polonă, au evidenţiat că cercetările în dosarul ce au vizat legalitatea şi corectitudinea anchetei şi a urmăririi penale desfăşurate de Procuratura Raională din Cracovia, împotriva cetăţeanului român Crulic Claudiu Daniel au fost concretizate în „Hotărârea cu privire la achitarea investigaţiilor". În dosarul privind persoanele suspectate că ar fi contribuit, cu intenţie sau culpă, la decesul numitului Claudiu Crulic, s-a dispus de către Procuratura din Cracovia, punerea sub acuzare a trei persoane: şeful ambulatoriului arestului, şeful secţiei medicale a spitalului şi directorul spitalului. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe ne-a informat că misiunile diplomatice române din Italia, ţară în care ambii părinţi ai lui Claudiu Daniel Crulic rezidau de multă vreme, au ţinut legătura cu aceştia pentru diferite clarificări. Asupra aprecierii făcute de familia Crulic, conform căreia „Ministerul Afacerilor Externe nu a răspuns solicitării adresate de familie", Ministerul Afacerilor Externe menţiona că ultima scrisoare le-a fost transmisă la data de 5 martie 2009. Comisarul pentru Protecţia Drepturilor Civile din Republica Polonă ne-a informat că s-a sesizat din oficiu în ceea ce priveşte decesul cetăţeanului român Claudiu Crulic,

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

96 solicitând informaţii referitoare la rezultatele anchetelor preliminare, Inspectoratului Districtual pentru Administraţia Penitenciarelor, Consiliului Director Central al Administraţiei Penitenciarelor, Direcţiei pentru Penitenciare a Curţii Districtuale din Cracovia, procurorului districtual pentru răspundere profesională din cadrul Colegiului Regional al Medicilor din Cracovia, ministrului justiţiei din Polonia şi Primului-ministru al Republicii Polonia. Comisarul pentru Protecţia Drepturilor Civile din Republica Polonă a înştiinţat instituţia Avocatul Poporului în privinţa concluziilor asupra investigaţiilor efectuate. Astfel, pe de o parte rezultatele investigaţiilor preliminare au demonstrat că medicii au apelat la instanţa competentă pentru executarea pedepsei închisorii pentru a obţine acordul de a efectua teste de diagnosticare împotriva voinţei deţinutului şi au luat măsuri pentru hrănirea artificială a acestuia mult prea târziu. Pe de altă parte, o altă întârziere a fost cauzată de necesitatea de a aştepta ca decizia instanţei să fie aplicabilă. În acelaşi timp, Comisarul pentru Protecţia Drepturilor Civile din Republica Polonă ne-a informat că Biroul Procurorului Districtual din Cracovia a întocmit rechizitoriu împotriva a trei angajaţi medicali din cadrul Centrului de arest preventiv din Cracovia: şeful laboratorului Centrului de arest preventiv-pentru neîndeplinirea atribuţiilor sale şi nesolicitarea de la instanţa competentă a acordului de a efectua teste de diagnosticare împotriva voinţei deţinutului Claudiu Crulic, fapt ce a condus la punerea în pericol a vieţii acestuia; directorul spitalului Centrului de arest preventiv, cât şi şeful Departamentului de boli interne-pentru omor din culpă, întrucât nu au reuşit să desfăşoare proceduri de salvare a vieţii pacientului atunci când a existat o ameninţare imediată a vieţii acestuia. Totodată, Curtea Districtuală pentru Cracovia-Śródmieście a menţinut decizia procurorului regional din Tarnow de încetare a anchetei privind neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către procurorii care îndeplineau procedurile referitoare la infracţiunea comisă de Claudiu Crulic. Biroul Procurorului Districtual din Cracovia desfăşura independent, proceduri privind corectitudinea acţiunilor luate de procurorul care a efectuat cercetările preliminare în cazul Claudiu Crulic. De asemenea, aveau loc proceduri penale în faţa instanţei de judecată împotriva angajaţilor medicali de la Centrul de Arest

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

97 Preventiv din Cracovia, acuzaţi de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi omor prin imprudenţă în cazul Claudiu Crulic.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

98 CAPITOLUL VIII. DOMENIUL PROPRIETATE, MUNCĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE

Petiţiile adresate Avocatului Poporului analizate în cadrul domeniului de activitate proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe în anul 2009, au fost în număr de 1855, reprezentând un procent de 22,3% din totalul de petiţii de 8295 înregistrate în cadrul instituţiei, în care au fost ridicate următoarele probleme: dreptul de proprietate privată, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, dreptul de petiţionare, dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii, justa aşezare a sarcinilor fiscale, dreptul la moştenire, dreptul la un nivel de trai decent, libertatea economică. Într-un procent de 21,8%, adică în 404 de petiţii analizate în cadrul domeniului de activitate, Avocatul Poporului a efectuat demersuri la autorităţile administraţiei publice, în vederea clarificării aspectelor sesizate de către petenţi, fiind clarificate un procent de 75,4% dintre acestea. În unele situaţii, întrucât răspunsurile primite din partea autorităţilor sesizate nu erau edificatoare, personalul de specialitate al domeniului a efectuat un număr de 17 anchete. Totodată, au fost emise 5 recomandări către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria comunei Afumaţi, judeţul Ilfov, Primăria comunei Roşia, judeţul Sibiu, Ministerul Finanţelor Publice. Totodată, domeniul proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe a realizat „Raportul special privind respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război”. Acest raport a fost transmis sub nr. 3521 din data de 6 aprilie 2009, către preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, primul – ministru, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, ministrul finanţelor, ministrul administraţiei şi internelor, preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război din România. Raportul special şi-a propus să evidenţieze problemele cu care se confruntă veteranii de război, având în vedere recunoştinţa pe care le-o datorăm pentru actele lor de eroism şi patriotism, cu atât mai mult cu cât aceştia se află acum la o vârstă înaintată (media de vârstă este de 87 de ani), cu o capacitate scăzută de a-şi apăra interesele, RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

99 accentuată de lipsa unui cadru instituţional care să le asigure respectarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, raportul propune un set de recomandări pentru optimizarea activităţii de acordare a drepturilor acestora. Problemele cu care se confruntă veteranii şi văduvele de război în acordarea drepturilor ce li se cuvin, au fost clasificate în două categorii: lacune legislative şi disfuncţionalităţi administrative. Lacunele legislative constatate: 1. Lipsa unui cadru instituţional şi legal care să reglementeze modalităţile de coordonare şi control al activităţilor numeroaselor autorităţi publice locale şi centrale cu atribuţii în acordarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război. 2. Neacordarea scutirii de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha, conform art. 16 lit. e) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război. Autorităţile locale motivează neacordarea acestei scutiri prin faptul că Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal nu prevede această facilitate, iar potrivit art. 1 alin. (3) din acest act normativ, în materie fiscală, dispoziţiile acestui cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal. 3. Dreptul la asigurarea de medicamente gratuite, prevăzut în legea specială, este supus restricţiilor din contractul-cadru anual privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 4. Acordarea biletelor de tratament este gestionată de casele teritoriale de pensii, şi parţial de casele de sănătate judeţene, iar veteranii de război reclamă nerespectarea procentului de bilete gratuite prevăzut de lege. Disfuncţionalităţi administrative: 1. Neîmproprietărirea veteranilor de război decoraţi pe front, cu 1 ha teren arabil sau 500 m2 loc de casă.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

100 2. Neacordarea de către consiliile locale a unor locuinţe din fondul locativ de stat pentru veteranii de război evacuaţi. 3. Nerespectarea dreptului de a cumpăra, la cerere, locuinţele din fondul locativ de stat, în care locuiesc în calitate de chiriaşi Totodată, se evidenţiază o altă problemă a veteranilor de război cărora le-au fost atribuite locuinţe din fondul de locuinţe administrat de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, şi anume cuantumul foarte mare al chiriilor calculate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi tarifele foarte ridicate practicate pentru calculul întreţinerii. Aceste sume depăşesc cu mult veniturile veteranilor de război, punându-se în discuţie respectarea dreptului la un nivel de trai decent, consfinţit de art. 47 din Constituţia României. Totodată, raportul cuprinde un set de recomandări şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii în acest domeniu: I.

Reglementarea unui cadru instituţional şi legal având ca obiect coordonarea

şi controlul activităţii numeroaselor autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în acordarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război. II.

Modificarea şi completarea art. 284 alin. (1), alin. (3) şi alin. (7) din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii prevederii referitoare la acordarea scutirii de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha, pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război în concordanţă cu prevederile legii speciale, şi anume art. 16 lit. e) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. III.

Asigurarea unui cadru legal corespunzător pentru acordarea medicamentelor

şi protezelor gratuite pentru persoanele îndreptăţite.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

101 IV.

Efectuarea unor verificări la nivel naţional în domeniul împroprietării

veteranilor de război decoraţi pe front, precum şi luarea unor măsuri pentru acordarea acestui drept solicitanţilor, de către o autoritate publică cu atribuţii specifice de apărare a drepturilor veteranilor de război. V.

Respectarea dreptului la asigurarea cu prioritate a unor locuinţe din fondul

locativ de stat, de către consiliile locale. VI. Măsuri pentru asigurarea dreptului veteranilor şi văduvelor de război de a cumpăra locuinţele atribuite din fondul locativ de stat.

I.

PROPRIETATE

În anul 2009, în cadrul domeniului de activitate proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe s-a înregistrat un număr de 1366 petiţii referitoare la respectarea de către autorităţile administraţiei publice a dreptului de proprietate privată, garantat de art. 44 din Constituţia României. Şi în cursul anului 2009, instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată cu privire la nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice a dispoziţiilor legilor proprietăţii privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, punerea în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate. Principalele aspecte soluţionate de domeniul de activitate proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe, au vizat modul de aplicare a următoarelor acte normative: Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

102 Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. Referitor la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, petenţii au semnalat instituţiei Avocatul Poporului refuzul autorităţilor administraţiei publice: •

de a analiza ori de a întocmi documentaţia necesară reconstituirii dreptului de

proprietate; •

de a emite şi elibera titlurile de proprietate;de punere în posesie;de a executa hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus

anularea ori modificarea titlurilor de proprietate emise cu încălcarea prevederilor legale; •

de a reconstitui dreptul de proprietate pe vechile amplasamente. În vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă petenţii, instituţia Avocatul

Poporului a întreprins demersuri la nivelul comisiilor locale şi judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, solicitând luarea măsurilor legale ce se impun pentru rezolvarea problemelor acestora şi informarea Avocatului Poporului asupra celor dispuse. În legătură cu modul de aplicare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, petenţii ne-au sesizat cu privire la greutăţile întâmpinate în ceea ce priveşte reconstituirea dreptului lor de proprietate. În urma demersurilor întreprinse, Avocatul Poporului a constatat că, deşi au trecut mai mult de patru ani de la intrarea în vigoare a legii, unele comisii locale nu au definitivat

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

103 întocmirea documentaţiei necesare şi înaintarea acesteia către comisiile judeţene în vederea eliberării titlurilor de proprietate. Principalele probleme ridicate de petenţi au vizat următoarele aspecte: •

tergiversarea soluţionării cererilor depuse în temeiul Legii nr. 247/2005;refuzul comisiilor locale de a înainta contestaţiile formulate împotriva propunerilor de validare/invalidare a reconstituirii dreptului de proprietate, către comisiile judeţene, spre competentă soluţionare;depăşirea, în mod nejustificat, a termenului prevăzut de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, în vederea soluţionării contestaţiilor de către comisiile judeţene. În ceea ce priveşte modul de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic

al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, petiţionarii au sesizat instituţia Avocatul Poporului, în principal, cu privire la nerespectarea de către

autorităţile şi

instituţiile publice competente, a termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea notificărilor depuse de persoanele îndreptăţite. În aceste cazuri instituţia Avocatul Poporului a solicitat informaţii de la autorităţile competente, în urma cărora a constatat că unele notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, nu au fost soluţionate în termenul legal de 60 de zile, deşi au trecut mai de mult de şapte ani de la expirarea termenului în care puteau fi depuse notificările. Pe cale de consecinţă, nesoluţionarea în termen a dosarelor întocmite în baza Legii nr. 10/2001, republicată, reprezintă o tergiversare în stabilirea despăgubirilor care ar fi trebuit acordate persoanelor îndreptăţite, în cazul în care restituirea în natură a imobilului nu era posibilă. Referitor la depăşirea termenului legal de soluţionare a notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, de către autorităţile şi instituţiile publice competente, s-a

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

104 constatat că la nivelul acestora, există disfuncţionalităţi din cauza numărului redus de personal, volumului mare de notificări depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, precum şi din cauza colaborării defectuoase între diferite departamente şi servicii competente a soluţiona notificările. Totodată, autorităţile şi instituţiile publice competente ne-au comunicat că petenţii prezintă de cele mai multe ori dovezi incomplete cu privire la calitatea de persoană îndreptăţită sau în ceea ce priveşte dreptul de proprietate şi nu folosesc calea atacării în contencios administrativ a actelor prin care s-au soluţionat notificările, solicitând în mod expres, soluţionarea pe cale administrativă, motivând lipsa resurselor financiare pentru susţinerea unui proces. Astfel, în urma demersurilor întreprinse de instituţia Avocatul Poporului în legătură cu clarificarea problemelor semnalate de petenţi, li s-a solicitat acestora să-şi completeze dosarele formate în baza Legii nr. 10/2001. Cu ocazia demersurilor întreprinse la autorităţile administraţiei publice, instituţia Avocatul Poporului apreciază că atitudinea unor autorităţi este inadmisibilă, întrucât deşi sunt obligate în exercitarea competenţelor legale ce le revin, să asigure respectarea legilor şi a ordinii de drept, acestea nu o realizează. Mai mulţi petiţionari, beneficiari ai Legii nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ne-au sesizat cu privire la nerespectarea art. II din această lege, care prevede un termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii (6 februarie 2009), pentru ca Guvernul să modifice Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007. Pe cale de consecinţă, în baza art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa nr. 1886 din 3 iunie 2009, am sesizat Primul – Ministru al României, asupra depăşirii termenului în care Guvernul trebuia să modifice normele metodologice menţionate, fapt ce afectează drepturile destinatarilor Legii nr. 1/2009. Până la data prezentului raport, nu am primit răspuns la această adresă. În ceea ce priveşte modul de aplicare a Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

105 bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, şi a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, modificată şi completată, petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului au vizat, în principal, problema întârzierii soluţionării dosarelor, a acordării compensaţiilor în temeiul legii şi a efectuării plăţii acestor compensaţii. În anul 2009, un număr semnificativ de persoane fizice s-au adresat Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, sesizând următoarele aspecte: •

analizarea hotărârilor primite de la comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti şi înaintarea propunerilor de validare/invalidare a hotărârilor comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, către Şeful Cancelariei Primului - Ministru, care va dispune prin ordin;nemulţumirea petenţilor faţă de răspunsurile transmise de către Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, respectiv Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, acestea fiind în format standard, fără a răspunde solicitărilor petenţilor;neefectuarea în termenul legal a plăţilor reprezentând compensaţiile acordate în temeiul acestor acte normative. Întrucât memoriile adresate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

au rămas fără răspuns, persoanele care s-au considerat lezate în drepturile lor au sesizat instituţia Avocatul Poporului. În acest context, instituţia Avocatul Poporului s-a adresat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor în vederea clarificării situaţiilor create. Din răspunsurile primite din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, reiese că un număr mare de dosare au fost retrimise spre reanalizare şi completare către primării sau prefecturi, iar alte dosare au fost finalizate.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

106 Un număr ridicat de petiţii au ca obiect nemulţumiri faţă de repartizarea sumelor alocate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de la bugetul de stat, cu titlu de despăgubiri, pe cele trei categorii de beneficiari prevăzuţi de Legea nr. 247/2005, Legea nr. 9/1998, respectiv Legea nr. 290/2003. În acest sens în data de 21 iulie 2009, a fost efectuată o anchetă la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în cadrul căreia s-a constatat lipsa unei metodologii referitoare la repartizarea acestor sume, repartizarea fiind efectuată de către preşedintele instituţiei. Deşi potrivit art. 13 din Legea nr. 290/2003, „procedurile de lucru ale comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi ale Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, gestionarea fondurilor destinate despăgubirilor, precum şi modalităţile de efectuare a plăţilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului”, aceste norme nu au fost elaborate. Faţă de concluziile anchetei Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 5/2009 din data de 17 august 2009, prin care s-a solicitat A.N.R.P. să întreprindă demersurile necesare pentru: a) elaborarea metodologiei referitoare la repartizarea sumelor alocate de la bugetul de stat cu titlu de despăgubiri, pe cele trei categorii de beneficiari prevăzuţi de Legea nr. 247/2005, Legea nr. 9/1998, respectiv Legea nr. 290/2003; b) elaborarea metodologiei referitoare la criteriile şi ordinea în baza cărora se acordă despăgubirile beneficiarilor Legii nr. 290/2003. Această recomandare nu a fost respectată până la data prezentului raport. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 9709/2008. Luca (nume fictiv) a sesizat instituţia Avocatul Poporului în contextul unei posibile încălcări a dreptului de proprietate privată şi a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, prevăzute de art. 44 şi art. 52 din Constituţia României, de către Primăria comunei Mărgău, judeţul Cluj. Petentul ne-a comunicat că prin Hotărârea nr. 809 din 25 august 2006 a Comisiei Judeţene de Fond Funciar Cluj a fost validată reconstituirea dreptului de proprietate asupra

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

107 suprafeţei de 5,09 ha, urmând ca Primăria comunei Mărgău, judeţul Cluj, să efectueze punerea în posesie. Deşi, petentul a făcut numeroase demersuri către primărie, această autoritate nu a dat curs solicitărilor sale. Urmarea a demersurilor întreprinse, prin adresa nr. 291 din data de 5 ianuarie 2009, înregistrată la instituţia Avocatul Poporului cu nr. 51 din 6 ianuarie 2009, Primăria comunei Mărgău, judeţul Cluj, comunică instituţiei Avocatul Poporului că petentul nu a înaintat schiţe cu vecinătăţile terenului, nu cunoaşte amplasamentele şi că validarea s-a făcut doar în baza adeverinţei din Registrul agricol. De asemenea, primăria menţionează că nu există un specialist în măsurători topografice la Comisia locală de fond funciar şi sugerează petentului să contacteze o firmă specializată pentru punerea în posesie. Faţă de acest răspuns, care nu rezolva în nici un fel cererea petentului şi faţă de actele dosarului, în data de 26 ianuarie 2009, a fost efectuată o anchetă la Primăria comunei Mărgău, judeţul Cluj. În urma anchetei s-a constatat că la dosar există o schiţă cu vecinătăţile, iar primarul a admis că aceasta ar fi o modalitate de identificare a terenurilor în cauză. Totodată, se prezintă o dovadă din care rezultă că primăria a organizat un concurs pentru ocuparea postului de expert topometrist, dar nu s-a prezentat nimeni, situaţia fiind similară în toată zona, motiv pentru care practica e în sensul că persoana care urmează a fi pusă în posesie îşi angajează un expert în vederea efectuării măsurătorilor. În cadrul anchetei, de comun acord cu primarul comunei Mărgău, judeţul Cluj, s-a stabilit ca până la data de 1 februarie 2009, petentul să fie convocat în vederea identificării terenului, iar o copie după această adresă să fie comunicată instituţiei Avocatul Poporului. Urmare a faptului că la dosar există schiţa cu vecinătăţile, reprezentanţii primăriei s-au angajat să anexeze adresei şi formulare tip, denumite “declaraţii de vecinătate”, care ar urma să fie semnate de proprietarii terenurilor învecinate şi care va ajuta la identificarea terenului petentului. Prin adresa nr. 301 din 26 ianuarie 2009, înregistrată la instituţia Avocatul Poporului cu nr. 1097 din 2 februarie 2009, am fost informaţi că petentul a fost convocat la sediul Primăriei comunei Mărgău, în vederea identificării terenurilor, urmând ca după

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

108 stabilirea vecinătăţilor să se adreseze unei firme specializate în măsurători topografice, având în vedere lipsa unui specialist în acest domeniu în cadrul primăriei. Dosar nr. 8911/2009. Florin (nume fictiv) a sesizat instituţia Avocatul Poporului, nemulţumit de faptul că deşi este unul dintre beneficiarii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, până în prezent, nu a intrat în posesia despăgubirilor băneşti cuvenite. Din examinarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007, am constatat că aceasta a fost aprobată cu unele modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, fiind recunoscut dreptul de a primi despăgubiri şi persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A, fără a se stabili însă şi modalitatea de acordare a acestor despăgubiri. Întrucât acest fapt este de natură să afecteze dreptul deponenţilor care au transferat depozitele constituite în vederea achiziţionării de autoturisme în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A. la acordarea de despăgubiri, prin adresa nr. 8911 din 20 octombrie 2009, am supus atenţiei Primului Ministru al României, aspectele menţionate. În urma demersurilor întreprinse, Secretariatului General al Guvernului ne-a comunicat o copie a adresei nr. 624265 din 9 noiembrie 2009, a ministrului finanţelor publice transmisă secretarului general al Guvernului, referitoare la această situaţie. Prin această adresă se arată că B.R.D. Groupe Societe General a comunicat Ministerului Finanţelor Publice, prin adresa nr. 828 din data de 12 octombrie 2009, date certe cu privire la numărul deponenţilor şi valoarea totală a despăgubirilor, astfel încât Ministerul Finanţelor Publice a putut definitiva un memorandum având ca obiect mandatarea sa în vederea iniţierii unui proiect de act normativ cu putere de lege, care să reglementeze acordarea efectivă a despăgubirilor pentru persoanele fizice care şi-au transferat depozitele de la C.E.C Bank la B.R.D. Groupe Societe Generale. La data adresei, memorandumul se afla în curs de avizare, urmând să fie supus dezbaterii şi aprobării Guvernului României, după obţinerea avizelor necesare.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

109 II. MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ A MUNCII

În cadrul domeniului de activitate proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe, în anul 2009, au fost analizate 366 petiţii, referitoare la nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice a dreptului la muncă şi protecţia socială a muncii, prevăzut de art. 41 din Constituţia României. În majoritatea cazurilor sesizate de petenţi au fost invocate pretinse abuzuri în legătură cu încadrarea în muncă, acordarea drepturilor salariale şi depăşirea orelor legale de program fără acordarea compensaţiilor cuvenite de către angajatori, refuzul eliberării cărţilor de muncă după încetarea contractului de muncă, acordarea concediilor legale sau compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate. Pentru a clarifica aspectele prezentate de petenţi, instituţia Avocatul Poporului, în conformitate cu atribuţiilor conferite de Legea nr. 35/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a adresat autorităţilor administraţiei publice, iar în cazul în care petenţii au fost lezaţi în drepturile sau libertăţile cetăţeneşti de către angajatori - persoane juridice, aceştia au fost îndrumaţi să se adreseze fie inspectoratelor teritoriale de muncă, fie instanţelor de judecată competente material şi teritorial. FIŞĂ DE CAZ Dosar nr. 10089/2009. Nicolae (nume fictiv) electronist la o societate comercială a sesizat instituţia Avocatul Poporului în legătură cu o posibilă încălcare a dreptului său la muncă şi la protecţia socială a muncii. Astfel, petentul nemulţumit de faptul că, angajatorul refuză plata orelor suplimentare efectuate şi compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, s-a adresat Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman. Întrucât această instituţie publică a refuzat să-i comunice petentului rezultatul verificărilor efectuate la societatea comercială în cauză, petentul s-a adresat instituţiei Avocatul Poporului în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă. Faţă de această situaţie ne-am adresat Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman, solicitând clarificarea aspectelor sesizate de către petent. Urmare a demersului întreprins, prin adresa nr. 12982 din 9 noiembrie 2009 inspectoratul de muncă a informat

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

110 instituţia Avocatul Poporului că, din documentele prezentate la control de către societate (dovezile de calculare a drepturilor salariale şi foile colective de prezenţă pe perioada septembrie 2008-octombrie 2009), nu a reieşit că în acea perioadă petentul a efectuat ore suplimentare. De asemenea, am fost informaţi cu privire la faptul că pentru perioada lucrată în anii 2008 şi 2009, petentul nu a beneficiat de concediul de odihnă şi nici de compensarea în bani a acestuia la încetarea contractului individual de muncă, astfel că au fost date termene în vederea achitării drepturilor sale băneşti. Totodată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a transmis instituţiei Avocatul Poporului o copie a procesului-verbal de control.

II.

IMPOZITE ŞI TAXE

În anul 2009, au fost înregistrate la instituţia Avocatul Poporului 127 petiţii referitoare la nerespectarea de către autorităţile publice a dreptului la justa aşezare a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 56 alin. (2) din Constituţia României. Petenţii au sesizat instituţia Avocatul Poporului în legătură cu modul defectuos de calcul al impozitelor şi taxelor percepute de autorităţile administraţiei publice locale, refuzul nejustificat de înregistrare şi eliberare a unor acte sau tardivitatea eliberării acestora, tardivitatea emiterii deciziilor de impunere, compensarea unor debite. Pentru a clarifica aspectele prezentate de petenţi, domeniul proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe s-a adresat direcţiilor de impozite şi taxe locale, administraţiilor finanţelor publice, primăriilor locale, prefecţilor. Numeroase petiţii au avut ca obiect nemulţumirea petenţilor faţă de reglementările legale referitoare la modul de calcul al taxei de poluare, obligativitatea plăţii taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune şi pentru serviciul public de televiziune, introducerea impozitului forfetar – aspecte care excedează competenţelor instituţiei Avocatul Poporului. În aceste cazuri, în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă, petenţii au fost informaţi cu privire la procedeele legale pe care le pot urma.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

111 O

problemă

semnificativă

semnalată

de

către

petiţionari

o

reprezintă

neconcordanţele existente între diverse acte normative cu aceeaşi forţă juridică sau lipsa unor norme de aplicare a unor facilităţi acordate de lege unor categorii sociale sau profesionale. În acest sens, amintim necesitatea modificării şi completării art. 284 alin. (1), alin. (3) şi alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă cu facilităţile fiscale acordate prin legi speciale veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit, ale persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, ale persoanelor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Asupra acestor aspecte, Avocatul Poporului a sesizat, fără rezultat, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului încă de anul trecut, prin adresa nr. 2819/21 aprilie 2008, precum şi anul acesta, prin Raportul special privind respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război. De asemenea, petiţionarii ne-au sesizat cu privire la faptul că proprietarilor de terenuri forestiere li se solicită plata unei taxe pentru paza pădurilor, deşi potrivit reglementărilor legale în vigoare, costurile corespunzătoare administrării pădurilor sunt asigurate integral de la bugetul de stat. Astfel, art. 99 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că normele metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale prevăzute pentru acoperirea acestor costuri se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a codului (30 martie 2008). Prin adresa nr. 4530 din 3 iunie 2009 ne-am adresat Primului-ministru al României, semnalând această lacună legislativă, dar nu am primit răspuns, până la data prezentului raport. Totodată, Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin adresa nr. 252704/19 iunie 2009, înregistrată la instituţia Avocatul Poporului sub nr. 6054/23 iunie 2009, ne-a informat că acest minister a elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ teritoriale, proiect avizat de către Ministerul Agriculturii Pădurilor şi RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

112 Dezvoltării Rurale şi de către Ministerul Finanţelor Publice, aflat spre avizare la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, la data adresei. O problemă semnalată de către numeroşi petiţionari se referă la lipsa informării cu privire la obligativitatea plăţii contribuţiei pentru asigurările de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, respectiv pentru veniturile impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit. Astfel, petenţii reclamă faptul că, deşi plătesc la termen impozitul pe aceste venituri, nu au fost informaţi asupra obligaţiei de a plăti şi contribuţia pentru asigurările de sănătate pentru aceste venituri. Înştiinţările de plată sunt trimise de către autorităţile publice implicate, deseori după trei – patru ani de la termenele de scadenţă, la sumele datorate adăugându-se majorările de întârziere aferente, debitul ajungând astfel la sume mari de bani. În unele cazuri suma datorată cu acest titlu depăşeşte veniturile obţinute, datorită faptului că legea impune o contribuţie minimă. FIŞE DE CAZ Dosar nr. 8911/2009. Dan (nume fictiv) a sesizat instituţia Avocatul Poporului, nemulţumit de faptul că Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 2 Bucureşti a emis Decizia de impunere anuală pe anul 2003, în data de 28 mai 2005, comunicată în data de 27 aprilie 2009. Decizia menţionează că suma datorată se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării, iar penalităţile de întârziere vor fi calculate pentru impozitul neachitat în acest termen. Cu toate acestea, la data plăţii i s-au calculat majorări de întârziere pentru cinci ani, începând cu data emiterii respectivei decizii, nu de la data comunicării. În urma demersurilor întreprinse, autoritatea publică reclamată ne-a informat că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru decizia de impunere comunicată în data de 30 aprilie 2009, petiţionarul datorează majorări de întârziere începând cu data de 29 iunie 2009. Dosar nr. 3670/2009. Constantin (nume fictiv) reclamă Primăria Municipiului Buzău – Direcţia Economică întrucât nu îi acordă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, la care este îndreptăţit în calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă. Precizăm că persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă beneficiază de RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

113 drepturile prevăzute în Decretul - Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, în baza art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiind de drepturile Cu toate acestea, Primăria Municipiului Buzău a emis titlul executoriu nr. 35648/27 august 2007, anulat ulterior prin sentinţa civilă nr. 5217/9 octombrie 2008 a Judecătoriei Buzău, definitivă şi irevocabilă. Deşi instanţa a apreciat că petentului îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 din Decretul – Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Buzău – Direcţia Economică a emis adresa nr. 94/30 ianuarie 2009 prin care erau stabilite debite restante pentru petent. Urmare a intervenţiei instituţiei Avocatul Poporului, într-o primă etapă, Primăria Municipiului Buzău ne-a informat că petentul a fost scutit de la plata impozitului pe clădiri şi pe terenul aferent şi că datorează impozit pentru terenul extravilan în suprafaţă de 25000 mp. În urma unei noi solicitări adresate Primăriei Municipiului Buzău de a aplica art. 6 alin. (1) din Decretul – Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia petentul beneficiază de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale, deci inclusiv de la plata impozitului pe terenul extravilan, instituţia reclamată a efectuat scutirea petentului de la plata tuturor impozitelor şi taxelor locale.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

114 CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA BIROURILOR TERITORIALE ALE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI

Pentru a se asigura accesul cetăţenilor care nu locuiesc în Bucureşti la serviciile oferite de Avocatul Poporului, începând cu anul 2003 au fost înfiinţate birouri teritoriale ale instituţiei. În prezent acestea sunt în număr de 14, fiind organizate în toate oraşele reşedinţă ale curţilor de apel, respectiv: Alba-Iulia, Bacău, Braşov, Constanţa, ClujNapoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Suceava, Târgu-Mureş şi Timişoara, şi dispun de un personal de 32 de persoane, dintre care 7 consilieri şi 25 de experţi. Birourile teritoriale îndeplinesc aşadar la nivel local rolul constituţional şi legal al instituţiei, şi anume apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în raporturile acestora cu autorităţile publice. Activitatea acestora constă în: medierea conflictelor dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, orientarea şi informarea cetăţenilor în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă, contribuirea la depistarea şi combaterea fenomenelor locale care generează încălcări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi la îmbunătăţirea continuă a activităţii administraţiei publice. Eficienţa activităţii birourilor teritoriale s-a concretizat în anul 2009 în soluţionarea unui număr total de 3031 petiţii, efectuarea a 9 anchete, acordarea a 13164 audienţe, înregistrarea a 3794 apeluri telefonice la serviciul de dispecerat, după cum urmează: Alba-Iulia: 567 audienţe, 191 petiţii, din care au fost constituite 66 dosare, 144 apeluri telefonice, 19 activităţi informative. Bacău: 723 audienţe, 171 petiţii, din care au fost constituite 68 dosare, 166 apeluri telefonice, 20 activităţi informative. Braşov: 864 audienţe, 158 petiţii, din care au fost constituite 65 dosare, 229 apeluri telefonice, 38 activităţi informative. Cluj-Napoca: 868 audienţe, 207 petiţii, din care au fost constituite 104 dosare, 351 apeluri telefonice, 12 activităţi informative.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

115 Constanţa: 740 audienţe, 198 petiţii, din care au fost constituite 83 dosare, 204 apeluri telefonice, 41 activităţi informative. Craiova: 1531 audienţe, 346 petiţii, din care au fost constituite 181 dosare, 817 apeluri telefonice, 27 activităţi informative. Galaţi: 510 audienţe, 117 petiţii, din care au fost constituite 33 dosare, 164 apeluri telefonice, 18 activităţi informative. Iaşi: 852 audienţe, 321 petiţii, din care au fost constituite 170 dosare, 279 apeluri telefonice; 57 activităţi informative. Oradea: 725 audienţe, 185 petiţii, din care au fost constituite 66 dosare, 204 apeluri telefonice; 11 activităţi informative. Piteşti: 1332 audienţe, 357 petiţii, din care au fost constituite 256 dosare, 151 apeluri telefonice, 22 activităţi informative. Ploieşti: 880 audienţe, 194 petiţii, din care au fost constituite 151 dosare, 163 apeluri telefonice, 8 activităţi informative. Suceava: 1233 audienţe, 111 petiţii, din care au fost constituite 44 dosare, 151 apeluri telefonice, 17 activităţi informative. Târgu-Mureş: 1536 audienţe, 244 petiţii, din care au fost constituite 147 dosare, 426 apeluri telefonice, 23 activităţi informative. Timişoara: 803 audienţe, 231 petiţii, din care au fost constituite 134 dosare, 345 apeluri telefonice, 15 activităţi informative. În anul 2009, birourile teritoriale au desfăşurat 328 activităţi informative, constând într-o amplă activitate de mediatizare prin mijloacele de informare în masă a atribuţiilor instituţiei Avocatul Poporului. În scopul soluţionării cu celeritate a problemelor sesizate de cetăţeni instituţiei Avocatul Poporului, birourile teritoriale au desfăşurat o colaborare permanentă cu autorităţile administraţiei publice. În acest sens, menţionăm: încheierea unui Protocol de colaborare între Instituţia Prefectului Judeţului Tulcea şi Biroul Teritorial Constanţa al instituţiei Avocatul Poporului; întrevederea cu subprefectul Judeţului Gorj pentru discuţii

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

116 pe teme comune privitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor din Judeţul Gorj de către administraţia publică locală, precum şi asupra modalităţilor de limitare şi prevenire a actelor de administrare defectuoasă; întrevederea cu directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj pentru discuţii pe teme comune privitoare la respectarea şi protejarea drepturilor copilului şi intensificarea colaborării dintre Biroul Teritorial Craiova al instituţiei Avocatul Poporului şi Consiliul Judeţean Dolj - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj; întrevederea cu Prefectul Judeţului Dolj în vederea încheierii unui protocol de colaborare între Instituţia Prefectului Judeţului Dolj şi Biroul Teritorial Craiova al instituţiei Avocatul Poporului; întrevederea cu directorul general al Casei Judeţene de pensii Dolj în vederea încheierii unui protocol de colaborare între Casa Judeţeană de Pensii Dolj şi Biroul Teritorial Craiova; întrevederea cu directorul Direcţiei de Muncă şi Incluziune Socială Dolj, în scopul unei mai bune colaborări şi în vederea încheierii unui protocol de colaborare cu Biroul Teritorial Craiova; şedinţa grupului tehnic de lucru în cadrul Proiectului START al Reţelei româno-olandeze pentru implementarea politicilor privind alcoolul,

organizată

de

Primăria

Municipiului

Piteşti;

întâlnirea

informală

a

reprezentanţilor Biroului Teritorial Piteşti cu prefectul judeţului Argeş; întrevederea cu prefectul judeţului Botoşani ca urmare a încheierii protocolului de colaborare cu Biroul Teritorial Suceava; întâlnirea informală a reprezentanţilor Biroului Teritorial Târgu-Mureş cu prefectul judeţului Harghita; încheierea unui Protocol de colaborare între instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin şi Biroul Teritorial Timişoara; întâlnirea cu subprefectul judeţului Bihor, Cristian Bitea în vederea încheierii unui protocol de colaborare între Instituţia Prefectului Judeţului Bihor şi Biroul Teritorial Oradea. Avocatul Poporului a continuat în anul 2009 consolidarea activităţii birourilor teritoriale, prin acţiuni logistice de dotare a birourilor teritoriale şi prin extinderea atribuţiilor birourilor teritoriale sub aspectul creşterii numărului autorităţilor administraţiei publice pe care le pot sesiza. Unul dintre obiectivele majore ale Avocatului Poporului a fost şi acela al garantării calităţii serviciilor oferite cetăţenilor de personalul birourilor teritoriale.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

117 Astfel, în perioada 25-27 iunie 2009, a avut loc la Alba-Iulia a patra instruire a coordonatorilor birourilor teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de: prof.univ.dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, Erzsebet Rucz şi Alexandru Bălănescu, adjuncţi ai Avocatului Poporului, Andreea Băicoianu, consilier, Ligia Crăciunescu, Irina Peters şi Florentina Dumitrescu, experţi şi cei 14 coordonatori ai birourilor teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului. Cu prilejul întrunirii au fost dezbătute următoarele teme: Concluzii desprinse în urma efectuării unor controale de fond şi a verificării dosarelor de la birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului; Procedura de adresare la instituţiile ierarhic superioare privind petiţiile pe linie de proprietate; Aspecte privind soluţionarea petiţiilor îndreptate împotriva hotărârilor judecătoreşti; Ultimele măsuri legislative privind protecţia copilului; Implicarea instituţiei Avocatul Poporului în înlăturarea unor prevederi legale discriminatorii; proceduri şi relaţiile cu autorităţile din domeniu; Măsurile financiare impuse de aplicarea OUG nr. 34/2009 privind rectificarea bugetară pe anul 2009 şi Perspectiva Ombudsmanului pentru armată. După prezentarea fiecărei lucrări au avut loc dezbateri, în cadrul cărora reprezentanţii birourilor teritoriale s-au implicat activ prin menţionarea cazurilor sau problemelor cu care s-au confruntat. Pe plan intern, se cuvine să mai menţionăm participarea şi prezentarea de lucrări în cadrul a numeroase seminarii, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri publice: Seminarul „Implementarea dreptului european în legislaţiile naţionale”, organizat de Universitatea Wroclaw – Polonia; Conferinţa Internaţională Dreptul şi provocările mileniului II Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia; Seminarul organizat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Bacău cu ocazia Zilei Internaţionale a Autismului; Întâlnirea Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, organizată de Instituţia Prefectului Bacău; participare la acţiunea organizată de Instituţia Prefectului Judeţului Bacău cu ocazia Zilei Constituţiei; participare cu articolul intitulat „Identificarea şi explicarea constituţională a terminologiei privind executivul în constituţiile unor state europene” la Centrul de Cercetări Juridice din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi; Dezbaterea publică pe tema „Respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale copilului”, organizată de

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

118 Asociaţia Catharsis din Braşov; Workshop-ul cu tema „Ziua Cărţii şi a Dreptului de Autor”, organizat de Asociaţia GIL CORONA din Braşov, cu ocazia Zilei Internaţionale a Proprietăţii Intelectuale; Conferinţa Internaţională „Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană”, ediţia a-2-a, Piteşti, organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Piteşti; Conferinţa Internaţională „Justiţie şi Integrare Comunitară”, ediţia a-2-a, Braşov, organizată de Facultatea de Drept şi Sociologie din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov; Conferinţa Internaţională „Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century”, ediţia a 7-a, organizată de Universitatea Tehnică din Sofia şi Universitatea Transilvania din Braşov, la Sozopol, Bulgaria; Dezbaterea publică cu tema „Respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale copilului”, organizată de Instituţia Prefectului din judeţul Braşov împreună cu Asociaţia Catharsis din Braşov; Conferinţa naţională cu tema „Perspectivele Constituţionalismului în România”, organizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept din Bucureşti, de către: Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept, Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice şi instituţia Avocatul Poporului; Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Organizaţia Bazată pe Cunoaştere”, ediţia a XV-a, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu; a III-a Conferinţă Germano-Română de Drept Penal, organizată de Fundaţia Konrad Adenauer împreună cu Asociaţia Româno-Germană a Juriştilor şi Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj; Seminarul cu tema „Avocatul Poporului şi liberul acces la informaţiile de interes public”, organizat de Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept – ELSA; Seminarul internaţional cu tema „Legislaţia şi procedurile referitoare la infracţiuni în domeniul mediului înconjurător”, organizat de Garda de Mediu şi proiectul Phare româno-italian Twinning Light Project; Simpozionul naţional cu tema „Contribuţii Ştiinţifice în tehnologii şi echipamente pentru evaluarea şi protecţia mediului„- Ediţia a V-a; Masa rotundă cu tema „Practici europene în administraţia publică românească”, organizată de Asociaţia Pro Democraţia; Întâlnirea organizată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu ocazia Zilei Asistentului Maternal Profesionist; Întâlnirea organizată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului; Sesiunea ştiinţifică anuală cu tema „Importanţa participării publicului la procedura de evaluare a impactului asupra

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

119 mediului”, organizată de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-umane; Conferinţa internaţională cu tema „Protecţia socio-juridică a drepturilor omului”, organizată de Universitatea Ovidius din Constanţa; Acţiunea organizată de Unitatea Militară de Marină 2003 Constanţa, cu ocazia Zilei Armatei Române; Trainingul cu tema „Discursul Public. Metode şi tehnici de comunicare la nivelul Instituţiilor Publice”, organizat de Universitatea Ovidius din Constanţa; acţiunea de lansare a Organizaţiei Internaţionale a Drepturilor Omului Constanţa; Seminarul cu tema „Drepturile şi libertăţile tinerilor, garantate de Constituţia României, organizat de Universitatea Ovidius Constanţa; participarea la Festivalul Naţional „După datina străbună – obiceiuri şi datini cu ocazia sărbătorilor de iarnă”, acţiune organizată de Primăria comunei Cumpăna, jud. Constanţa;

Seminarul cu tema

,,Monitorizarea copiilor exploataţi sau cu risc de exploatare prin muncă, modalităţi de identificare şi intervenţie în situaţii de trafic de copii, organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj; Masa Rotundă cu tema „Copiii din comunitate care se află în plasament familial, abandonul familial, abandonul şcolar”, organizată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj; Simpozionul cu tema „Drepturile şi libertăţile fundamentale. Garanţii constituţionale”, organizat de Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Camera Deputaţilor şi Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului; Conferinţa cu tema „Stocarea comunicaţiilor electronice, pro sau contra?”, organizată de Universitatea din Craiova – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative şi Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept - ELSA Craiova; Masa rotundă cu tema „Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”, organizată de Consiliul Judeţean Dolj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj; Seminariile: „Asigurarea bunăstării vieţii copilului şi protecţiei acestuia într-un mediu familial, sănătos şi funcţional”; „Şanse egale pentru persoanele cu handicap”; „Conştientizarea copiilor privind importanţa exercitării dreptului de a cere şi primi informaţii, de a-şi exprima opinia, de a depune plângeri, de a se asocia şi participa la viaţa comunităţii, de a-şi menţine specificul etnic şi cultural”; „Promovarea drepturilor copilului din asistenţă maternală”; ,,Promovarea drepturilor copilului – Dreptul la protecţie împotriva torturii, tratamentelor degradante şi lipsirii de libertate”, „Promovarea drepturilor copilului – Dreptul la sănătate şi servicii medicale”,

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

120 organizate de Consiliul Judeţean Dolj - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj; participare la Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi pe anul 2009, acţiune organizată de Jandarmeria Română; Masa rotundă cu tema „Practici europene în administraţia publică românească”, organizat de Asociaţia Pro Democraţia; Conferinţa „Oradea şi Debrecen în Uniunea Europeană – strategii de dezvoltare şi colaborare”, organizată de Primăria Municipiului Oradea şi Consiliul Judeţean Oradea, în colaborare cu administraţia locală din Debrecen; Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative Piteşti; Seminarul „O politică de acţiune socială bine condusă, pentru servicii de calitate”, organizat de Consiliul Judeţean Argeş; Evenimentul „Drepturile Copilului o Prioritate”, organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş cu scopul marcării Zilei Universale a Drepturilor Copilului şi 20 de ani de la adoptarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului de către Adunarea Generală ONU; Seminarul „Nu-mi încălcaţi drepturile!”, în cadrul Proiectului şcolar privind drepturile copiilor „Ce ştim despre drepturile noastre?”; Grupul de lucru pe componenta consultării inter-instituţionale, organizat de ANITP – Centrul Regional Suceava, în parteneriat cu Institutul Ludwig Boltzmann pentru Drepturile Omului din Austria, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională şi Centrul European pentru Drept Public din Grecia; Dezbaterea publică „Educaţia părinţilor în beneficiul copiilor”, organizată de Salvaţi Copiii România şi Salvaţi Copiii Filiala Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava; Acţiunea „Mie îmi pasă. Ţie…?”, organizată de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava, cu prilejul Zilei Mondiale a Copiilor Dispăruţi; Jurizarea concursului „Mesajul meu antidrog”, ediţia a VIa, organizat de ANA-CPECA Suceava; Masa rotundă cu tema „Dezbatere. Conştientizare. Implicare.”, organizată de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în cadrul Proiectului Continuarea dezvoltării sistemului de probaţiune în România; Dezbaterea cu tema „Aspecte generale privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane”, organizată de ANITP-CR Suceava în parteneriat cu Asociaţia Educatorilor Suceveni; Dezbaterea cu tema „Vei fi acolo când voi avea nevoie de tine?”, organizată de Salvaţi Copiii Filiala Suceava, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava; Vernisajul „Have A Prison Art Break” ca rezultat al proiectului educaţional şi parteneriatului de

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

121 incluziune socială „Diferiţi, dar totuşi egali!”, iniţiat şi susţinut de ISJ Suceava, Penitenciarul Botoşani, Palatul Copiilor Suceava, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava şi Iulius Mall; Dezbaterea publică privind necesitatea modificării Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, organizată de Salvaţi Copii filiala Suceava în parteneriat cu DGASPC Suceava; Întâlnirea organizată de Salvaţi Copiii filiala Suceava în parteneriat cu DGASPC Suceava cu tema „20 de ani de la semnarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului”; Seminarul cu tema „Rolul şi atribuţiile instituţiei Avocatul Poporului”, organizat de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara; Conferinţa internaţională cu tema „Drepturile şi libertăţile fundamentale în condiţiile crizei economice globale”, organizată de Liga Apărării Drepturilor Omului – LADO România; participare la depunerea de coroane şi simpozionul organizate de O.A.D.O. cu ocazia aniversării a 61 de ani de la semnarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Tot pe plan intern, se cuvine să amintim şi vizita delegaţiei Avocatului Poporului din Republica Albania la Biroul Teritorial Piteşti. Ermir Dobjani, Avocatul Poporului din Republica Albania, a efectuat la invitaţia prof.univ.dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, o vizită oficială în România, în perioada 11-14 octombrie 2009. În cea de-a doua zi a vizitei, delegaţia albaneză a fost primită la sediul Biroului Teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului. La întâlnirea de la sediul Biroului Teritorial Piteşti, pe lângă reprezentanţi ai instituţiei de la sediul central şi local, au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor locale: Tudor Pendiuc, primarul Municipiului Piteşti şi Florin Tecău, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş. În cadrul întâlnirii cu autorităţile judeţene şi locale, domnul Ermir Dobjani, Avocatul Poporului din Albania, a prezentat activitatea instituţiei pe care o conduce, precum şi situaţiile care-i sunt aduse la cunoştinţă în Albania: probleme cu discriminarea în acordarea de asistenţă sau ajutor social, probleme care ţin de legile retrocedării, precum şi lipsa de transparenţă a instituţiilor statului. De asemenea, domnul Ermir Dobjani a mai precizat că instituţia Avocatul Poporului din ţara sa se confruntă cu o mare reticenţă din partea autorităţilor, motiv pentru care încercările sale de a deschide birouri teritoriale s-au lovit de refuzurile administraţiilor locale.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

122 În data de 12 noiembrie 2009, la sediul Biroului Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului a fost primită o delegaţie a O.S.C.E. formată din Vadim Zhdanovich, Vahram Adadjian, Paavo Pitkanen şi Cristoph Freiherr von Feilitzsch. În cursul întrevederii, a fost prezentat cadrul legal în care îşi desfăşoară activitatea instituţia Avocatul Poporului, precum şi modul de soluţionare a petiţiilor de către B.T. Braşov, în acest sens fiind oferite şi exemple din cazuistica anului curent. * Pe plan internaţional, în perioada 2-5 octombrie 2009, Ioan Gânfălean, consilier coordonator al Biroului Teritorial Alba-Iulia al instituţiei Avocatul Poporului a participat la Adunarea Generală a Institutului European al Ombudsmanului (EOI), care a avut loc la Florenţa – Italia. * Referitor la alte activităţi întreprinse, se cuvine să precizăm că în datele de 31 iulie, 15 octombrie şi 12 noiembrie 2009, reprezentanţii Biroului Teritorial Constanţa, ai Biroului Teritorial Alba-Iulia şi ai Biroului Teritorial Bacău, au participat la acţiuni de acordare de ajutoare sociale din fondul pus la dispoziţia Avocatului Poporului pentru un număr de 145 de copii de la: Şcoala Generală cu clasele I – VIII, din comuna Cumpăna, judeţul Constanţa, Şcoala Generală cu clasele I-VIII din satul Strungari, comuna Pianu de Sus, judeţul Alba şi Şcoala Generală clasele I – VIII Ioniţă Sandu Sturdza, din comuna Săuceşti, judeţul Bacău. * Birourile teritoriale ale instituţiei avocatul Poporului au iniţiat acorduri de colaborare şi cu anumite universităţi în vederea efectuării unor stagii de practică ale studenţilor. Astfel, menţionăm: realizarea activităţii de îndrumare a unui număr de 5 studenţi ai Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu” din cadrul Universităţii Craiova, de către Biroul Teritorial Craiova; realizarea unui stagiu de practică la Biroul Teritorial Târgu-Mureş de către 5 studenţi din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative şi ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Universitatea „Spiru Haret”; realizarea unui stagiu de practică

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

123 la Biroul Teritorial Timişoara de către doi studenţi din cadrul Universităţii de Vest Timişoara – Facultatea de Drept; încheierea unui Protocol de colaborare între Biroul Teritorial Piteşti şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Piteşti, privind organizarea unor stagii de practică ale studenţilor la sediul biroului. Totodată, amintim colaborarea Biroului Teritorial Constanţa cu Facultatea de Administraţie Europeană, Instituţii şi Politici Publice din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa pentru realizarea unor seminarii referitoare la instituţia Avocatul Poporului pentru studenţi şi masteranzi şi acordul de colaborarea dintre Biroul Teritorial Suceava şi Liceul cu Program Sportiv Suceava, în vederea realizării Proiectului şcolar privind drepturile copiilor „Ce ştim despre drepturile noastre?”, proiect derulat în perioada martieiunie 2009. În data de 11 noiembrie 2009, a avut loc la sediul Biroului Teritorial Târgu-Mureş, o întâlnire cu elevii clasei a XI-a – Secţia Ştiinţe Sociale din cadrul Colegiului „Al Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş. În cadrul întâlnirii a fost prezentată organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului şi a Biroului Teritorial Târgu-Mureş. Putem afirma că în anul 2009 activitatea birourilor teritoriale s-a îmbunătăţit considerabil, atât cantitativ cât şi calitativ, în comparaţie cu anii precedenţi (de la 2464 audienţe acordate în anul 2004 la 13164 audienţe acordate în anul 2009) - colaborarea acestora cu instituţiile şi autorităţile publice de pe plan local înregistrând plusuri semnificative. Din statisticile referitoare la activitatea birourilor teritoriale, rezultă faptul că acestea se bucură de o popularitate crescândă în rândul cetăţenilor, ceea ce corespunde raţiunii pentru care aceste birouri au fost înfiinţate, şi anume, accesul lesnicios la serviciile oferite de instituţia Avocatul Poporului.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

124 CAPITOLUL X. ACTIVITATEA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI ÎN DOMENIUL CONTROLULUI CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGILOR ŞI ORDONANŢELOR

Activitatea

instituţiei

Avocatul

Poporului

în

domeniul

controlului

constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor, asigurat în România de către Curtea Constituţională, s-a concretizat în anul 2009, prin formularea a 1905 puncte de vedere privind excepţiile de neconstituţionalitate şi prin ridicarea direct în faţa Curţii Constituţionale a 4 excepţii de neconstituţionalitate.

I. Puncte de vedere privind excepţiile de neconstituţionalitate Dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, prevăd că, în cazul sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor, Curtea Constituţională va solicita şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului. De asemenea, prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, stabilesc că preşedintele Curţii Constituţionale va comunica încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constituţională preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, indicându-le data până la care pot să trimită punctul lor de vedere. În temeiul dispoziţiilor legale menţionate mai sus, Avocatul Poporului a formulat un număr de 1905 puncte de vedere privind excepţiile de neconstituţionalitate. Cauzele în care s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului au pus în discuţie, în principal, posibila contrarietate a unor dispoziţii legale cu: principiul accesului liber la justiţie, inclusiv dreptul la un proces echitabil (433), principiul egalităţii în drepturi (388), dreptul de proprietate (206), categorii de legi (202), delegarea legislativă (104) (Anexa nr.6). Cel mai mic procentaj (sub 1%) în perioada analizată, s-a înregistrat în cazul punctelor de vedere exprimate în legătură cu posibila neconcordanţă dintre unele dispoziţii legale şi regulile constituţionale referitoare la cetăţenii străini şi apatrizi (art. 18 din

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

125 Constituţie), dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34 din Constituţie), dreptul la mediu sănătos (art. 35 din Constituţie), protecţia persoanelor cu handicap (art. 50). Prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Codul muncii; dispoziţiile art. I, II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei; art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ şi cele ale art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar; art. 278 şi următoarele din Codul de procedură penală; unele dispoziţii din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei au constituit în repetate rânduri, obiectul unor excepţii de neconstituţionalitate cu privire la care Curtea Constituţională a solicitat punctul de vedere al instituţiei Avocatului Poporului. În cazul unor excepţii de neconstituţionalitate, s-a observat că încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constituţională nu conţinea opinia instanţei judecătoreşti cu privire la excepţia invocată. În unele cazuri, neexprimarea unei opinii a fost motivată de faptul că „instanţa de judecată se poate pronunţa doar dacă se impune sau nu trimiterea excepţiei la Curtea Constituţională, însă nu şi asupra fondului excepţiei, respectiv dacă textul invocat este sau nu compatibil cu dispoziţiile Constituţiei. Constatarea că un text dintr-o lege sau ordonanţă este sau nu compatibil cu dispoziţiile constituţionale intră în competenţa exclusivă a Curţii Constituţionale” (în acest sens, Încheierea din 18 martie 2009, pronunţată de Tribunalul Alba-Secţia civilă, în dosarul nr. 7787/107/2008).

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

126 Sub acest aspect, observăm că, potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, „Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare.” Totodată, în unele cazuri, în susţinerea neconstituţionalităţii unor prevederi legale autorul excepţiei nu a indicat prevederile din Constituţie pretins încălcate prin textul criticat; or, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, stabileşte că sesizările adresate Curţii Constituţionale se fac în formă scrisă şi trebuie motivate. În alte cazuri, susţinerile autorului excepţiei nu ridicau probleme de constituţionalitate, ci probleme de interpretare şi de aplicare a legii sau de modificare ori completare a unor prevederi legale, a căror soluţionare excedează competenţei Curţii Constituţionale. Totodată, în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale, instanţa judecătorească a reţinut în unele cazuri că, prin invocarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia nu a urmărit decât tergiversarea soluţionării procesului. Redăm în cele ce urmează câteva exemple din practica instituţiei Avocatul Poporului în formularea punctelor de vedere, solicitate de către Curtea Constituţională. Curtea Constituţională a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, care instituiau reguli procedurale privind soluţionarea cererilor având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială formulate de personalul din sistemul justiţiei. În punctul său de vedere, Avocatul Poporului a apreciat că prevederile legale criticate erau neconstituţionale, întrucât nu satisfăceau exigenţele dispoziţiilor constituţionale ale art.115 alin. (4) şi (6) şi art. 21 alin. (3). Dispoziţiile art. I şi II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008, prin care era modificată competenţa de soluţionare a litigiilor având ca obiect acordarea unor drepturi salariale RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

127 personalului din sistemul justiţiei, afectau regimul unei instituţii fundamentale a statului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al cărei statut constituţional este prevăzut de prevederile art. 126 alin. (4) din Constituţie, potrivit cărora "Compunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi regulile de funcţionare a acesteia se stabilesc prin lege organică". Stabilirea în competenţa instanţei supreme a soluţionării recursurilor împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel în primă instanţă avea ca efect extinderea sferei sale de competenţă şi supradimensionarea activităţii acesteia, cu repercusiuni asupra judecării cu celeritate a cauzelor, afectând calitatea actului de justiţie. Prin Decizia nr. 104/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, Curtea Constituţională a constatat că prevederile legale indicate sunt neconstituţionale. Într-un alt caz, Curtea Constituţională a solicitat Avocatului Poporului punctul de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Avocatul Poporului a apreciat că prevederile de lege criticate, potrivit cărora la calcularea vechimii pe care trebuie să o îndeplinească judecătorii şi procurorii, pentru a putea participa la concursul de promovare la instanţele sau parchetele imediat superioare, se ia în considerare şi perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat, fac abstracţie de faptul că dobândirea calităţii de magistrat s-a realizat în urma promovării concursului de admitere în magistratură, cu îndeplinirea condiţiilor cerute de lege, printre care şi cele privind vechimea minimă necesară în funcţii juridice, inclusiv cea în funcţia de consilier juridic. În contradicţie cu principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor, la examenul de promovare a magistraţilor se lua în considerare şi perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat. Pe cale de consecinţă, pentru persoane aflate în aceeaşi situaţie, judecători şi procurori care au promovat concursul de admitere în magistratură, cu îndeplinirea condiţiilor cerute de lege, se aplică un tratament juridic diferit în ceea ce priveşte promovarea la instanţele sau parchetele imediat superioare, fiind încălcat principiul egalităţii în drepturi. Prin Decizia nr. 785/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 15 iunie 2009, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

128 Prevederile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ au constituit în repetate rânduri, obiectul unor excepţii de neconstituţionalitate cu privire la care Curtea Constituţională a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului. În punctul său de vedere, Avocatul Poporului a arătat textele legale criticate sunt neconstituţionale, invocând considerentele de principiu care au stat la baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1221/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008. Astfel, Avocatul Poporului a arătat că prin emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008, Guvernul încearcă să se situeze într-o poziţie opusă şi conflictuală cu Parlamentul, care, în cadrul celor trei puteri, are o poziţie primordială, înfăptuind funcţia legislativă şi gestionând procesul decizional. Funcţia executivă realizată de Guvern este în mod evident subordonată şi controlată de Parlament, rolul acestuia fiind aceia de a executa legile, iar nu de a obstrucţiona aplicarea lor. În aceste condiţii, ordonanţa criticată se prezenta ca un refuz explicit al Guvernului de a aplica şi executa legea votată de către Parlament şi promulgată de Preşedintele României. Prin aceasta se încălca comportamentul constituţional loial, comportament care rezultă din principiul separaţiei şi echilibrului puterilor. În punctul său de vedere, Avocatul Poporului a susţinut şi că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 înfrângea prevederile constituţionale privind delegarea legislativă. Acest procedeu constituţional este utilizat de Guvern în emiterea de norme cu putere de lege în situaţiile în care Parlamentul este în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţia legislativă şi nu implică dreptul executivului de a se opune legislativului, de a-l contracara, intrând astfel într-un conflict constituţional. S-a apreciat că alin. (6) al art. 115 din Constituţie se opune actului normativ criticat, deoarece ordonanţa de urgenţă nu poate afecta dreptul la salariu, ca drept fundamental. Prin Decizia nr. 842/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

129 Într-un alt caz, Curtea Constituţională a solicitat instituţiei Avocatul Poporului, punctul de vedere referitor la art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală. Avocatul Poporului a considerat că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, pentru că permit autorităţilor competente să lipsească anumite categorii de persoane de drepturi cuvenite pentru prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, în situaţia în care acestea îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu persoanele care au contract individual de muncă şi beneficiază de aceste sporuri. Tratamentul juridic diferenţiat stabilit de legiuitor în considerarea unor situaţii egale încalcă principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării, neavând o motivare obiectivă şi raţională. Prin Decizia nr. 487/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 2 iunie 2009, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală. În considerentele deciziei, Curtea a reţinut că “sporurile, premiile şi alte stimulente, acordate demnitarilor şi altor salariaţi prin acte normative, reprezintă drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie. Diferenţierea indemnizaţiilor şi a salariilor de bază pentru demnitari şi alţi salariaţi din sectorul bugetar este opţiunea liberă a legiuitorului, ţinând seama de importanţa şi complexitatea diferitelor funcţii. Legiuitorul este în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula”. În punctul său de vedere referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 99 alin. (2) teza I din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, Avocatul Poporului a arătat că prevederile legale supuse

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

130 controlului de constituţionalitate încalcă prevederile art. 21 şi art. 44 alin. (2) din Constituţie. Potrivit textului legal criticat, nu pot fi revendicate bunurile culturale mobile preluate de autorităţi ale statului înainte de 6 septembrie 1940. Prin interdicţia înapoierii către proprietari a bunurilor culturale mobile pe care le-au deţinut, indiferent de modul în care acestea au fost preluate de autorităţile statului, prevederile legale menţionate îngrădesc dreptul de proprietate privată, prevăzut de art. 44 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia, proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Totodată, este îngrădit accesul liber la justiţie, în condiţiile în care proprietarul bunurilor culturale mobile, intrate în patrimoniul statului nu are acces la mijloacele procedurale de înfăptuire a justiţiei. Curtea Constituţională a statuat că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, ca şi modalităţile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justiţie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a utiliza aceste proceduri, în formele şi modalităţile instituite prin lege. De aceea, regula art. 21 alin. (2) din Constituţie, potrivit căreia nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie, are ca semnificaţie faptul că legiuitorul nu poate exclude de la exerciţiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit, nici o categorie sau grup social (Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1994). Prin urmare, deoarece proprietatea privată este ocrotită în mod egal, ocrotirea egală înseamnă şi ocrotire procesuală egală. În plus, anterior modificării şi completării Legii nr. 182/2000 prin Legea nr. 314/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000, în deplină concordanţă cu prevederile constituţionale, legea permitea accesul liber la justiţie al persoanelor interesate, pentru apărarea dreptului de proprietate asupra bunurilor culturale mobile. Astfel, potrivit art. 80 din Legea 182/2000, „Bunurile culturale mobile, preluate în orice mod de autorităţi ale statului, revendicate de proprietarii de drept, vor fi restituite acestora de către instituţiile care le-au preluat, pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive”. Urmează ca instanţa de contencios constituţional să se pronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate a art. 99 alin. (2) teza I din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

131

II. Excepţii de neconstituţionalitate În exercitarea atribuţiilor sale constituţionale şi legale, Avocatul Poporului a ridicat direct în faţa Curţii Constituţionale 4 excepţii de neconstituţionalitate, care au avut ca obiect: •

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea

unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2009; •

Art. 5, art. 6, art. 7 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007; •

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea

continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2009; •

Art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru

modificarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2009. Prezentăm în esenţă, criticile de neconstituţionalitate susţinute de către Avocatul Poporului în cele 4 excepţii de neconstituţionalitate ridicate direct în faţa Curţii Constituţionale. ¾ În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu, Avocatul Poporului a susţinut trei motive principale de neconstituţionalitate: 1. Actul normativ criticat era contrar art. 115 alin. (6) din Constituţie, întrucât afecta drepturi fundamentale, respectiv dreptul la muncă şi dreptul la pensie, prevăzute de art. 41 şi art. 47 alin. (2) teza întâi din Legea fundamentală. În acest sens, potrivit celor

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

132 statuate de Curtea Constituţională în Decizia nr. 1.189/2008, sensul juridic al verbului "a afecta" cuprinde mai multe nuanţe, precum pe cel de "a suprima", "a aduce atingere", "a prejudicia", "a vătăma", "a leza" sau "a antrena consecinţe negative". Or, potrivit acestor conotaţii, prin interdicţia ce se impunea pensionarilor pentru limită de vârstă, precum şi celor ai instituţiilor din sistemul justiţiei, de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională de a cumula pensia cu veniturile obţinute dintr-o funcţie remunerată de la bugetul de stat erau afectate dreptul la muncă şi dreptul la pensie în însăşi substanţa lor. În plus, prin conţinutul lor, acestea sunt drepturi complexe care includ şi dreptul la salariu şi dreptul la condiţii rezonabile de viaţă, care să asigure un trai civilizat şi decent al cetăţenilor. Prin prisma aceleiaşi critici privind încălcarea dreptului la muncă, Avocatul Poporului a considerat că era încălcat şi art. 20 din Constituţie prin raportare la prevederile art. 6 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, care recunoaşte şi garantează dreptul la muncă. În lumina tuturor acestor texte, dreptul la muncă al unei persoane nu poate forma obiectul vreunei îngrădiri sau limitări, fiecare persoană fiind liberă să muncească în măsura posibilităţilor sale fizice şi intelectuale pe care singură le poate aprecia. 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 contravenea art. 135 alin. (2) lit. f) din Legea fundamentală, care stabileşte în sarcina statului obligaţia de a crea condiţiile necesare pentru creşterea calităţii vieţii. De asemenea, erau încălcate şi prevederile art. 44 din Constituţie, referitoare la dreptul de proprietate privată, precum şi ale art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prin care este consacrat şi protejat dreptul de proprietate. În acest sens, Avocatul Poporului a arătat, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauza Buchen contra Cehiei - 2002, că noţiunea de "bun" înglobează orice interes al unei persoane de drept privat ce are o valoare economică, astfel că dreptul la salariu şi dreptul la pensie pot fi asimilate unui drept de proprietate. Aşa fiind, interdicţia de a cumula pensia cu salariul echivala practic cu o expropriere, fapt ce contravine art. 44 alin. (3) din Constituţie.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

133 Avocatul Poporului a considerat de asemenea, că actul normativ criticat nu poate desfiinţa un drept câştigat, de vreme ce dreptul la pensie este un drept garantat de art. 47 alin. (2) teza întâi din Legea fundamentală. 3. Prin nerespectarea drepturilor fundamentale amintite se încălcau şi prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, care instituie obligaţia respectării Constituţiei şi a supremaţiei sale. În aceste condiţii, motivele de ordin financiar care au stat la baza emiterii ordonanţei nu puteau justifica încălcarea dispoziţiilor constituţionale menţionate. Prin Decizia nr. 82/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 este contrară art. 115 alin. (6) din Constituţie. ¾

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5, art.

6, art. 7 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice, Avocatul Poporului a susţinut că acestea contraveneau dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată şi ale art. 135 alin. (2) lit. b), potrivit căruia statul trebuie să asigure protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară, precum şi art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Potrivit art. 480 din Codul civil, dreptul de proprietate este atât un drept absolut ce se exercită prin cele 3 prerogative ale sale, usus, fructus şi abusus, cât şi un drept exclusiv din punctul de vedere al titularului, care le poate exercita în mod liber, cu respectarea, însă, a ordinii publice şi a dispoziţiilor imperative ale legii. Or, dacă, potrivit Constituţiei, dreptul de proprietate privată este garantat, atunci el este garantat cu toate cele trei prerogative ale sale. Prin urmare, textele de lege criticate, stabilind plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor, încălcau două dintre prerogativele dreptului de proprietate, anume posesia şi, respectiv, folosinţa. Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, noţiunea de "bun" înglobează orice interes al unei persoane de drept privat care are o valoare economică. În acest sens, salariul poate fi asimilat unui bun protejat de art. 1 din primul Protocol adiţional la convenţie.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

134 Avocatul Poporului a mai susţinut şi că, pentru salariile plătite prin carduri, instituţiile de creditare prin intermediul cărora se efectuează aceste plăţi nu plătesc dobânzi, ceea ce duce la o îmbogăţire fără just temei a acestora. Mai mult, în virtutea dreptului de proprietate care se întinde la tot ceea ce bunul produce, proprietarul poate cere terţului la care se află bunul şi restituirea fructelor produse de acesta. În plus, Avocatul Poporului a observat că art. 8 din ordonanţa de urgenţă criticată permite exceptarea de la regula plăţii salariului prin intermediul cardului, dar o asemenea măsură este lăsată la aprecierea ministrului finanţelor. Prin Decizia nr. 859/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 29 iulie 2009, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct şi a constatat că prevederile art. 5-8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie. ¾

Examinând dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, Avocatul Poporului a observat că acestea conţin norme contrare prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 115 alin. (4), (6). În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009, Avocatul Poporului a arătat că stabilind Corpului de control al primului-ministru, competenţa de a controla toate instituţiile publice centrale, dispoziţiile criticate determină o ingerinţă a puterii executive în activitatea legislativului, încălcând astfel prevederile art. 1 alin. (4) din Constituţie, potrivit cărora "statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale". Cu certitudine, este în afara ordinii constituţionale, ca o autoritate situată pe o treaptă inferioară în ierarhia constituţională să controleze o autoritate situată pe o treaptă superioară a ierarhiei constituţionale. De asemenea, Avocatul Poporului a susţinut că, în contradicţie cu art. 115 alin. (4) din Constituţie, adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 nu era

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

135 justificată din perspectiva unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată. În preambulul ordonanţei de urgenţă menţionate, existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată şi urgenţa acesteia erau justificate de Guvern prin faptul că structurile din cadrul aparatului de lucru, având în derulare a serie de activităţi derivate din atribuţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009, precum şi raporturi de muncă cu personalul angajat se află în imposibilitatea de a asigura continuitatea activităţilor în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate pe perioada funcţionării acestora. A accepta o asemenea motivare înseamnă a accepta perpetuarea stării de neconstituţionalitate, deja sancţionată de către Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1039/2009, prin care s-a constatat că Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este neconstituţională şi ca urmare, ordonanţa în legătură cu această lege a încetat să mai producă efecte juridice. Mai mult, ordonanţa de urgenţă nu învedera o situaţie extraordinară, întrucât aparatul de lucru al Guvernului, cadrul organizatoric al acestuia existau la momentul emiterii ordonanţei, structurile reglementate prin aceasta fiind, în unele cazuri, noi doar prin denumire. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009, prin obiectul său de reglementare, intervenea în organizarea şi funcţionarea unei instituţii fundamentale a statului - Curtea de Conturi nesocotind astfel, prevederile art. 115 alin. (6) din Constituţie, conform cărora „ordonanţele de urgenţă (...) nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului” şi cele ale art. 140 privind Curtea de Conturi. Curtea de Conturi se află sub control parlamentar, astfel că stabilirea în sarcina Corpului de control al primului – ministru a atribuţiilor de control asupra activităţii Curţii de Conturi, precum şi transferarea unora dintre atribuţiile proprii Curţii de Conturi, către alte structuri, „afecta” atât regimul Curţii de Conturi, cât şi raporturile dintre cele două autorităţi fundamentale ale statului, care trebuie să fie guvernate de principiul constituţional al separaţiei şi echilibrului puterilor.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

136 Prin Decizia nr. 1555/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 28 decembrie 2009, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct şi a constatat că prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 sunt neconstituţionale. ¾

În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă, Avocatul Poporului a arătat că soluţia legislativă potrivit căreia „Asupra cererii de încuviinţare, preşedintele instanţei de executare se pronunţă prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor”, este în conflict evident cu art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală, art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, deoarece nu instituie un termen pentru soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite, astfel încât nu este asigurată deplina respectare a dreptului părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. În absenţa unui termen în care instanţa de judecată trebuie să se pronunţe asupra cererii de încuviinţare a executării silite, normele legale se abat de la dispoziţiile constituţionale menţionate şi, contrar principiului termenului rezonabil, generează întârzieri nejustificate ale procesului civil. Or, executarea unei sentinţe, a oricărei instanţe, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din «proces» în sensul art. 6 (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauzele SC Ruxandra Trading împotriva României, 2007, Hornsby împotriva Greciei, 1997). De aici, rezultă că executarea unei hotărâri judecătoreşti trebuie să respecte în acelaşi timp şi exigenţele termenului rezonabil. În actuala reglementare, dispoziţiile art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009, dincolo de caracterul lor neconstituţional, implică şi evidente consecinţe negative asupra valorificării intereselor părţilor procesului civil, spre exemplu: termene îndelungate de soluţionare a cererilor de încuviinţare a executării silite (3-5 luni); amânarea momentului recuperării creanţei creditorului; prejudicierea creditorilor, până la recuperarea creanţelor.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

137 În asemenea condiţii, dreptul creditorului de a aduce la îndeplinire obligaţia stabilită printr-un titlu executoriu în sarcina debitorului devine unul teoretic şi iluzoriu, deoarece nu beneficiază de o protecţie jurisdicţională concretă şi efectivă. Mai mult, instituirea termenelor procesuale serveşte unei mai bune administrări a justiţiei, precum şi necesităţii aplicării şi respectării drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor, în timp ce lipsa acestor termene, creează o stare de insecuritate a circuitului civil, contrară dreptului persoanei la un proces echitabil, judecat într-un termen rezonabil. De altfel, această soluţie se regăseşte în propunerile Comisiei de redactare a proiectului noului Cod de procedură civilă, la art. 6441 alin. (2), potrivit căruia: „Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează de instanţă, în termen de maximum 3 zile de la înregistrarea acestuia la judecătorie, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor”. Totodată, procedura executării silite trebuie să fie caracterizată de celeritate şi să protejeze în egală măsură proprietatea publică, dar şi cea privată. Or, textul legal criticat nu asigură aceeaşi celeritate cu cea existentă în procedura executării creanţelor fiscale, ceea ce, în opinia Avocatului Poporului, încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 135 alin. (2) lit. a), potrivit cărora, statul trebuie să asigure libertatea comerţului, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. Pe cale de consecinţă, numai instituirea unor termene pentru soluţionarea de către instanţele de judecată a cererilor de încuviinţare a executării silite asigură garanţiile procesuale care trebuie să caracterizeze dreptul la un proces echitabil soluţionat într-un termen rezonabil, constituind o modalitate eficientă de a preveni prelungirea abuzivă a procedurii şi de a apăra în egală măsură, atât drepturile creditorilor, cât şi pe cele ale debitorilor. Prin Decizia nr. 1644/2009 (nepublicată încă în Monitorul Oficial al României) Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

138 CAPITOLUL XI. RESURSE MATERIALE ŞI BUGETARE CONSUMATE ÎN ANUL 2009 În vederea desfăşurării activităţii în anul 2009, instituţiei Avocatul Poporului i s-au alocat prin Legea nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009, credite în valoare de 8.414. 000 lei, în următoarea structură: •

pentru Titlul I. Cheltuieli de personal

6.753.000 leipentru Titlul II. Bunuri şi servicii

1.398.000 leipentru Titlul VII. Alte transferuri

8.000 leipentru Titlul XII. Active nefinanciare

255.000 lei

În urma rectificărilor bugetare din cursul anului 2009, instituţiei Avocatul Poporului i s-au retras credite în valoare de 1.518.000 lei, aşa încât la data de 14.09.2009 bugetul instituţiei s-a restrâns la 6.896.000 lei. Situaţia creditelor bugetare alocate şi consumate de instituţia Avocatul Poporului in anul 2009 este prezentată în tabelul următor: Execuţia bugetară la data de 31.12.2009 este de 94,37 % şi o apreciem ca foarte Buget

Titlul

Total, din

Rectificare Rectificare

iniţial

bugetară

bugetară

Legea

OUG 34/

OG 19/

18/2009

11.04.09

29.08.09

8.414.000

-843.000

6.753.000

1.398.000

Buget

Buget

aprobat la consumat la

Realizat %

data de

data de

01.09.2009

31.12.2009

-675.000

6.896.000

6.507.610,31

94,37

-557.000

-446.000

5.750.000

5.365.660,00

93,31

-260.000

0

1.138.000

1.136.000,00

99,82

0

0

8.000

5.950,31

74,38

-26.000

-229.000

0

0

0

care: Cheltuieli personal Bunuri şi servicii Transferuri 8.000 Capital

255.000

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

139 bună, comparativ cu condiţiile concrete, dificile, ale anului 2009, în care Guvernul României a decis să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar. Bugetul iniţial al anului 2009 a fost bine dimensionat pentru toate tipurile de cheltuieli. Cu toate acestea, pe tot parcursul anului 2009 au fost emise acte normative prin care ni s-au impus realizarea de economii, în special la Titlul I. Cheltuieli de personal. Din aceste considerente, la nivelul instituţiei s-a constituit Comisia de studii şi propuneri privind punerea în aplicare a unor eventuale măsuri de constrângeri bugetare dispuse prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului României. Această comisie a analizat execuţia bugetară pe tot parcursul anului 2009 şi a dispus măsuri care au vizat: -

suspendarea acordării primelor trimestriale, a salariilor de merit, a sporului pentru titlu ştiinţific de doctor pentru persoanele care primesc acest spor şi de la o altă instituţie;

-

suspendarea temporară a acordării sporului pentru condiţii vătămătoare;

-

compensarea orelor suplimentare prestate cu timp liber plătit;

-

vacantarea unui post de referent în urma îndeplinirii condiţiilor de pensionare ale persoanei angajate;

-

reducerea sporurilor pentru complexitatea muncii la 15%;

-

reducerea indemnizaţiilor de conducere la 15%.

În

vederea

punerii

în

aplicare

a

prevederilor

art.10

(1)

din

Legea

nr.329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, în instituţia Avocatul Poporului s-a luat măsura acordării, în lunile noiembrie şi decembrie 2009 a câte 4 zile libere fără plată pentru toţi angajaţii instituţiei. Ca urmare a aplicării acestei măsuri, instituţia s-a încadrat în procentul de reducere a cheltuielilor de personal de 15,5%.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

140 Toate aceste măsuri au făcut ca la finele anului 2009, totalul creditelor disponibilizate la acest titlu de cheltuieli să fie de 381.000 lei. La Titlul II. Bunuri şi servicii şi la Titlul VII. Alte transferuri execuţia bugetară a fost foarte bună şi nu au fost disponibilizate sume. La Titlul X. Active nefinanciare instituţia a avut o prevedere iniţială de 255 mii lei care a fost retrasă în totalitate în luna august 2009.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

141 CAPITOLUL XII. AUDIT ŞI MANAGEMENTUL RISCURILOR

Cadrul metodologic şi procedural necesar desfăşurării activităţii de audit public intern în instituţia Avocatul Poporului este circumscris legislaţiei în vigoare, în entitatea publică fiind adoptate şi avizate norme metodologice proprii privind auditul public intern, Carta auditului intern şi Codul privind conduita etică a auditorului intern. Sunt elaborate şi actualizate ghiduri procedurale adaptate specificului instituţiei. La nivelul instituţiei Avocatul Poporului îşi desfăşoară activitatea un auditor, subordonat direct Avocatului Poporului, statutul acestuia fiind acela de personal contractual. În activitatea de audit intern sunt respectate prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. Auditorul intern monitorizează riscurile instituţiei Avocatul Poporului în mod sistematic prin intermediul Registrului riscurilor, în care sunt identificate riscurile majore care pot afecta eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, respectarea regulilor şi regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare, protejarea bunurilor, sprijinindu-se prevenirea şi descoperirea eventualelor fraude. Activitatea de audit public intern are în vedere asigurarea obiectivă şi consilierea pentru a îmbunătăţi sistemele şi activităţile instituţiei în conformitate cu obiectivele sale, o atenţie specială fiind acordată perfecţionării sistemelor de control managerial la nivelul tuturor palierelor organizaţionale şi domeniilor de activitate. Evident, evaluarea sistemelor de management financiar-contabil şi de administrare a patrimoniului instituţiei a reprezentat aria auditabilă prioritară. Misiunile de audit intern aferente anului 2009 s-au efectuat conform Planului anual de audit intern, aprobat de conducere. Pentru situaţii punctuale, au fost efectuate şi misiuni de consiliere, care au vizat în principal acordarea de consultanţă referitoare la angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pentru capitolul „Cheltuieli de personal” aferente anului 2009 pe baza bunei gestiuni financiare, dată fiind politica guvernamentală de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de abordare mai prudentă a deficitului bugetar în contextul crizei economice.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

142 S-a constatat faptul că sistemul de gestiune şi contabilizare este fiabil, asigurând înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor conform legii şi apt să emită informaţii corecte ordonatorului de credite cu privire la patrimoniul aflat în administrare. Instituţia întocmeşte situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Controlul financiar preventiv la instituţia Avocatul Poporului s-a organizat şi exercitat în următoarele forme: control financiar preventiv propriu şi control financiar preventiv delegat pentru monitorizarea operaţiunilor financiare, printr-un controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice. Acordarea vizei de control financiar preventiv s-a făcut conform legislaţiei în vigoare, prin respectarea îndeplinirii principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate); s-a respectat încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor bugetare (control bugetar). În anul 2009 nu au fost înregistrate refuzuri de viză din partea persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Operaţiunile privind inventarierea anuală au respectat cadrul legal şi au atins obiectivul de înregistrare şi confirmare a valorii activelor şi pasivelor din patrimoniul instituţiei. Nu au fost constatate plusuri, lipsuri şi deprecieri la bunuri, pagube determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze. Activitatea de contractare a achiziţiilor publice a fost funcţională, în adoptarea deciziilor fiind respectată legislaţia naţională şi luate în consideraţie principiile general acceptate în Uniunea Europeana în acest domeniu, respectiv principiile liberei concurenţe, a

utilizării

eficiente

a

fondurilor

publice,

transparenţei,

tratamentului

egal,

confidenţialităţii. Programul anual al achiziţiilor publice a corespuns necesitaţilor reale, justificate, bugetate şi programate. Activitatea de management al resurselor umane este organizată în astfel încât să asigure recrutarea de personal competent, stabilirea drepturilor salariale în conformitate cu legislaţia în vigoare, sprijin pentru evoluţia carierei personalului, pregătirea profesională continuă şi gestionarea corectă a dosarelor profesionale.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

143 Instituţia acordă o atenţie deosebită funcţionalităţii sistemului informatic, securităţii şi confidenţialităţii bazelor de date, precum şi arhivării documentelor. Principalele recomandări de audit au subliniat necesitatea dezvoltării cadrului procedural intern, a perfecţionării sistemelor de control managerial şi de continuare a eforturilor de implementare a standardelor de management la entităţile publice, prevăzute în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. Pentru întărirea capacităţii organizatorice şi instituţionale a instituţiei Avocatul Poporului a fost înfiinţată Comisia pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial formată din Adjuncţii Avocatului Poporului, Secretarul General şi Şeful serviciului economic şi administrativ. Comisia a întocmit un Program de dezvoltare a sistemului de control managerial al instituţiei care are în vedere implementarea standardelor de control intern la nivelul entităţii publice. Menţionăm că în anul 2009 instituţia Avocatul Poporului a fost supusă unui audit extern din partea Curţii de Conturi a României, care a finalizat misiunea sa prin certificarea conformităţii contului de execuţie pe anul 2008. A fost exprimată o opinie fără rezerve, ca urmare a faptului că situaţiile financiare au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu legile şi reglementările în vigoare şi oferă o imagine reală şi fidelă sub toate aspectele semnificative.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

144 CAPITOLUL XIII. IMPLICAREA AVOCATULUI POPORULUI ÎN MANIFESTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

Instituţia Avocatul Poporului şi-a extins permanent colaborarea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, ceea ce a determinat o creştere semnificativă a imaginii instituţiei, atât în plan intern cât şi internaţional. Pe plan intern, atât în cadrul vizitelor primite de către instituţia Avocatul Poporului a unor delegaţii reprezentând autorităţi şi instituţii din România, cât şi din alte ţări, s-a acţionat pentru prezentarea raporturilor dintre instituţia Avocatul Poporului şi alte instituţii de stat şi societatea civilă, subliniindu-se demersurile întreprinse în acest an pentru o cât mai amplă informare a cetăţenilor în probleme care ţin de competenţa instituţiei Avocatul Poporului. Pe plan extern, instituţia Avocatul Poporului şi-a intensificat activitatea în cursul anului 2009, în ceea ce priveşte consolidarea relaţiilor bilaterale cu instituţii similare din Europa şi din alte ţări, pentru accentuarea cooperării la nivel regional şi internaţional între instituţiile Ombudsmanului din diferite ţări.

Primiri, vizite şi alte evenimente oficiale pe plan intern:

* În data de 16 ianuarie 2009, a avut loc întrevederea Avocatului Poporului, prof. univ. dr. Ioan Muraru, cu reprezentanţii Comisariatului pentru Societatea Civilă. Întrevederea a avut loc la sediul instituţiei Avocatul Poporului şi au participat: av. Grigore Ioan Prodan, comisar, Dumitru Nedelcu, secretar general şi Adian Samoilă, vicepreşedinte. Din partea instituţiei Avocatul Poporului au mai participat: Erzsebet Rucz şi Mihail Gondoş, adjuncţi ai Avocatului Poporului şi Andreea Băicoianu, consilier. În cadrul întrevederii, reprezentanţii Comisariatului pentru Societatea Civilă au acordat o Diplomă de excelenţă Avocatului Poporului.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

145 * În data de 22 mai 2009, la solicitarea Curţii Constituţionale a României, a avut loc la sediul instituţiei Avocatul Poporului, vizita delegaţiei Consiliului Constituţional al Republicii Islamice Iran, condusă de Ayatollahul AHMAD JANNATI, Preşedintele Consiliului Gardienilor. Din delegaţie au mai făcut parte: Hojatoleslam val Moslemin Mohammad Reza Modarresi, membru al Grupului Clericilor Consiliului Gardienilor, Hojatoleslam val Moslemin Abbas Ka’bi, membru al Grupului Juriştilor Consiliului Gardienilor, Abbas Ali

Kadkhodayi, adjunctul Direcţiei Executive şi a Afacerilor

Electorale, purtătorul de cuvânt al Consiliului Gardienilor, Ahmad Fahima, adjunctul Direcţiei Afaceri Parlamentare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Jafar Ahmadzadeghan, Direcţia Afaceri Parlamentare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Mahmud Basir Nejad. Din partea Ambasadei Republicii Islamice Iran la Bucureşti au participat E.S. domnul Hamid Reza Arshadi, Ambasador şi domnul Ahmad Reza Fallah, consilier. Curtea Constituţională a fost reprezentată de domnul Augustin Zegrean, judecător. Din partea instituţiei Avocatul Poporului au participat: prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, Erzsebet Rucz şi Alexandru Bălănescu, adjuncţi ai Avocatului Poporului şi Andreea Băicoianu, consilier. Discuţiile purtate în cadrul întâlnirii au vizat aspecte privind modul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, atribuţiile, raporturile de colaborare cu Curtea Constituţională din România. Întâlnirea a avut o însemnătate deosebită pentru schimbul de informaţii şi expertiză între cele două instituţii, precum şi în vederea dezvoltării raporturilor de cooperare între instituţia Avocatul Poporului şi Consiliului Constituţional al Republicii Islamice Iran. * În data de 26 mai 2009, la solicitarea Ministrului Justiţiei, a avut loc la sediul instituţiei Avocatul Poporului, o întrevedere cu domnul dr. Rainer Litten, consilier german, fost judecător în Landul Saxonia Inferioară şi fost Secretar de stat în ministerele de justiţie din două landuri germane. Întrunirea a vizat aspectele legate de sesizările cetăţenilor cu privire la funcţionarea sistemului judiciar, cu scopul de a contura o viziune structurată de modernizare şi eficientizare a sistemului judiciar românesc. Domnul

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

146 dr. Rainer Litten a fost însoţit de Mihaela Mereuţă, consilier pentru afaceri europene. Din partea instituţiei Avocatul Poporului au participat: prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, Simina Gagu, Magda Ştefănescu, Eugen Dinu şi Andreea Băicoianu, consilieri. * În data de 16 iunie 2009, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, a avut loc la sediul instituţiei Avocatul Poporului, vizita Raportorului special ONU pentru drepturile muncitorilor migranţi, domnul Jorge A. Bustamante. Raportorul special a fost însoţit de doamna Mireya Maritza Pena Guzman, ofiţer pentru drepturile omului în cadrul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite. Din partea Ministerului Afacerilor Externe a participat doamna Livia Puşcaragiu, secretar II – DDOCE. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de doamna Erzsebet Rucz şi domnul Alexandru Bălănescu, adjuncţi ai Avocatului Poporului şi Andreea Băicoianu, consilier. În cadrul întrunirii, Raportorul special ONU a prezentat misiunea sa, preocupările privind situaţia femeilor, copiilor şi a grupurilor vulnerabile, precum şi problemele legate de traficul de persoane şi violenţa împotriva femeilor. Discuţiile purtate au vizat aspecte privind modul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, domeniile de activitate, atribuţiile, raporturile de colaborare cu Curtea Constituţională din România, preocupările instituţiei Avocatul Poporului faţă de situaţia cetăţenilor români care se află la muncă pe teritoriul altor state. Reprezentanţii instituţiei Avocatul Poporului au subliniat faptul că dacă nu sunt informaţi corect asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le vor avea pe teritoriul anumitor state, documentelor pe care trebuie să le deţină, legislaţiei din ţara respectivă etc., muncitorii reprezintă categoria cea mai vulnerabilă dintre imigranţi. De asemenea, au fost evidenţiate rolul şi importanţa ombudsmanului în peisajul instituţional intern şi internaţional, în promovarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor omului, cât şi activitatea desfăşurată de Raportorul special al ONU. * În data de 10 septembrie 2009, a avut loc la Palatul Parlamentului – Sala Drepturilor Omului, dezbaterea publică cu tema „Creează legea salarizării unitare

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

147 discriminare?”, organizată de Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Erzsebet Rucz, adjunct al Avocatului Poporului. * În data de 23 septembrie 2009, Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului a participat la Masa rotundă cu tema „Practici europene în administraţia publică românească”. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Pro Democraţia. * În data de 24 septembrie 2009, a avut loc la Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept a

Universităţii

din

Bucureşti,

Conferinţa

naţională

cu

tema

Perspectivele

Constituţionalismului în România, organizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept din Bucureşti, de către: Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept, Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice şi instituţia Avocatul Poporului. La conferinţă au participat: prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, precum şi experţi şi consilieri din cadrul instituţiei. Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti a fost reprezentată de conf. univ. dr. Flavius Baias, Decanul Facultăţii de Drept, prof. univ. dr. Simina Tănăsescu şi doctoranzi în drept. * În perioada 11 – 14 octombrie 2009, domnul Ermir Dobjani, Avocatul Poporului din Republica Albania, însoţit de doamna Aida Dobjani şi domnul Artur Lezebeu, şef de cabinet, a efectuat o vizită în România la invitaţia Avocatului Poporului. Domnul Ermir Dobjani a avut întrevederi la instituţia Avocatul Poporului cu domnul prof. univ. dr. Ioan Muraru, a mai fost primit la Curtea Constituţională şi a efectuat o vizită la Biroul Teritorial Piteşti. În prima zi a vizitei, domnul Ermir Dobjani, Avocatul Poporului din Republica Albania a fost primit de către prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului. Discuţiile purtate în cadrul întâlnirii au vizat aspecte privind modul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, atribuţiile, raporturile de colaborare cu Curtea Constituţională din România, autoritatea judecătorească, Parlamentul şi Executivul. Totodată, au avut loc discuţii cu coordonatorii celor patru domenii de activitate din cadrul instituţiei Avocatul Poporului. Astfel, a fost prezentată activitatea fiecărui domeniu

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

148 de activitate, fiind evidenţiate cazurile mai importante, modul de soluţionare, al acestora, dificultăţile întâmpinate din partea autorităţilor. În ultima zi a vizitei, Avocatul Poporului din Albania a avut o întrevedere la Curtea Constituţională. Oaspetele a fost primit de preşedintele Curţii Constituţionale, prof. univ. dr. Ioan Vida. Cu prilejul acestei întrevederi, a fost făcută o prezentare amplă a rolului şi atribuţiilor Curţii Constituţionale, subliniindu-se modul deosebit de fructuos în care Curtea Constituţională colaborează cu instituţia Avocatul Poporului. Vizita domnului Ermir Dobjani, Avocatul Poporului din Albania a avut o însemnătate deosebită pentru schimbul de informaţii şi expertiză între cele două instituţii, precum şi în vederea consolidării raporturilor de cooperare între instituţia Avocatul Poporului din România şi instituţia Avocatul Poporului din Albania. Oaspetele a apreciat modul profesionist în care a fost prezentată instituţia Avocatul Poporului şi modul în care îşi exercită atribuţiile, faptul că există o preocupare serioasă pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. * În data de 10 decembrie 2009, a avut loc la Casa Naţiunilor Unite, Dezbaterea cu tema „Spune adevărul”, organizată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Centrul de Informare al ONU pentru România, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Magda Ştefănescu, consilier. * În data de 11 decembrie 2009, prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, a avut o întrevedere cu Ioan Băla, comisar şef – directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Ionel Cel-Mare, comisar şef – director general adjunct. La întrunire au mai participat Alexandru Bălănescu, adjunct al Avocatului Poporului şi Claudia Sora, consilier. În cadrul întrunirii s-au purtat discuţii referitoare la competenţa teritorială a instanţelor de judecată, regimul persoanelor private de libertate, prevederile Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, dreptul de petiţionare al persoanelor private de libertate.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

149 Participări la ceremonii: ** Participare la ceremonialul public şi manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei Drapelului Naţional, în Piaţa Tricolorului de la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti, în data de 26 iunie 2009. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Cristian Cristea, secretar general. ** Participare la ceremonialul public şi manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Imnului Naţional, în Piaţa Tricolorului de la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti, în data de 29 iulie 2009. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului. ** Participare la ceremonialul public de depunere de coroane şi manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Armatei României, la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, în data de 25 octombrie 2009. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Alexandru Bălănescu, adjunct al Avocatului Poporului şi Dorel Bahrin, consilier. ** Participare la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României şi la depunerea de coroane din Parcul Carol, în data de 1 decembrie 2009. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului şi Dorel Bahrin, consilier.

Participări la întruniri, conferinţe, simpozioane şi reuniuni internaţionale pe plan extern Instituţia Avocatul Poporului a continuat, şi în cursul anului 2009, consolidarea raporturilor de cooperare cu organisme şi autorităţi similare, în cadrul dialogurilor bilaterale, regionale sau internaţionale.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

150 Prezenţa activă a reprezentanţilor instituţiei Avocatul Poporului, în plan internaţional, la dezbateri ce au avut ca obiect protejarea şi promovarea drepturilor omului, a fost susţinută şi prin distribuirea unor documente de referinţă, printre care Raportul de activitate al Avocatului Poporului, pe anul 2008, a Buletinului Informativ al Avocatului Poporului, şi a diverselor lucrări de specialitate întocmite de consilieri şi experţi.

Menţionăm: ■ Participarea, la invitaţia Preşedintelui Curţii Europene a Drepturilor Omului, a prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului la cea de-a 50-a aniversare a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi la ceremonia pentru deschiderea oficială a anului judiciar al Curţii, Strasbourg – Franţa, 30 ianuarie 2009. ■ Participarea la Conferinţa internaţională, cu tema: Libertatea de exprimare: Atingerea echilibrului dificil pentru Ombudsman”, organizată cu ocazia aniversării a 10 ani de la înfiinţarea instituţiei Apărătorul Public (Ombudsman) în Republica Georgia, Tbilisi – Georgia, 11-12 februarie 2009. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Elena Comşa, expert. ■ Participarea la al 7-lea Seminar al Ombudsmanilor Naţionali din Statele Membre UE şi din Ţările Candidate, Paphos – Cipru, 5-7 aprilie 2009, organizat de Comisarul pentru Administraţie (Ombudsman) din Cipru, dna. Eliana Nicolaou, în colaborare cu Mediatorul European, Nikiforos Diamandouros. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Simina Gagu, consilier. ■ Participarea la Conferinţa internaţională a Ombudsmanilor pentru forţele armate, Berlin – Germania, 10-12 mai 2009. Evenimentul a marcat şi aniversarea a 50 de ani de funcţionare a instituţiei Comisarului Parlamentar German pentru Forţele Armate, reunind pentru prima dată la nivel internaţional, instituţii ombudsman responsabile pentru supravegherea forţelor armate din Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Canada, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

151 Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, Erzsebet Rucz, adjunct al Avocatului Poporului şi Simina Gagu, consilier. Programul Conferinţei a cuprins prezentarea studiului comparativ al instituţiilor Ombudsman cu rol în protecţia militarilor, întocmit de Centrul pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate din Geneva, pe baza chestionarului completat de instituţiile participante. Această prezentare a fost urmată de forumuri de discuţii pe diferite teme, în care au fost implicate toate instituţiile participante. Astfel, în cadrul temei de discuţie „Independenţa instituţiilor ombudsman pentru forţele armate”, a fost evidenţiată experienţa Germaniei, Irlandei, Austriei, participanţii la forum exprimând idei cu privire la suficienţa atribuţiilor de care dispun instituţiile ombudsman pentru protecţia militarilor, credibilitatea acestora în rândul militarilor şi posibilele căi de perfecţionare a activităţii. În cadrul temei referitoare la „Atribuţiile instituţiilor Ombudsman de investigare a petiţiilor şi desfăşurările militare în străinătate” a fost evidenţiată experienţa Germaniei, Franţei, Norvegiei şi României, plecând de la ideea provocărilor cu care se confruntă ombudsmanii în soluţionarea petiţiilor din zone de operaţiuni militare în străinătate, eventualele limite în soluţionarea acestor petiţii, capacitatea reală a ombudsmanului de a trata astfel de petiţii. Participanţii şi-au exprimat intenţia de a încuraja o perspectivă comună, care priveşte personalul militar, atât din punctul de vedere al obligaţiei de a se supune ordinelor, dar şi al respectării drepturilor militarilor, ca cetăţeni independenţi, cu drepturi proprii. În acest sens, a fost agreată ideea realizării unui document comun, Declaraţia instituţiilor Ombudsman pentru forţele armate. În esenţă, Declaraţia subliniază că exercitarea funcţiei de supraveghere a forţelor armate în statele democratice are un rol important, prin crearea de transparenţă şi promovarea încrederii în forţele armate; că principiul de supunere la ordine trebuie să fie ghidat de respectarea drepturilor omului recunoscute pe plan internaţional; că se intenţionează încurajarea unei perspective comune, care priveşte personalul militar, nu numai din punctul de vedere al obligaţiei de a se supune ordinelor, dar de asemenea, şi al respectării drepturilor lor ca cetăţeni independenţi cu drepturi proprii; că se intenţionează continuarea, în viitor, de a invita statele care doresc să stabilească controlul democratic al forţelor lor armate pentru a participa la un dialog şi,

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

152 acordarea de consultanţă şi asistenţă; că se intenţionează a continua schimbul de informaţii şi experienţă, periodic, cu scopul de a intensifica cooperarea viitoare. ■ Participarea la Conferinţa Reţelei Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est (CRONSEE), cu tema „Accesul copiilor la justiţia naţională, internaţională şi europeană”, Dubrovnik – Croaţia, 19-20 mai 2009, organizată de Ombudsmanul pentru Copii din Republica Croată şi Organizaţia Salvaţi Copiii Norvegia. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Raluca Teodorescu şi Andreea Băicoianu, consilieri. Conferinţa s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, iar în prima zi, programul a cuprins următoarele teme: - Copiii şi procesele de custodie, în cadrul căreia a fost făcută o prezentare psihologică referitoare la impactul proceselor de custodie asupra copiilor. - Copiii şi divorţurile conflictuale, în cadrul căreia un expert din cadrul instituţiei Ombudsmanul pentru copii din Franţa a prezentat rolul important pe care îl ocupă medierea familială în situaţia divorţurilor conflictuale. Domnul Hugues Feltesse, expert, a menţionat recomandările pe care Ombudsmanul pentru copii din Franţa le face în situaţia divorţurilor conflictuale, şi anume: informaţiile privind medierea familială ar trebui oferite părinţilor înainte de începerea procedurilor în faţa instanţelor, iar copilul are dreptul de a fi ascultat cu privire la divorţul sau separarea părinţilor. - Accesul copiilor la justiţia naţională, internaţională şi europeană, în cadrul căreia au fost prezentate exemple din legislaţia şi practica mai multor state în ceea ce priveşte procesele de custodie. Din prezentările făcute, a reieşit că în niciun stat participant ombudsmanul nu poate interveni în procesul de încredinţare a copilului, însă, în unele ţări, de exemplu din spaţiul fostei Iugoslavii, acesta are posibilitatea de a monitoriza şi de a controla centrele de asistenţă socială, care realizează evaluarea părinţilor în procesele de custodie. În a doua zi a conferinţei, a avut loc semnarea Memorandumului de colaborare. Prin semnarea Memorandumului a fost formalizată fondarea Reţelei Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est - CRONSEE. Din partea instituţiei Avocatul poporului din România, Memorandumul de colaborare a fost semnat de Raluca Teodorescu, consilier.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

153 Memorandumul de colaborare a mai fost semnat de: Avocatul Poporului din Republica Albania, Ombudsmanii pentru drepturile omului din Federaţia Bosnia Herţegovina, Nada Grahovac, Ombudsmanul pentru Copii din Republica Srpska, Ombudsmanul pentru Copii din Croaţia, Comisarul Drepturile Copiilor din Cipru, adjunctul

Ombudsmanului

din

Grecia,

Ombudsmanul

din

Kosovo,

adjunctul

Ombudsmanului din Macedonia, Protectorul al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti din Muntenegru, adjunctul Ombudsmanului pentru Copii din Serbia,

Ombudsmanul din

Voivodina şi Ombudsmanul pentru drepturile omului din Republica Slovenia. Semnarea Memorandumului de colaborare are ca scop contribuţia la protecţia şi promovarea drepturilor copiilor la nivel naţional şi internaţional, prin facilitarea schimbului de experienţă şi răspândirea informaţiilor între membri, prin colaborare şi prin adoptarea şi publicarea unor declaraţii comune referitoare la drepturile copiilor. ■ Participarea la Consiliul şi Adunarea Generală a Institutului European al Ombudsmanului (EOI), Florenţa – Italia, 4-5 octombrie 2009. Instituţia Avocatul Poporului din România a fost reprezentată de prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, Simina Gagu şi Ioan Gânfălean, consilieri. Consiliul EOI din data de 4 octombrie 2009, prezidat de Ulrich Galle, Preşedintele EOI a avut pe ordinea de zi: 1) Aprobarea minutei întâlnirii de la Berlin din 2 noiembrie 2008; 2) Raportul Preşedintelui EOI; 3) Raportul Consiliului Executiv al EOI; 4) Raportul trezorierului şi prezentarea situaţiei financiare curente a EOI; 5) Pregătiri finale privind Adunarea Generală a EOI; 6) Modificări în structura Consiliului şi Consiliului Executiv; 7) Admiterea de noi membri; 8) Diverse. La deschiderea Adunării Generale a EOI din 5 octombrie 2009 au prezentat alocuţiuni Preşedintele Parlamentului

Regiunii

Toscana,

dr.

Riccardo

Nencini,

Ombudsmanul pentru Toscana, dr. Giorgio Morales şi Ombudsmanul European dr. Nikiforos Diamandouros. În urma votului a 58 de membri, au fost aleşi: - Preşedintele EOI- Ullrich Galle, Ombudsman Regional pentru RhinelandPalatinate, Germania

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

154 - Vicepreşedinţii EOI: Notburga Volgger, Ombudswoman pentru Tirolul de Sud, Austria şi Guido Schuermans, Ombudsman Federal al Belgiei. - Consiliul EOI, cuprinzând 18 membri. În Consiliul EOI a fost ales şi Avocatul Poporului, prof. univ. dr. Ioan Muraru. Noul Consiliu a ales membrii Consiliului executiv din care fac parte Preşedintele, cei doi vice-preşedinţi, trezorierul, secretarul, secretarul general, alţi membri. În cadrul Adunării Generale a fost dezbătută şi tema Petiţia publică. Conceptul de petiţie publică electronică a fost iniţiat în Scoţia şi funcţionează în prezent în Germania. A fost evidenţiată experienţa Comisiei pentru petiţii a Budestagului, care a amenajat pe siteul oficial un spaţiu destinat prezentării petiţiilor publice. S-a subliniat importanţa petiţiilor publice în semnalarea diferitelor probleme care apar la nivelul societăţii. S-a apreciat că petiţia publică reprezintă şi un instrument prin care politicienilor li se aduc la cunoştinţă problemele societăţii pe care o conduc, dar şi o modalitate de implicare a publicului în viaţa politică şi în soluţionarea problemelor. La orice petiţie publică, răspunsul este public. ■ Participarea la Colocviul internaţional cu tema „Administraţia şi libertăţile sub influenţe europene: Rolul ombudsmanului”, Strasbourg – Franţa, 3 noiembrie 2009, organizat de Universitatea din Strasbourg şi Jean-Paul Delevoye, Mediatorul Republicii Franceze. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Mihaela Enache, consilier. În cadrul colocviului au fost abordate următoarele teme: -

adaptarea aparatului administrativ al Uniunii Europene;

-

normele care reglementează comportamentul administraţiei în jurisprudenţa

Curţii Europene a Drepturilor Omului; -

influenţa dreptului comunitar asupra libertăţilor cetăţenilor;

-

impactul aşteptat al jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra

legislaţiilor naţionale. În cadrul dezbaterilor s-a precizat că instituţiile naţionale de tip ombudsman au o importanţă primordială în apărarea drepturilor omului. De asemenea, s-a făcut referire la implementarea de către statele membre a Recomandării Rec (2004) 5 a Comitetului de

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

155 Miniştri privind verificarea compatibilităţii proiectelor de lege, a legilor în vigoare şi a practicilor administrative cu standardele impuse de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Totodată, s-a precizat că cea mai eficientă şi directă protecţie a drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Convenţie trebuie asigurată la nivel naţional. Această obligaţie priveşte toate organele de stat: în special instanţele, administraţia şi legislativul. Condiţia prealabilă ca prin Convenţie să fie garantate efectiv drepturile omului este aceea ca statele membre să confere efect Convenţiei în ordinea lor juridică. Aceasta implică că ele trebuie să se asigure că legile şi practica administrativă se conformează acesteia. În ceea ce priveşte influenţa dreptului comunitar asupra libertăţilor cetăţenilor, s-a precizat că, decurgând din natura proprie a Comunităţii, supremaţia dreptului comunitar asupra celui naţional este o condiţie sine qua non a integrării. De aceea, normele comunitare primează asupra tuturor normelor naţionale, chiar ulterioare şi - aspect deosebit de important -, indiferent de natura sau rangul textului naţional în cauză (constituţie, lege, decret, hotărâre), ori ale textului comunitar (tratat, regulament, directivă, decizie). Concluziile colocviului au fost următoarele: - este necesar ca legislaţia naţională a fiecărui stat membru să corespundă exigenţelor impuse de legislaţia Uniunii Europene şi să se ţină cont de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului sub aspectul temeiniciei şi a hotărârilor adoptate; - pentru a evita numărul mare de procese din faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, atât din motive financiare, cât şi din motive politice, este necesar ca statele membre ale Uniunii Europene să aibă o abordare dinamică în ceea ce priveşte impactul hotărârilor pronunţate de jurisdicţiile comunitare şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. ■ Participarea la Întrunirea tematică a Reţelei Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est – CRONSEE, Zagreb – Croaţia, 1 decembrie 2009. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Raluca Teodorescu, consilier. Tema întrunirii a fost „Dreptul copilului de a fi ascultat”, consacrat de art. 12 din Convenţia ONU privind drepturile copilului. Cu prilejul întrunirii a fost ales şi noul coordonator al Reţelei

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

156 Ombudsmanilor pentru Copii din Europa de Sud-Est – CRONSEE, acesta fiind Ombudsmanul pentru copii din Republica Srpska, doamna Nada Grahovac. ■ Participarea la A Patra Sesiune de Formare a Centrului de Formare şi Schimb de Experienţă în Domeniul Medierii din Rabat, Rabat – Maroc, 2-4 decembrie 2009, organizată de Asociaţia Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni (AOMF) şi de instituţia Diwan Al Madhalim (Ombudsmanul din Maroc), cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Daniela Marinescu, expert. Sesiunea de formare a reunit reprezentanţi ai instituţiilor de tip ombudsman din 11 ţări, respectiv: Senegal, Niger, Burkina Faso, Mali, Benin, Coasta de Fildeş, Republica Centrafricană, Maroc, România, Moldova şi Liban. Formarea a cuprins următoarele module: Mijloace de intervenţie a instituţiilor de mediere şi rolul acestora în înrădăcinarea administraţiei cetăţeneşti, în cadrul căruia a făcută o prezentare a Mediatorului Republicii din Franţa – caracterizare, aria de competenţă, resursele umane şi bugetare, mijloacele de intervenţie ale Mediatorului Republicii; Mijloace de intervenţie pe parcursul soluţionării petiţiilor, în cadrul căruia s-a realizat o prezentare axată pe următoarele teme: mijloacele de acces la informaţie, anchetele, injoncţiunile (mijloc prevăzut în unele legislaţii în cazul plângerilor care au ca obiect refuzul unei autorităţi administrative de a executa o hotărâre judecătorească definitivă) şi cererile de sancţiuni; Soluţionarea amiabilă, în cadrul căruia s-a prezentat noţiunea de mediere, solicitările de soluţionare amiabilă şi procedura; Condiţii şi instrumente de cercetare şi anchetă, în cadrul căruia a fost prezentată metoda de anchetă a Protectorului Cetăţenilor din Quebec, Canada. Au fost abordate: fundamentele metodei, principalele caracteristici ale procesului de anchetă propus, etapele anchetei, formularea recomandărilor şi urmărirea însuşirii acestora; Raportul anual, în cadrul căruia s-a explicat necesitatea rapoartelor anuale, conţinutul şi valorificarea acestora; Rapoartele speciale, în cadrul căruia s-a prezentat propunerea unui plan de anchetă cu privire la gestionarea guvernamentală a crizei de listerioză, raportul special cu privire la aceasta şi comunicatele de presă ale Protectorului Cetăţenilor; Recomandările (cazuri practice).

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

157 Al 8-lea modul, care a constat într-un schimb de experienţă asupra temelor tratate. Reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului din România, a avut o intervenţie în cadrul acestui modul, prin care au fost prezentate organizarea şi atribuţiile instituţiei Avocatul Poporului, sfera de competenţă, modalităţile de lucru în soluţionarea petiţiilor. La finalul sesiunii de formare a avut loc o ceremonie pentru distribuirea atestatelor de participare, la care a fost prezent şi domnul Moulay Mhamed IRAKI, Wali Al Madhalim al Regatului Maroc, însoţit de alţi reprezentanţi ai instituţiei. ■ Participarea la Masa Rotundă privind condiţiile de detenţie în Uniunea Europeană, Bruxelles – Belgia, 8 decembrie 2009, organizată de Comisia Europeană Direcţia Generală Justiţie, Libertate, Securitate. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Alexandru Bălănescu, adjunct al Avocatului Poporului şi Eugen Dinu, consilier. Întrunirea a reunit 65 de participanţi din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene precum şi reprezentanţi ai Consiliului Europei. În cadrul întrunirii au fost prezentate materiale ale reprezentanţilor unor instituţii cu atribuţii de control în închisori şi centre de detenţie. După prezentarea materialelor în plen au fost prezentate mecanismele de lucru ale Comitetului European pentru prevenirea torturii şi cele ale Subcomitetului Naţiunilor Unite pentru prevenirea Torturii. Din prezentarea realizată a reieşit că în Europa încă din anul 1992 s-a constat apariţia fenomenului de suprapopulare carcerală, fapt ce intră în contradicţie cu art. 3 din Convenţie. De asemenea, participanţii au avut intervenţii privind experienţele din propriul stat, precum şi poziţia oficială a statului faţă de ratificarea Protocolului Opţional la Convenţia împotriva Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (adoptat la 18 decembrie 2002 în cadrul celei de-a cincizeci şi şaptea sesiuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite prin rezoluţia A/RES/57/199). ■ Participarea la Conferinţa internaţională cu tema: „Drepturile omului, buna guvernare şi funcţionarea Ombudsmanului”, Tirana – Albania, 10 decembrie 2009, organizată cu ocazia aniversării a 10 ani de la înfiinţarea instituţiei Avocatul Poporului din Albania şi aniversarea a 61 de ani de la semnarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Dorina David, expert. RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

158 Conferinţa a reunit personalităţi din Albania şi participanţi din Statele Unite ale Americii, Regatul Danemarcei, Suedia, Bulgaria, Spania, Ucraina, Olanda, Grecia, Kosovo, Muntenegru, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale din Albania. Prima parte a Conferinţei a fost dedicată ceremoniei privind împlinirea a 10 ani de activitate a instituţiei Avocatul Poporului din Albania. Partea a doua a Conferinţei a fost dedicată temei „Drepturile omului, buna guvernare şi funcţionarea Ombudsmanului”, moderată de prof. Xhezair Tamo – membru al Curţii Constituţionale. Ultima parte a Conferinţei, a avut tema „Experienţe şi bune practici ale altor instituţii de tip Ombudsman” şi a fost moderată de prof. Hans Gammeltof Hansen, Ombudsmanul Regatului Danemarcei. ■ Participarea la Conferinţa internaţională „Ombudsmanul şi dialogul cultural întro societate în schimbare”, organizată de Institutul European al Ombudsmanului (EOI) şi Centrul Naţional pentru Drepturile Omului din Egipt, Cairo – Egipt, 17-18 decembrie 2009. Instituţia Avocatul Poporului a fost reprezentată de Mihaela Enache, consilier. La Conferinţă au participat reprezentanţi din mai multe state: Zambia, Liban, Bahrein, Qatar, Malta, Italia, Belgia, Turcia, Palestina, Iordania, Ungaria, Sudan, Franţa, Spania, Maroc, Pakistan, Spania, Egipt etc. Obiectivele Conferinţei au fost: schimbul de experienţă al instituţiilor de tip Ombudsman din Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi Asia; - protecţia persoanelor fizice, în special în faţa administraţiei publice, protejarea drepturilor celor care se consideră victime ale unei injustiţii din partea administraţiei publice; - răspândirea culturii drepturilor omului şi difuzarea conceptelor şi principiilor democratice; - crearea unei reţele regionale (Orientul Mijlociu şi Africa) şi a cooperării internaţionale pentru a menţine o actualizare a celor mai recente evoluţii internaţionale de dezvoltare şi politici. În anul 2009 a continuat colaborarea instituţiei Avocatul Poporului cu Ombudsmanul European. Totodată, având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană şi dobândirea calităţii de stat membru, Ombudsmanul European a elaborat Raportul de activitate pe anul 2008 şi în limba română, împreună cu o serie de postere şi cărţi poştale. RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

159 De altfel, trebuie amintite şi cele 12 scrisori prin care anumiţi petenţi care s-au adresat Ombudsmanului European pentru soluţionarea unor cereri, au fost îndrumaţi să se adreseze spre o competentă soluţionare a problemelor instituţiei Avocatul Poporului din România.

Practica studenţilor În contextul raporturilor de colaborare cu alte instituţii, trebuie menţionată cea cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti - Programul ELSA, în cadrul căreia 17 studenţi au desfăşurat stagii de practică, la instituţia Avocatul Poporului (în perioadele: 23 martie-3 aprilie 2009, 27 iulie – 7 august 2009, 14-25 septembrie 2009, 16-28 noiembrie 2009). La încheierea fiecărui stagiu de practică, studenţii au completat fişe de evaluare a acestui program, care cuprind întrebări şi sugestii referitoare la desfăşurarea stagiului de practică. Studenţii au apreciat în mod pozitiv activităţile incluse în cadrul stagiului de practică, unii dintre ei fiind chiar interesaţi de o viitoare carieră în cadrul instituţiei Avocatului Poporului. În perioada 27 aprilie – 8 mai 2009, un număr de 17 auditori de justiţie ai Institutului Naţional al Magistraturii au efectuat un stagiu de practică la sediul instituţiei Avocatul Poporului. În data de 5 mai 2009, prof.univ.dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, a avut o întâlnire cu un grup de 30 de studenţi la drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. La întrunire au mai participat şi Erzsebet Rucz, adjunct al Avocatului Poporului şi Andreea Băicoianu, consilier. Discuţiile purtate în cadrul întâlnirilor au vizat aspecte privind modul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, atribuţiile, raporturile de colaborare cu autoritatea judecătorească, Curtea Constituţională din România, Parlamentul şi executivul.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

160 CAPITOLUL XIV. PROCESE, PROBLEME JURIDICE ALE INSTITUŢIEI Cauze în care instituţia Avocatul Poporului a fost parte în anul judiciar 2009

În anul 2009, instituţia Avocatul Poporului a avut calitatea de parte într-un număr de 32 de procese. Dintre acestea 4 au fost litigii de muncă (acţiuni promovate de foşti şi actuali angajaţi), iar 28 de cauze au reprezentat acţiuni formulate la instanţele de contencios administrativ de o serie de petenţi care s-au declarat nemulţumiţi de răspunsurile transmise de către instituţie. Actul prin care Avocatul Poporului aduce la cunoştinţă persoanei modul de soluţionare a cererii care i-a fost transmisă este adresa. Prin urmare, o adresă prin care o autoritate publică exprimă un punct de vedere cu privire la modul de interpretare a unui act normativ nu produce prin ea însăşi efecte juridice, astfel că nu reprezintă un act administrativ. În cauzele care au avut ca obiect nemulţumirea petenţilor faţă de demersurile instituţiei, punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului a fost acela că fiind instituţie de tip ombudsman, Avocatul Poporului contribuie la soluţionarea conflictelor dintre persoanele fizice şi autorităţile administraţiei publice, pe cale amiabilă, prin mediere şi dialog. De asemenea, într-un număr mare de dosare, instituţia a fost chemată în judecată fără a fi emitentul actelor contestate sau a avea legătură cu dreptul pretins încălcat. În aceste cauze, în exercitarea dreptului la apărare, s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Persoanele care promovează cereri de chemare în judecată a instituţiei Avocatul Poporului nu au în vedere faptul că instituţia Avocatul Poporului acţionează ca o autoritate de supraveghere, fiind lipsită de mijloace legale de coerciţiune, de a obliga sau sancţiona o altă autoritate publică, fapt ce reiese cu claritate atât din prevederile art. 13 lit. c) din Legea nr. 35/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, (Avocatul Poporului) urmăreşte rezolvarea legală a cererilor primite şi cere autorităţilor sau funcţionarilor administraţiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

161 libertăţilor cetăţeneşti, repunerea în drepturi a petiţionarului şi repararea pagubelor, cât şi din art. 21 alin. (1) şi (2) care statuează că „în exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări care nu pot fi supuse controlului parlamentar şi nici controlului judecătoresc. Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţii actelor sau faptelor administrative.” Din totalul de 32 cauze, în 18 dintre ele au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti, iar restul de 14 dosare se află pe rolul instanţelor de judecată.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

162 CAPITOLUL XV. MEDIATIZARE, BULETIN, RADIO, ACTUALITATEA ROMÂNEASCĂ

1. RELAŢIILE CU MASS – MEDIA

1.1 Televiziunea şi radioul public ► Sediul central al instituţiei Avocatul Poporului Posturile de televiziune Antena 3 şi Antena 1 au difuzat interviul acordat de prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, privind excepţia de neconstituţionalitate ridicată în legătură cu O.U.G. nr. 230/2008, pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu. Prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului a acordat interviuri postului de televiziune TVR1 pentru emisiunea „Semne”, cu tema „Biblia şi justiţia” şi „Procesul lui Iisus”. Prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului a acordat un interviu postului de televiziune OTV cu tema - Recomandările Avocatului Poporului şi modul cum sunt acestea respectate în România. Prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului a avut o intervenţie telefonică în cadrul emisiunii „Avocatul casei” la postul Radio România Actualităţi. Prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului a acordat un interviu pentru postul PRO TV în urma difuzării de către instituţia Avocatul Poporului a unui comunicat de presă referitor la măsurile preconizate de către factorii guvernamentali de decizie în vederea înlăturării efectelor crizei economico – financiare. De asemenea, au fost acordate interviuri de către reprezentanţii instituţiei Avocatul Poporului, în cadrul cărora au fost prezentate atribuţiile, rolul instituţiei şi raporturile acesteia cu autorităţile administraţiei publice, noul Cod civil, la postul de radio Vocea speranţei, TV Speranţa, Radio România Actualităţi. A fost acordat un interviu postului de radio Europa FM referitor la rolul instituţiei Avocatul Poporului, precum şi poziţia

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

163 instituţiei faţă de introducerea impozitului forfetar. Postul de televiziune VER 2 a prezentat interviul cu tema raportul de activitate al instituţiei Avocatul Poporului pe anul 2008.

► Birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului

Biroul Teritorial Bacău a acordat un interviu postului Radio Radical FM Bacău, cu tema – Dreptul de proprietate privată în contextul legilor fondului funciar. Postul de televiziune CNS Roman a difuzat interviul „Despre competenţa instituţiei Avocatul Poporului”. A fost acordat un interviu postului TV Bacău cu tema „Competenţa instituţiei Avocatul Poporului”. La postul Realitatea TV a fost difuzată emisiunea „Despre rolul şi competenţa Avocatului Poporului” şi a fost difuzată ştirea „Moşul a venit mai devreme la copii din Săuceşti” – referitoare la acţiunea de acordare de ajutoare sociale la Şcoala din comuna Săuceşti, judeţul Bacău. Postul local de televiziune RTT Braşov a transmis emisiunea privind atribuţiile şi activitatea Biroului Teritorial Braşov. Postul Nova TV a transmis interviul cu tema principiul constituţional al egalităţii în drepturi şi posibile cazuri de încălcare a acestuia de către autorităţi ale administraţiei publice; emisiuni ce au constat în prezentarea instituţiei Avocatul Poporului şi a Biroului Teritorial Braşov. Postul local Radio Nova Braşov a difuzat emisiuni ce au constat în prezentarea instituţiei Avocatul Poporului, a atribuţiilor şi a cazuisticii în acest an. Biroul Teritorial Constanţa. Posturile TV Neptun şi Favorit au prezentat acţiunea de acordare de ajutoare sociale organizată de Avocatul Poporului la Şcoala cu clasele I – VIII din comuna Cumpăna, judeţul Constanţa. Radio Constanţa a prezentat interviul „Avocatul Poporului ajută copiii din Cumpăna” şi un interviu privind activitatea Biroului Teritorial Constanţa în anul 2009. Postul Radio Sky a prezentat cazuri soluţionate de Biroul Teritorial Constanţa. Postul local Radio Oltenia Craiova a prezentat instituţia Avocatul Poporului şi activităţile Biroului Teritorial Craiova.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

164 Postul RTV Galaţi – Brăila a difuzat emisiunea „Prezentarea motivelor de neconstituţionalitate ale OUG. Nr. 230/2008”, cu participarea reprezentanţilor Biroului Teritorial Galaţi. În cadrul emisiunii a fost prezentată şi activitatea biroului teritorial. Biroul Teritorial Iaşi a participat la emisiunile de televiziune ale postului TV Life pe temele: „Mansardele şi dreptul de proprietate”; „Statutul populaţiei rrome şi drepturile rromilor”; „Infracţionalitatea şi infractori”; „Protecţia persoanelor străzii”. Reprezentanţii biroului teritorial au participat la emisiunea „Bună dimineaţa” de la Postul TVR Iaşi. Activitatea Biroului Teritorial Piteşti a fost prezentată de postul local de televiziune VTV Curtea de Argeş. Posturile TV Antena 1 Piteşti şi Alpha TV au relatat în emisiunile de ştiri despre întâlnirea reprezentantului biroului teritorial cu prefectul judeţului în scopul îmbunătăţirii cooperării instituţionale în sprijinul cetăţenilor. La posturile Prahova TV, Alpha TV, Prahova TV au fost prezentate atribuţiile Biroului Teritorial Ploieşti, competenţele şi modul de lucru cu instituţiile administraţiei publice. Biroul Teritorial Târgu-Mureş a fost prezent la emisiunea în direct cu ascultătorii „Părerea ta contează”, la postul de Radio Târgu-Mureş. A fost prezentată activitatea Biroului teritorial la Radio Târgu-Mureş şi TVR Regional. La Televiziunea maghiară a fost difuzat interviul pe tema „Drepturile minorităţilor”, cu participarea reprezentaţilor Biroului Teritorial Târgu-Mureş. Participare în direct cu ascultătorii „Părerea ta contează” la postul Radio Târgu – Mureş. Posturile TV Timişoara 89 şi Analog TV au transmis reportajele despre colaborarea Biroului Teritorial Timişoara cu O.P.C. Timiş. Posturile TV Timişoara 89 şi Radio Reşiţa au prezentat activitatea Biroului Teritorial Timişoara. Participare Radio Timişoara, cu tema Bilanţ de activitate 2009 – apeluri în direct cu ascultătorii.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

165 1.2 Presa scrisă ► Sediul central al instituţiei Avocatul Poporului Domnul prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului, a acordat un interviu publicat în Flacăra lui Adrian Păunescu, referitor la excepţia de neconstituţionalitate ridicată în legătură cu O.U.G. nr. 230/2008. Domnul prof. univ. dr. Ioan Muraru, Avocatul Poporului a acordat un interviu publicat în Ziarul Unirea „Instituţia Avocatul Poporului, un prieten al cetăţenilor cu probleme”. Cotidienele Gândul, Jurnalul Naţional, Cotidianul au apărut articole referitoare la ridicarea de către Avocatul Poporului a excepţiei de neconstituţionalitate în legătură cu O.U.G. nr. 230/2008. Cotidianul Ziua a publicat articolul „Legea interceptărilor la Avocatul Poporului”. În ceea ce priveşte presa scrisă se cuvine a menţiona „Actualitatea Românească – Ziarul românilor de pretutindeni” care a publicat răspunsuri, redactate de către experţii şi consilierii instituţiei Avocatul Poporului, la întrebările românilor din străinătate. De asemenea, tot în ziarul „Actualitatea Românească” au fost publicate articole de interes general pentru cetăţeni: „Nerespectarea dreptului de proprietate privată în contextul aplicării legilor proprietăţii”; „Dreptul la un nivel de trai decent al persoanei cu handicap”; „Intervenţii ale instituţiei Avocatul Poporului în vederea aplicării concrete de către autorităţile publice a legilor cu caracter reparatoriu privind reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist”; „Intervenţia instituţiei Avocatul Poporului în vederea respectării de către autorităţile publice a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile privind reconstituirea dreptului de proprietate privată”; „Respectarea dreptului tinerilor de a construi o locuinţă proprietate personală”; „Rolul Avocatului Poporului în înlăturarea unor prevederi legale discriminatorii”; „Intervenţia Avocatului Poporului în ceea ce priveşte respectarea regulilor de publicitate imobiliară”; „Dimensiunea spirituală a drepturilor omului reflectată în petiţiile adresate Ombudsmanului din România”; „Cazul Crulic în atenţia Avocatului Poporului”; „Raport special privind respectarea drepturilor veteranilor de război, văduvelor

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

166 de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război”; „Dreptul de petiţionare în România – Actualitate şi perspective. Rolul instituţiei Avocatul Poporului”.

► Birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului Birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului din Alba-Iulia, Bacău, Braşov, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Suceava, Târgu-Mureş şi Timişoara, au primit numeroase solicitări din partea presei locale. În ziarul Informaţia de Alba au apărut articolele Biroului Teritorial Alba-Iulia „Acordarea despăgubirilor, un drum lung şi anevoios”; „Demers cu final fericit”; „ Două luni de aşteptare pentru o simplă copie xerox”; „ Acordarea drepturilor de pensie, un drum mult prea lung”; „Un demers reuşit”; „ O decizie mult întârziată”; „Avalanşă de decizii”; „Cadouri de la Avocatul Poporului pentru copilaşii din Strungari”; „În aşteptarea pensiei mărite”. În Cronica Poliţiei a apărut articolul „Avocatul Poporului la Strungari” .În Revista Română de Executare Silită nr. 3/2009 a apărut articolul „Probleme incidente în procedura contestaţiei formulate împotriva actelor administrativ – fiscale, cu referire şi la procedura contestaţiei împotriva sumelor încasate în titlul de taxă de primă înmatriculare şi taxă de poluare”. Ziarul de Roman a publicat articolele Biroului Teritorial Bacău, „Avocatul Poporului la raport”; „Avocatul Poporului a fost asaltat”; „Când şi cum să ne adresăm Avocatului Poporului”. În ediţia on line a Adevărului pe Moldova a apărut articolul ”Mii de moldoveni abuzaţi de autorităţi”. În Ziarul Deşteptarea a apărut articolul „Avocatul Poporului duce ajutoare în Săuceşti”. Biroul Teritorial Braşov. Cotidianele Cuvântul Nou, Transilvania Expres au publicat cazuri soluţionate de biroul teritorial şi articolele: „Petiţii tergiversate, pensionari puşi pe drumuri”; „Tracasări de ani de zile. Nemulţumirile cetăţenilor legate de punerile în posesie nu se mai sfârşesc”; „Când uşile se închid, rând pe rând în faţa petiţionarilor, instituţia Avocatul Poporului intră în acţiune – Probleme ale cetăţenilor analizate şi rezolvate punctual”; „Fiind ajutat de Avocatul Poporului un braşovean a câştigat lupta cu asociaţia de proprietari”.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

167 Biroul Teritorial Constanţa a publicat în ziarul Replica de Constanţa, Observator, Obiectiv de Tulcea mai multe articole, dintre care amintim: „Avocatul Poporului asaltat de petiţii”; „Instituţia omului de rând, Avocatul Poporului”; „Pensia unei repatriate – redată de Avocatul Poporului”; „Deţinut nedreptăţit de Casa de Pensii Constanţa”; „Avocatul Poporului îşi aniversează activitatea”; „Avocatul Poporului, o ultimă soluţie”; „Reclamaţii buluc la Avocatul Poporului”; „Avocatul Poporului bombardat de petiţii”; „170 de petiţii adresate Avocatului Poporului”; „Caz soluţionat favorabil de instituţia Avocatul Poporului”. Biroul Teritorial Craiova. Cotidienele Panoramic Mehedinţean, Gorjanul, au publicat articolele: „Avocatul Poporului, o instituţie în slujba cetăţeanului”; „Avocatul Poporului, mediator între cetăţean şi instituţiile statului”. Lucrarea intitulată „Avocatul Poporului, garantul respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti” a fost publicată în cartea Drepturi şi libertăţi fundamentale. Garanţii constituţionale. Biroul Teritorial Galaţi. În ziarele Monitorul de Galaţi, Realitatea au apărut articolele: „Aflăm de la Avocatul Poporului – problematica anului 2008”; „Cum vă poate ajuta Avocatul Poporului”; „Noi forme de protecţie persoanelor vârstnice”; „Aflăm de la Avocatul Poporului: Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”; „Aflăm de la Avocatul Poporului: Despre dreptul de proprietate”; „Aflăm de la Avocatul Poporului: Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate de către Avocatul Poporului”; „Aflăm de la Avocatul Poporului: Problematica anului 2008”; „Aflăm de la Avocatul Poporului: Despre drepturile veteranilor de război”. Articolul „Avocatul Poporului vă apără împotriva abuzurilor funcţionarilor publici” a apărut în ziarul Impact. Biroul Teritorial Iaşi. Ziarul de Iaşi a publicat articolele, dintre care amintim: „A crescut numărul sesizărilor adresate Biroului Teritorial Iaşi al instituţiei Avocatul Poporului”; „Pensionarea, între neconstituţionalitate şi legitimitate”; „Când poate fi invocată neconstituţionalitatea”; „Cât de important este să vă exercitaţi dreptul la informaţie”; „Cum se poate dobândi o proprietate prin uzucapiune”; „Dreptul la un nivel de trai decent”; „Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”; „Cum afectează legile restituirii proprietăţii dreptul de moştenire”; „ Dreptul de preemţiune reglementat de Legea nr. 10/2001”; „Termenul de contestare a unei decizii formulate în baza Legii nr.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

168 10/2001”; „Cumularea pensiei anticipate cu alte venituri”; „Indemnizaţiile pentru creşterea copilului”; „Obligaţia de a executa hotărârile CEDO”; „Dreptul persoanelor condamnate politic”; „Ce categorii de indemnizaţii pot fi cumulate cu salariile din sistemul public”; „Modificări importante cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”; „Dreptul de şedere temporară în România”. Ziarul Crişana a publicat articolele „Ordonanţa Boc contestată-n bloc” – un grup de 75 de cadre militare s-au adresat Biroului Teritorial Oradea şi au solicitat sesizarea Curţii Constituţionale referitoare la O.U.G. nr. 239/2008; „Şase luni pline la Avocatul Poporului”. Cotidianul Crişana a publicat articolul ”Tot mai mulţi bihoreni bat la uşa Avocatului Poporului”. Cotidianul Informaţia Zilei a publicat articolul „12 sătmăreni aşteaptă dreptatea de la Avocatul Poporului”. Biroul Teritorial Piteşti a semnalat apariţia în Orizont Economic Argeşean, 24 de minute, Argeşul, Ghidul locatarului a articolelor, dintre care amintim: „Bilanţul pe 2008 al Biroului Teritorial Piteşti al Avocatului Poporului”; „Argeşenii şi vâlcenii se plâng la Avocatul Poporului”; „Avocatul Poporului a fost lângă voi”; „Cazuri soluţionate de Biroul Teritorial Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului”; „Competenţa Avocatului Poporului privind sesizări care au ca obiect tranzacţii asupra proprietăţilor imobiliare”; „Încălcarea drepturilor constituţionale în atenţia Avocatului Poporului din Argeş”. Activitatea Biroului Teritorial Ploieşti a fost evocată prin articolele publicate în Monitorul de Prahova, Adevărul de seară, Ziarul Ploieşti, Ziarul Adevărul. Activitatea Biroului Teritorial Suceava fost evocată prin articolele publicate în cotidienele Evenimentul de Botoşani, Monitorul de Botoşani, Evenimentul regional al Moldovei. Pe portalul de ştiri City News a apărut articolul „Dreptul de proprietate la Avocatul Poporului”. Biroul Teritorial din Târgu-Mureş a transmis spre publicare în cotidienele: Punctul, City News Mureş şi Metropol articolele, dintre care amintim: „2008 a fost anul consolidării instituţiei Avocatul Poporului”; „Ne-a ajutat Avocatul Poporului”. Ziarul Renaşterea Bănăţeană a difuzat articolele referitor la Colaborarea Biroului Teritorial Timişoara cu O.P.C. Timiş, „Primăriile în topul nemulţumirilor”. Articolul

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

169 „Activitatea Biroului Teritorial Timişoara în domeniul dreptului la muncă şi protecţiei sociale a muncii” a apărut în Agenda Consiliului Judeţean Timiş.

2. COLABORĂRI CU ALTE AUTORITĂŢI ŞI O.N.G. – URI

2.1 Colaborări iniţiate de birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului cu alte autorităţi În baza Protocolului de colaborare al Biroului Teritorial Braşov încheiat cu Asociaţia Gil Corona, a avut loc un seminar cu tema „Ziua cărţii şi drepturile de autor”. Participarea la dezbaterea cu tema „Respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale copilului”, organizată de Asociaţia Catharsis din Braşov. La sediul Biroului Teritorial Braşov a fost prezentă o delegaţie a O.S.C.E. S-a realizat o întrevedere a reprezentanţilor Biroului Teritorial Craiova cu subprefectul judeţului Gorj şi cu directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, cu directorul Direcţiei de Muncă şi Incluziune Socială Dolj. S-a efectuat un stagiu de practică la Biroul Teritorial Craiova de către 5 studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative – Universitatea Craiova. S-a realizat o întrevedere cu Prefectul judeţului Dolj şi cu directorul general al Casei judeţene de pensii Dolj, în vederea încheierii unor protocoale de colaborare. S-a realizat o întrevedere cu conducerea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj în vederea încheierii unui protocol de colaborare. S-a realizat o întrevedere a reprezentanţilor Biroului Teritorial Craiova cu prefectul judeţului Harghita. Întâlnire cu elevii clasei a XI-a Secţia Ştiinţe Sociale din cadrul Colegiului „Al Papiu Ilarian” privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. S-a realizat o întâlnire cu reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în vederea stabilirii bazelor unei colaborări cu Biroul Teritorial Cluj – Napoca, în scopul promovării şi protecţiei drepturilor copilului. Biroul Teritorial Constanţa a încheiat Protocol de colaborare cu Instituţia Prefectului din judeţul Tulcea. A avut loc întrevederea cu decanul Universităţii Ovidius din RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

170 Constanţa privind organizarea unor stagii de practică ale studenţilor la sediul biroului teritorial. A avut loc întrevederea cu prefectul judeţului Constanţa pe tema colaborării dintre cele două instituţii. Întâlnire cu subprefectul judeţului Bihor, în vederea încheierii unui protocol de colaborare între instituţia Prefectului Judeţului Bihor şi Biroul Teritorial Oradea. Biroul Teritorial Piteşti, la invitaţia Primăriei Piteşti, a participat la Şedinţa Grupului de lucru în cadrul Proiectului Start al Reţelei româno-olandeze pentru implementarea politicilor privind alcoolul. S-a realizat o întâlnire cu prefectul judeţului Argeş. A fost încheiat Protocolul de colaborare cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Piteşti, privind organizarea unor stagii de practică ale studenţilor la sediul biroului teritorial. Participare la Proiectul „Copii fără identitate”, aflat în fază de organizare. Biroul Teritorial Suceava a încheiat un acord de colaborare cu Liceul cu Program Sportiv Suceava, în vederea realizării Proiectului Şcolar privind drepturile copiilor „Ce ştim despre drepturile noastre”. A avut loc o întrevedere la Instituţia Prefectului judeţului Botoşani ca urmare a încheierii protocolului de colaborare din 2008. S-a participat la dezbateri organizate de AANITP –CR Suceava şi Salvaţi Copiii, în parteneriat cu Liceul cu program sportiv Suceava. S-a efectuat un stagiu de practică la Biroul Teritorial Târgu-Mureş de studenţi din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Universitatea „Spiru Haret”, Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative - Universitatea Petru Maior Târgu – Mureş, Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti. Biroul Teritorial Timişoara a încheiat Protocol de colaborare cu Instituţia Prefectului din judeţul Caraş - Severin. Efectuarea unui stagiu de practică la sediul Biroului Teritorial Timişoara de către studenţi din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

171 2.2 Colaborarea dintre Avocatul Poporului şi Ombudsmanul European Problemele specifice cu care se confruntă Avocatul Poporului din România au fost tratate în materiale publicate în Buletinul de Informare a Ombudsmanilor Europeni şi redactate de către experţii şi consilierii din cadrul instituţiei Avocatul Poporului. Dintre acestea amintim: Dimensiunea spirituală a drepturilor omului reflectată în petiţiile adresate Avocatului Poporului, Dreptul tinerilor la construirea unei locuinţe proprietate personală, Rolul Avocatului Poporului în înlăturarea unor prevederi legale discriminatorii, Implicarea instituţiei Avocatul Poporului în protecţia drepturilor veteranilor de război: scutirea de la plata impozitelor corespunzătoare pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha, Intervenţia instituţiei Avocatul Poporului în vederea respectării de către autorităţile publice a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile privind reconstituirea dreptului de proprietate privată, Intervenţia instituţiei Avocatul Poporului în ceea ce priveşte respectarea regulilor de publicitate imobiliară, Dreptul la libera circulaţie, Biroul teritorial al Ombudsmanului la dispoziţia cetăţenilor.

3. PUBLICAŢII 3.1 Raportul anual al instituţiei Avocatul Poporului, broşura instituţiei, materiale informative De asemenea, pentru a facilita publicului relaţia cu instituţia, Avocatul Poporului a pus la dispoziţia petiţionarilor, raportul anual adresat Parlamentului, statistici privind activitatea instituţiei, broşura instituţiei. Materialele informative cu privire la instituţia Avocatul Poporului sunt disponibile şi în format electronic pe site-ul instituţiei Avocatul Poporului: www.avp.ro.

3.2 Buletinul informativ trimestrial al instituţiei Avocatul Poporului Instituţia Avocatul Poporului prin eforturi financiare proprii a editat Buletinul informativ trimestrial, ce cuprinde detaliat aspecte din activitatea desfăşurată, aprecieri transmise de petiţionari şi de autorităţile publice la adresa instituţiei Avocatul Poporului, cazuri soluţionate prin intervenţia Avocatului Poporului. RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

172 3.3 Comunicate de presă Instituţia Avocatul Poporului, în ideea de a fi cât mai transparentă faţă de massmedia, a informat presa despre activitatea sa, atât prin cele 13 comunicate de presă transmise, despre desfăşurarea unor evenimente deosebite pe plan intern şi extern. 3.4 Comunicări on - line Pagina de internet a instituţiei Avocatul Poporului conţine informaţii privind prezentarea şi structura instituţiei, statistici, date de contact, legislaţie şi o secţiune de linkuri utile ale Comisiei Europene, facilitând accesul la o mare varietate de consultări şi dezbateri. Pe site-ul instituţiei la rubrica „Din cazuistica instituţiei Avocatul Poporului” au fost date publicităţii cazuri clarificate de instituţia Avocatul Poporului.

4. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE DE INSTITUŢIA AVOCATUL POPORULUI CU PRIVIRE LA ACORDAREA AJUTOARELOR SOCIALE

Un alt aspect al activităţii de mediatizare constituie deja o practică cunoscută a instituţiei Avocatul Poporului, de acordare de ajutoare sociale, acţiuni ce au fost organizate de domeniul drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap şi prezentate în Capitolul VI al prezentului Raport.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

173 ANEXA NR. 1

VOLUMUL GENERAL DE ACTIVITATE

Nr.

Indicatorul

crt.

Total lucrări efectuate

1. Audienţe acordate cetăţenilor la sediul instituţiei Avocatul

16561

Poporului şi la birourile teritoriale 2. Petiţii înregistrate la instituţia Avocatul Poporului şi la

8295

birourile teritoriale, referitoare la încălcarea unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti 3. Apeluri telefonice înregistrate prin dispecerat la Avocatul

5978

Poporului şi la birourile teritoriale 4.

Anchete efectuate de instituţia Avocatul Poporului

30

5.

Recomandări emise de Avocatul Poporului

6

6.

Raport special

1

7.

Puncte de vedere cu privire la excepţiile de

1905

neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor exprimate la solicitarea Curţii Constituţionale 8.

Excepţii de neconstituţionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

4

174 ANEXA NR. 2 STATISTICA PETIŢIILOR ÎNREGISTRATE ÎN RAPORT CU DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE ÎNCĂLCATE

Nr. crt.

Petiţii Denumire drept (articol din Constituţie)

înregistrate

1.

Egalitate în drepturi (art. 16)

2.

Străini şi apatrizi (art. 18)

7

3.

Dreptul de azil, extrădare, expulzare (art. 19)

-

4.

Accesul liber la justiţie (art. 21)

833

5.

Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art.22)

17

6.

Libertatea individuală (art. 23)

9

7.

Dreptul la apărare (art. 24)

37

8.

Dreptul la libera circulaţie (art. 25)

5

9.

Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată (art. 26)

16

10.

Inviolabilitatea domiciliului (art. 27)

1

11.

Secretul corespondenţei (art. 28)

4

12.

Libertatea conştiinţei (art. 29)

6

13.

Libertatea de exprimare (art. 30)

10

14.

Dreptul la informaţie (art. 31)

1396

15.

Dreptul la învăţătură (art. 32)

12

16.

Accesul la cultură (art. 33)

2

17.

Dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34)

50

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

126

175 18.

Dreptul la mediu sănătos (art. 35)

17

19.

Dreptul de vot (art. 36)

16

20.

Dreptul de a fi ales (art. 37)

7

21.

Dreptul de a fi ales în Parlamentul European (art. 38)

-

22.

Libertatea întrunirilor (art. 39)

-

23.

Dreptul la asociere (art. 40)

3

24.

Dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii (art. 41)

25.

Dreptul la grevă (art. 43)

26.

Dreptul de proprietate privată (art. 44)

27.

Libertatea economică (art. 45)

5

28.

Dreptul la moştenire (art. 46)

35

29.

Dreptul la un nivel de trai decent (art. 47)

947

30.

Familia şi dreptul la căsătorie (art. 48)

16

31.

Protecţia copiilor şi tinerilor (art. 49)

59

32.

Protecţia persoanelor cu handicap (art. 50 )

116

33.

Dreptul de petiţionare (art. 51)

1282

34.

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art.

1568

52) 35.

Restrângerea exerciţiului unor drepturi

358

767 sau libertăţi

(art. 53)

15

36.

Dreptul la un proces echitabil (art.6 din CEDO)

63

37.

Alte drepturi

490

TOTAL

8295

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

176 ANEXA NR. 3 STATISTICA PETIŢIILOR PE JUDEŢE

NR. CRT.

JUDEŢ

NR. PETIŢII

1.

Alba

174 

2.

Arad

81 

3.

Argeş

447 

4.

Bacău

228 

5.

Bihor

171 

6.

Bistriţa-Năsăud

47 

7.

Botoşani

131 

8.

Brăila

81 

9.

Braşov

208 

10.

Bucureşti

1532 

11.

Buzău

59 

12.

Caraş-Severin

71 

13.

Călăraşi

59 

14.

Cluj

206 

15.

Constanţa

289 

16.

Covasna

26 

17.

Dâmboviţa

91 

18.

Dolj

344 

19.

Galaţi

159 

20.

Giurgiu

59 

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

177 21.

Gorj

105 

22.

Harghita

39 

23.

Hunedoara

121 

24.

Ialomiţa

24 

25.

Iaşi

349 

26.

Ilfov

85 

27.

Maramureş

87 

28.

Mehedinţi

51 

29.

Mureş

239 

30.

Neamţ

103 

31.

Olt

72 

32.

Prahova

273 

33.

Sălaj

37 

34.

Satu Mare

41 

35.

Sibiu

47 

36.

Suceava

126 

37.

Teleorman

30 

38.

Timiş

288 

39.

Tulcea

32 

40.

Vaslui

73 

41.

Vâlcea

44 

42.

Vrancea

59 

TOTAL*

6788

*Observaţie: La totalul de petiţii adresate instituţiei Avocatul Poporului din ţară pe suport de hârtie, se adaugă un număr de 1362 petiţii comunicate prin poşta electronică.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

178 ANEXA NR. 4 STATISTICA PETIŢIILOR PRIMITE DIN STRĂINĂTATE Nr. crt.

ŢARA

Nr. petiţii

1.

Albania

1

2.

Austria

2

3.

Belgia

3

4.

Canada

6

5.

Cipru

1

6.

Elveţia

2

7.

Finlanda

1

8.

Franţa

4

9.

Germania

26

10.

Grecia

3

11.

Irlanda

3

12.

Israel

13

13.

Italia

10

14.

Lituania

1

15.

Marea Britanie

2

16.

Olanda

1

17.

Portugalia

1

18.

Republica Moldova

12

19.

Serbia

1

20.

Spania

2

21.

Statele Unite ale Americii

6

22.

Suedia

2

23.

Turcia

2

24.

Ungaria

40

TOTAL

145

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

179 ANEXA NR. 5

ACTIVITATEA BIROURILOR TERITORIALE ALE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI

Nr.

Biroul

crt.

teritorial

1.

Alba-Iulia

Audienţe

Petiţii

Apeluri

Activităţi informative

înregistrate telefonice 567

191

144

- 15 articole publicate în presa locală; - 4 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

2.

Bacău

723

171

166

- 9 emisiuni radio-tv; - 5 articole publicate în presa locală; - 6 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

3.

Braşov

864

158

229

- 13 emisiuni radio-tv; - 11 articole publicate în presa locală; - 14 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

4.

Cluj Napoca

868

207

351

- 1 articol publicat în presa locală; - 11 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

180 5.

Constanţa

740

198

204

- 6 emisiuni radio-tv; - 23 articole publicate în presa locală; - 12 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

6.

Craiova

1531

346

817

- 3 emisiuni radio-tv; - 3 articole publicate în presa locală; - 21 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

7.

Galaţi

510

117

164

- 2 emisiuni radio-tv; - 15 articole publicate în presa locală; - 1 colaborare cu ONG-uri şi alte autorităţi.

8.

Iaşi

852

321

279

- 6 emisiuni radio-tv; - 49 articole publicate în presa locală; - 2 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

9.

Oradea

725

185

204

- 3 articole publicate în presa locală; - 8 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

181 10.

Piteşti

1332

357

151

- 4 emisiuni radio-tv; - 7 articole publicate în presa locală; - 11 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

11.

Ploieşti

880

194

163

- 3 emisiuni radio-tv; - 4 articole publicate în presa locală; - 1 colaborare cu ONG-uri şi alte autorităţi.

12.

Suceava

1233

111

151

- 17 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

13.

Târgu Mureş

1536

244

426

- 12 emisiuni radio-tv; - 4 articole publicate în presa locală; - 7 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

14.

Timişoara

803

231

345

- 6 emisiuni radio-tv; - 3 articole publicate în presa locală; - 6 colaborări cu ONG-uri şi alte autorităţi.

TOTAL

13164

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

3031

3794

328

182 ANEXA NR. 6 STATISTICA PUNCTELOR DE VEDERE EXPRIMATE DE AVOCATUL POPORULUI CU PRIVIRE LA EXCEPŢIILE DE NECONSTITUŢIONALITATE Nr.

Domeniul punctului de vedere

Crt.

Nr. puncte de vedere

1.

Statul de drept (art. 1)

19

2.

Universalitatea; Principiul neretroactivităţii legii; legea

72

penală sau contravenţională mai favorabilă (art. 15) 3.

Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale (art. 9)

4.

Principiul egalităţii în drepturi (art. 16, art. 4)

5

Cetăţenii străini şi apatrizii (art. 18)

1

6.

Prioritatea reglementărilor internaţionale (art. 11, art. 20)

23

7.

Accesul liber la justiţie; Proces echitabil (art. 21)

433

8.

Dreptul la viaţă, integritate fizică şi psihică (art. 22)

16

9.

Libertatea individuală (art. 23)

47

10.

Dreptul la apărare (art. 24)

75

11.

Libera circulaţie (art. 25)

5

12.

Viaţa intimă, familială şi privată (art. 26)

15

13.

Inviolabilitatea domiciliului (art. 27)

2

14.

Secretul corespondenţei (art. 28)

3

15.

Libertăţi de opinie (art. 29, art. 30, art. 40)

10

16.

Dreptul la informaţie (art. 31)

3

17.

Dreptul la învăţătură (art. 32)

3

18.

Dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34)

1

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

2 388

183 19.

Dreptul la un mediu sănătos (art. 35)

1

20.

Dreptul de vot (art. 36); Dreptul de a fi ales (art. 37);

6

Dreptul de a fi ales în Parlamentul European (art. 38) 21.

Dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii şi

29

interzicerea muncii forţate (art. 41, art. 42) 22.

Dreptul de proprietate (art. 44, art. 136)

206

23.

Libertatea economică (art. 45); Economia (art. 135)

20

24.

Dreptul la moştenire (art.46)

4

25.

Dreptul la un nivel de trai decent (art. 47)

5

26.

Familia (art. 48)

1

27.

Protecţia copiilor şi a tinerilor (art. 49)

3

28.

Protecţia persoanelor cu handicap (art. 50)

1

29.

Dreptul de petiţionare (art. 51)

3

30.

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 52)

7

31.

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor

71

libertăţi (art. 53) 32.

Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor (art. 57)

1

33.

Autorităţile publice (art. 61 - art. 72)

15

34.

Categorii de legi (art. 73); Iniţiativa legislativă (art. 74);

202

Adoptarea legilor şi a hotărârilor (art. 76); Intrarea în vigoare a legii (art. 78) 35.

Consiliul Legislativ (art. 79)

3

36.

Alte atribuţii ale Preşedintelui României (art. 94)

1

37.

Actele Guvernului (art. 108)

2

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

184 38.

Delegarea legislativă (art. 115)

104

39.

Administraţia publică locală (art. 120 - art. 123)

5

40.

Înfăptuirea justiţiei (art. 124)

25

41.

Instanţele judecătoreşti (art. 126 - art. 127)

20

42.

Folosirea căilor de atac (art. 129)

16

43.

Statutul procurorului (art. 131- art. 132)

7

44.

Consiliul Superior al Magistraturii (art. 133, art. 134)

1

45.

Contribuţii financiare (art. 56); Bugetul public naţional

4

(art. 138); Impozite, taxe şi alte contribuţii (art. 139) 46.

Atribuţiile Curţii Constituţionale (art. 146); Deciziile Curţii

4

Constituţionale (art. 147) 47.

Integrarea în Uniunea Europeană (art. 148)

5

48.

Dispoziţii tranzitorii (art. 155)

1

49.

Excepţii în care nu s-a precizat textul constituţional încălcat

14

TOTAL

1905

*In cazul a 1505 de puncte de vedere se regăsesc mai multe domenii, iar pentru statistică a fost luat în considerare, domeniul semnificativ.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

185 ANEXA NR.7 ANCHETELE EFECTUATE Nr.

Obiectul anchetei

Nr. de

Autoritatea

Rezultatele anchetelor

crt.

efectuate

anchete

administraţiei publice la

efectuate

efectuate

care s-a efectuat ancheta

2

Primăria Municipiului

1.

Respectarea dreptului de

Turda

Nu s-au confirmat aspectele prezentate de petenţi

proprietate privată Primăria comunei Finta,

- Confirmarea aspectelor

judeţul Dâmboviţa

prezentate de către petent - Informarea petentului în privinţa faptului că nu se pot efectua puneri în posesie pe terenul solicitat

Primăria comunei Poseşti, judeţul Prahova

- Confirmarea aspectelor prezentate de petentă - Convocarea petentei pentru întocmirea procesului-verbal de punere în posesie

2.

Respectarea dreptului de proprietate privată şi a dreptului de petiţionare

3

Primăria Municipiului

- Confirmarea aspectelor

Bucureşti (2)

semnalate de către petenţi în sensul tergiversării soluţionării notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

186 Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

- soluţionarea cererii petentului în sensul emiterii în termen de o lună a titlului de despăgubire

3.

Respectarea dreptului de

11

Primăria comunei Mărgău, judeţul Cluj

proprietate privată şi

Confirmarea aspectelor sesizate de petent şi soluţionarea favorabilă a

dreptului persoanei

cererii de atribuire a

vătămate de o

terenului

autoritate publică Primăria comunei Cotmeana, judeţul Argeş

Confirmarea aspectelor sesizate de petent şi emiterea unei recomandări

Primăria Municipiului

Confirmarea aspectelor

Bucureşti – Direcţia

semnalate de către petenţi

juridic, contencios şi

în sensul tergiversării

legislaţie (2)

soluţionării notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001

Primăria comunei Roşia, judeţul Sibiu

- Confirmarea aspectelor sesizate de către petent - Emiterea unei recomandări

Primăria comunei Vedea, Nu s-au confirmat aspectele judeţul Argeş

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

semnalate de către petent

187 Primăria Municipiului Bucureşti (2)

Confirmarea aspectelor semnalate de către petenţi, în sensul tergiversării soluţionării notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

- Transmiterea răspunsului - Propunerea de emitere a unei recomandări

Nu s-au confirmat aspectele semnalate de către petent; dosarul acestuia era incomplet

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

- Identificarea stadiului de soluţionare a dosarului petentei - Informarea acesteia cu privire la faptul că hotărârile de validare din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se vor transmite la domiciliul beneficiarilor

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

188 4.

Respectarea

1

dreptului de

Instituţia Prefectului

- Confirmarea aspectelor

Judeţul Ilfov

prezentate de către petent

proprietate şi a

în

sensul

tergiversării

dreptului la

soluţionării cererii sale de

informaţie

punere în posesie - Emiterea unei

recomandări

către

Primarul comunei Afumaţi, judeţul Ilfov 5.

Respectarea

1

Casa Locală de Pensii Sector 1 Bucureşti

dreptului la nivel de trai, a dreptului de

Casa Sector

Locală 1

sesizărilor

petiţionare şi a

de

a

Pensii

dat

curs

făcute

de

Avocatul Poporului şi a soluţionat

dreptului persoanei vătămate de o

cazurile

semnalate de petenţi

autoritate publică 6.

Respectarea

2

dreptului la nivel de

Casa Locală de Pensii

Nu s-au confirmat aspectele

Sector 6 Bucureşti

prezentate de către petentă

Casa de Pensii a

- Constatarea tergiversării

trai şi a dreptului de petiţionare

Municipiului Bucureşti

soluţionării cererii petentului - Emiterea unei recomandări

7.

Respectarea dreptului la nivel de

1

Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti

Confirmarea susţinerilor petentului

trai şi a dreptului

Emiterea a două decizii de

persoanei vătămate

revizuire a drepturilor de

de o autoritate publică

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

pensie comunitară

189 8.

Respectarea

1

Direcţia de Sănătate

Confirmarea

lipsei

dreptului la ocrotirea

Publică a Municipiului

răspunsului către petentă,

sănătăţii şi a

Bucureşti

precum şi a dificultăţilor

dreptului de

existente

în

legătură

cu

petiţionare

funcţionarea

comisiei

de

monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis 9.

Verificarea modului

1

Centrul de plasament

în care este respectat

nr.8 „Speranţa” –

dreptul la ocrotirea

Huedin, judeţul Cluj

sănătăţii şi a

- Constatarea neglijenţei în activitatea angajaţilor Centrului de plasament nr.8 - dispunerea de către

protecţiei copiilor şi a

Direcţia Generală de

tinerilor

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unor măsuri de sancţionare a angajaţilor Centrului

10.

Respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, a dreptului la informaţie, a dreptului de petiţionare, secretului corespondenţei şi a nivelului de trai

1

Penitenciarul de maximă siguranţă Craiova

- S-au confirmat aspectele referitoare la nerespectarea dreptului de petiţionare întrucât autorităţile sesizate nu au răspuns la petiţiile adresate - Nu s-au confirmat susţinerile petentului referitoare la calitatea vieţii carcerale - Includerea în „mapa

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

190 documentară de cameră” a Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 11.

Respectarea egalităţii

1

Direcţia Relaţii

Nu s-au confirmat aspectele

în drepturi, a

Consulare din cadrul

sesizate de către petenţi,

prevederilor

Ministerului Afacerilor

aceştia neavând cereri de

tratatelor

Externe

redobândire a cetăţeniei

internaţionale

înregistrate la Ministerul

privind drepturile

Afacerilor Externe

omului şi accesul la justiţie 12.

Respectarea

1

Inspectoratul Teritorial

dreptului la

de Muncă al

informaţie şi a

Municipiului Bucureşti

Nu s-au confirmat aspectele sesizate de petent

dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică 13.

Respectarea

1

Agenţia Naţională pentru Clarificarea aspectelor

dreptului la muncă şi

Ocuparea Forţei de

protecţia socială a

Muncă

muncii

semnalate de petent, în sensul constatării imposibilităţii legale de afiliere retroactivă la sistemul asigurărilor de şomaj din România

15.

Respectarea dreptului de petiţionare

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

2

Ministerul Justiţiei şi

Clarificarea stadiului de

Libertăţilor Cetăţeneşti

soluţionare a cererii de redobândire a cetăţeniei

191 române

Casa Locală de Pensii - Emiterea deciziei de debit Sector 6 Bucureşti

- Formularea unui răspuns către instituţia Avocatul Poporului, prin care a fost explicată situaţia concretă a dosarului de pensie al petentului

TOTAL

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

30

192 ANEXA NR. 8 RECOMANDĂRI EMISE DE AVOCATUL POPORULUI

Nr.

Nr. şi data emiterii

Autoritatea

crt.

recomandării. Obiectul

publică căreia i-a

recomandării

fost adresată

Conţinutul pe scurt al recomandării

recomandarea 1.

1/ 2 februarie 2009

Primarul

comunei - examinarea cu profesionalism a cererilor

Încălcarea prevederilor art. Afumaţi

privind reconstituirea dreptului de proprietate

44 din Constituţie, privind

şi punerea în posesie, în vederea respectării

dreptul

dreptului de proprietate privată în materia

de

proprietate

dreptului funciar

privată.

- luarea măsurilor legale care se impun pentru respectarea cadrului legal în materie şi informarea Avocatului Poporului cu privire la măsurile întreprinse. 2.

2/13 februarie 2009

Ministrul Finanţelor -

Încălcarea prevederilor art. Publice 137 alin (2) din Constituţie

dispunerea

măsurilor

necesare

pentru

respectarea cadrului constituţional şi legal instituit de art. 137 alin (2) DIN Constituţie şi

şi a art. 1 alin. (3) din Legea

art. 1 alin (3) din Legea nr. 348/2004, cu

nr. 348/2004, cu modificările

modificările şi completările ulterioare;

şi completările ulterioare, cu

- informarea Avocatului Poporului asupra

privire

măsurilor dispuse.

la

denumirea

monedei naţionale.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

193

3.

3/ 10 iunie 2009 Încălcarea

Primarul

dreptului

comunei - luarea măsurilor legale care se impun

de Roşia, judeţul Sibiu

pentru:

proprietate privată prevăzut

*înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor

de art. 44 din Constituţie

depuse împotriva Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor comunei în raport cu prevederile

Hotărârii

Guvernului

nr.

890/2005; *informarea Avocatului Poporului asupra măsurilor luate. 4.

4/4 iunie 2009

Primarul

de Cotmeana, Argeş proprietate privată prevăzut Încălcarea

dreptului

de art. 44 din Constituţie şi

comunei - în exercitarea atribuţiilor conferite de lege, judeţul să

dispună

examinarea

documentaţiilor

urbanistice în vederea respectării dreptului de proprietate privată;

dreptului persoanei vătămate

- luarea măsurilor legale care se impun

de

pentru:

o

autoritate

publică

prevăzute de art. 52 din

*emiterea documentelor urbanistice precum şi

Constituţie.

a Planului de Urbanism General al Comunei Cotmeana; *supunerea spre aprobarea consiliului local al comunei propunerea de emitere a hotărârilor privind

reţeaua

de

străzi

principale

şi

secundare, precum şi a celor care vizează disciplina

în

construcţii

cu

respectarea

dreptului de proprietate privată; *informarea Avocatului Poporului asupra măsurilor luate.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

194 5.

5/10 august 2009

Autoritatea

Încălcarea a dreptului de Naţională proprietate privată şi a Restituirea

- luarea măsurilor legale care se impun pentru pentru: *elaborarea unei metodologii referitoare la

dreptului persoanei vătămate Proprietăţilor

repartizarea sumelor alocate de la bugetul de

de

publică,

stat cu titlu de despăgubiri, pe cele trei

prevăzute de art. 44 şi art. 52

categorii de beneficiari prevăzuţi de Legea nr.

din Constituţie.

247/2005, Legea nr. 9/1998, respectiv pe

o

autoritate

Legea nr. 290/2003; *elaborarea unei metodologii referitoare la criteriile şi ordinea în baza cărora se acordă despăgubirile

beneficiarilor

Legii

nr.

290/2003, în conformitate cu art. 13 din această lege. *informarea Avocatului Poporului asupra măsurilor luate. 6.

6/4 noiembrie 2009

Directorul

- în exercitarea atribuţiilor conferite de

al legislaţia în vigoare, să dispună soluţionarea Încălcarea nivelului de trai şi coordonator a dreptului persoanei Casei de Pensii a cu celeritate şi cu profesionalism a solicitării vătămate de o autoritate Municipiului publică, prevăzute de art. 47 Bucureşti

privind acordarea dreptului la pensie, în

art. 52 din Constituţie.

de trai, prevăzut de art. 47 din Constituţia

vederea respectării dreptului privind nivelul României.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

195 ANEXA NR.9

GRAFICE PRIVIND INDICATORII ÎNREGISTRAŢI ÎN ACTIVITATEA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

196

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

197

Statistica petiţiilor înregistrate în raport cu dreptul pretins încălcat

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

198

STATISTICA PETIŢIILOR PE JUDEŢE

131 41

87 126

171

349

47

37

103 73

206

39

239 81

228

174 208

288 121

59

26

47

447

44

159

59

71

273 91

85

24

51 72 344

1532 30 59

Petiţii primite din ţară prin poştă (pe suport de hârtie): 6788 Petiţii primite prin e-mail: 1362 Petiţii primite din străinătate: 145 Total petiţii primite: 8295

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

32

81

105

59

289

199 NOTĂ: La elaborarea prezentului raport au contribuit: Erzsebet Rucz, Alexandru Bălănescu, Mihai Gondoş, Ionel Oprea, Cristian Cristea, Simina Gagu, Claudia Sora, Ecaterina Mirea, Bianca Drăghici, Magda Ştefănescu, Luminiţa Avramescu, Anda Gheorghiu, care îşi asumă şi răspunderea pentru exactitatea datelor şi informaţiilor.

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

200 CUPRINS

CUVÂNT INTRODUCTIV……………………………………………………..……………………………4 SINTEZA RAPORTULUI INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI PE ANUL 2009 ............................. 10  CAPITOLUL I. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI ................................................................................................................................ 26  CAPITOLUL II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI SCHEMA DE PERSONAL .............................. 30  CAPITOLUL III. VOLUMUL GENERAL DE ACTIVITATE....................................................................... 32  CAPITOLUL IV. ANCHETE ŞI RECOMANDĂRI, MIJLOACELE DE INTERVENŢIE SPECIFICE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI....................................................................................................... 36  CAPITOLUL V. DOMENIUL DREPTURILE OMULUI, EGALITATE DE ŞANSE ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI, CULTE RELIGIOASE ŞI MINORITĂŢI NAŢIONALE ......................................... 39  CAPITOLUL VI. DOMENIUL DREPTURILE COPILULUI, ALE FAMILIEI, TINERILOR, PENSIONARILOR, PERSOANELOR CU HANDICAP ................................................................................. 60  CAPITOLUL VII. DOMENIUL ARMATĂ, JUSTIŢIE, POLIŢIE, PENITENCIARE ............................... 74  CAPITOLUL VIII. DOMENIUL PROPRIETATE, MUNCĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE ................................................................................................................................................................ 98  CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA BIROURILOR TERITORIALE ALE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI ...................................................................................................................................................... 114  CAPITOLUL X. ACTIVITATEA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI ÎN DOMENIUL CONTROLULUI CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGILOR ŞI ORDONANŢELOR .................................. 124  CAPITOLUL XI. RESURSE MATERIALE ŞI BUGETARE CONSUMATE ÎN ANUL 2009.................. 138  CAPITOLUL XII. AUDIT ŞI MANAGEMENTUL RISCURILOR ............................................................. 141  CAPITOLUL XIII. IMPLICAREA AVOCATULUI POPORULUI ÎN MANIFESTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE ......................................................................................................................................... 144  CAPITOLUL XIV. PROCESE, PROBLEME JURIDICE ALE INSTITUŢIEI ......................................... 160  CAPITOLUL XV. MEDIATIZARE, BULETIN, RADIO, ACTUALITATEA ROMÂNEASCĂ .............. 162  ANEXA NR. 1 ........................................................................................................................................... 173  VOLUMUL GENERAL DE ACTIVITATE ................................................................................................ 173

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

201 ANEXA NR. 2 ........................................................................................................................................... 174  STATISTICA PETIŢIILOR ÎNREGISTRATE ÎN RAPORT CU DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE ÎNCĂLCATE ................................................................................................................................................ 174  ANEXA NR. 3 ........................................................................................................................................... 176  STATISTICA PETIŢIILOR PE JUDEŢE .................................................................................................... 176  ANEXA NR. 4 ........................................................................................................................................... 178  STATISTICA PETIŢIILOR PRIMITE DIN STRĂINĂTATE .................................................................... 178  ANEXA NR. 5 ........................................................................................................................................... 179  ACTIVITATEA BIROURILOR TERITORIALE ALE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI ......... 179  ANEXA NR. 6 ........................................................................................................................................... 182  STATISTICA PUNCTELOR DE VEDERE EXPRIMATE DE AVOCATUL POPORULUI CU PRIVIRE LA EXCEPŢIILE DE NECONSTITUŢIONALITATE ............................................................... 182  ANEXA NR.7 ............................................................................................................................................ 185  ANCHETELE EFECTUATE........................................................................................................................ 185  ANEXA NR. 8 ........................................................................................................................................... 192  RECOMANDĂRI EMISE DE AVOCATUL POPORULUI ........................................................................ 192  ANEXA NR.9 ............................................................................................................................................ 195  GRAFICE PRIVIND INDICATORII ÎNREGISTRAŢI ÎN ACTIVITATEA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI ................................................................................................................................................ 195 

RAPORT ANUAL 2009 AVOCATUL POPORULUI

Loading...

RAPORT de activitate pentru anul 2009 - IOI

AVOCATUL POPORULUI RAPORT de activitate pentru anul 2009 Bucureşti 2010 1 Raportul a fost transmis preşedintelui Camerei Deputaţilor şi preşedin...

2MB Sizes 2 Downloads 17 Views

Recommend Documents

AVOCATUL POPORULUI RAPORT de activitate pentru anul 2010 - IOI
2. RAPORT ANUAL 2010. AVOCATUL POPORULUI. ○ În calitatea sa de membru al Reţelei Europene a Ombudsmanilor, Avocatul.

raport de activitate - INCDSB
May 1, 2015 - prezentare in tabelul de mai jos: Teze de doctorat realizate/susținute la INCDSB în 2013. Nr. Crt. Nume,

Raport de activitate ANR 2010
Nov 14, 2010 - Agenţia Naţională pentru Romi este structura guvernamentală de reprezentare a romilor în plan naţio

raport de activitate - Directia de Sanatate Publica a Municipiului
Nov 2, 2014 - poliomielita, difterie respiratorie, tetanosul neonatorum sau pediatric si hepatita acuta virala tip B la

ofertă manuale de limba engleză pentru anul şcolar - DocPlayer.net
Copies 1 - 8 - 5 Traveller Intermediate B1/ B1+/ B2/ Advanced C1 Student's Book - 49 lei Traveller Intermediate B1/ B1+/

raport anual de activitate - National Institute for Laser, Plasma and
Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control și modalitatea de rezolvare a acestora. 28. 12. Concluzii. 28.

limba engleză pentru anul i - horticultura-bucuresti.ro
Lucrarea “Limba engleză pentru anul I” reprezintă rezultatul interesului autoarei pentru modernizarea şi creşter

Programului de activitate
activităţii Executivului, va fi elaborat un Plan de acţiuni, care va îngloba prevederile. Programului de guvernare,

Premiul Nobel pentru fizica pe anul 2013 - Mecanismul - IFIN-HH
Hadronii (de exemplu protonii si neutronii) de data asta nu mai sunt particule fundamentale, ele sunt alcatuite din quar

SA Rapoartele financiare Pentru anul încheiat la 31 - Moldindconbank
Jul 15, 2015 - mai mare de 60 zile se trec la cheltuieli şi sunt înregistrate în conturi extra-bilanţiere. Provizioa